eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w KartuzachOgłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: PCZ SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220638287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ceynowy, 7

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pczkartuzy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczkartuzy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a38303f-f2f5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222105

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące korespondencji zawarte zostały w Rozdziale XI SWZ przygotowanej do postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych
(RODO) została zawarta w Rozdziale XXVI SWZ przygotowanej do postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.350.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów zużywalnych do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 3 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy). Opis wymaganych parametrów analizatorów zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434500-1 - Analizatory biochemiczne

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący Zdolności techniczna lub zawodowej:
Zamawiający w powyższym zakresie wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, min. 1 zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż
100 000,00 zł. polegającej na dzierżawie lub dostawie analizatora oraz dostawie odczynników, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 4) SWZ – Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w SWZ oraz posiadają wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, w tym zobowiązanie Wykonawcy, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenia (katalogi, opisy, foldery itp., zgłoszenia/powiadomienia lub wpis, aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w SWZ oraz posiadają wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, w tym zobowiązanie Wykonawcy, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenia (katalogi, opisy, foldery itp., zgłoszenia/powiadomienia lub wpis, aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż Załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku,
2) Opis wymaganych parametrów analizatorów - Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 3 SWZ,
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Przedmiotowe środki dowodowe – Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w SWZ oraz posiadają wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, w tym zobowiązanie Wykonawcy, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenia (katalogi, opisy, foldery itp., zgłoszenia/powiadomienia lub wpis, aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
6) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
• w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ppkt. 6), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia,
• wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć osobne oświadczenie (Załącznik nr 6 do SWZ), o którym mowa w ppkt. 6), odrębnie dla każdego z podwykonawców,
• Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (Załącznik nr 6 do SWZ),
7) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór Załącznik nr 5 do SWZ
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 7), składają jedynie Ci wspólnicy, którzy posiadają i wykazują potencjał w tym zakresie.
• Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) – Załącznik nr 8 do SWZ,
9) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:
1) spółka cywilna – w rozumieniu przepisów art. 860-875 KC,
2) Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się
o udzielenie zamówienia, nie będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów KC np.: tak zwane „konsorcjum” dwóch lub
więcej Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XIII ust. 1 pkt 3) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w paragrafie 12 projektu
umowy który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.