eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę drogi oraz chodnika w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzorów autorskich przez Wykonawcę

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę drogi oraz chodnika w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzorów autorskich przez Wykonawcę

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pz_dok.proj_drogi_chodnik@um.siemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.siemianowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę drogi oraz chodnika w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzorów autorskich przez Wykonawcę

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b78a055-d567-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00012957/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Kopalnianej w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę

1.3.9 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę drogi przy ulicy Porannej w Siemianowicach Śląskich wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,157897,16f53ccf72096a6cdebc4b7a38d29629.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,157897,16f53ccf72096a6cdebc4b7a38d29629.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
1.1.Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej
pod adresem:
https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,157897,16f53ccf72096a6cdebc4b7a38d29629.html
albo
poczty elektronicznej - pz_dok.proj_drogi_chodnik@um.siemianowice.pl
z zastrzeżeniem, iż Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, o której mowa w ppkt 1.1. powyżej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w rozdziale 11 SWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanym dalej „RODO” oraz z art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn.zm.), dalej „Pzp”, Zamawiający informuje że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Siemianowice Śląskie reprezentowana przez Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ratusz@um.siemianowice.pl;
2. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.siemianowice.pl,
- listownie na adres siedziby Administratora
lub,
- telefonicznie pod numerem 32 765 11 16.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę drogi oraz chodnika w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzorów autorskich przez Wykonawcę prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „Pzp”,
- archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6. Posiada Pan/Pani:
- prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- prawo do sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Pzp;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Pzp;
- w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający działając na podstawie Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
cd. poniżej w pkt 3.16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. pkt 3.15
7. Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa. W większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia, czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RD.271.0004.2024, ZP.rp.11.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę drogi przy ulicy Porannej w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę.
1.Przedmiotem Części 1 zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę drogi przy ulicy Porannej w Siemianowicach Śląskich wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) pozyskanie map do celów projektowych,
b) opracowanie koncepcji budowy drogi klasy - zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), o długości ok. 1300 m (od ulicy Wiejskiej do ulicy Łąkowej) i szerokości co najmniej 6m, o konstrukcji nawierzchni do przeniesienia ruchu KR4 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym (po jednej stronie, na całej długości drogi), kanalizacją deszczową na odcinku ok. 300 m (od ulicy Wiejskiej do Porannej nr 156), budową kanału technologicznego oraz oświetleniem,
c) inwentaryzację terenu wraz z uwzględnieniem elementów zieleni kolidującej z projektowaną drogą oraz wykazu drzew do wycięcia wraz z wyceną (preliminarz kosztów).
d) określenie w projekcie sposobu wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, gruzu i asfaltu,
e) sporządzenie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym
do prawidłowego zaprojektowania drogi,
f) wykonanie projektów przyłącza energetycznego dla projektowanego oświetlenia ulicznego,
g) opracowanie danych wyjściowych do projektowania, wykonanie badań i analiz uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,
h) opracowanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego i projektów wykonawczych,
i) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
j) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
k) uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) służących do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
l) dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości – ok. 10 podziałów,
ł) wykonanie projektów organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,
m) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3a do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Dodatek nr 4a do SWZ, zwanych dalej łącznie jako Dokumentacja.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy (Dodatek nr 4a do SWZ).
5.Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jeżeli wykonawca stwierdzi,
że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj.: zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowane w celu oceny równoważności.
Jeżeli w Dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użycie w dokumentacji danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznych ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
6.Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem na podstawie umowy o pracę.
7.Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, powinna zawierać wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie, materiały geodezyjne, potwierdzone wnioski (np.: o wydanie decyzji, dokumentów lub wykonania jakichkolwiek zmian), w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
10. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa art. 100 ust. 1 Pzp.
Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględniać potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, która zapewnia pełne uczestnictwo w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja ta oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień
dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.
11. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
12. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający - w odniesieniu do Części 1, Części 2 zamówienia dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) cena brutto (waga - 60%) 1% = 1pkt
b) wysokość kary umownej (waga - 40%) 1% = 1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Kopalnianej w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę.
1.Przedmiotem Części 2 zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Kopalnianej w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) pozyskanie map do celów projektowych,
b) opracowanie koncepcji budowy chodnika o długości ok. 600 m i szerokości 2 m wraz z oświetleniem. Lampy zabudowane po jednej stronie chodnika w odległościach co 20 m,
c) inwentaryzację terenu wraz z uwzględnieniem elementów zieleni kolidującej z projektowanym chodnikiem oraz wykazu drzew do wycięcia wraz z wyceną (preliminarz kosztów),
d) określenie w projekcie sposobu wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, gruzu,
e) sporządzenie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania chodnika,
f) wykonanie projektów przyłącza energetycznego dla projektowanego oświetlenia ulicznego,
g) opracowanie danych wyjściowych do projektowania, wykonanie badań i analiz uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,
h) opracowanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego i projektów wykonawczych,
i) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
j) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
k) uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń służących do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
l) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3b do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Dodatek nr 4b do SWZ, zwanych dalej łącznie jako Dokumentacja.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy (Dodatek nr 4b do SWZ).
5.Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj.: zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowane w celu oceny równoważności.
Jeżeli w Dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użycie w dokumentacji danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznych ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
6.Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem na podstawie umowy o pracę.
7.Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, powinna zawierać wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie, materiały geodezyjne, potwierdzone wnioski (np.: o wydanie decyzji, dokumentów lub wykonania jakichkolwiek zmian), w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
10. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa art. 100 ust. 1 Pzp.
Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględniać potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, która zapewnia pełne uczestnictwo w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja ta oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.
11. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
12. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający - w odniesieniu do Części 1, Części 2 zamówienia dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) cena brutto (waga - 60%) 1% = 1pkt
b) wysokość kary umownej (waga - 40%) 1% = 1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ przez Zamawiającego.
Uwaga:
Zamawiający żąda Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 oraz §3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz zgodnie z art. 7 ust 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w odniesieniu do Części 1, Części 2 nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, wobec powyższego nie żąda w odniesieniu do danej Części złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
1.1.Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Dodatek nr 1a do SWZ – w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 1b do SWZ – w odniesieniu do Części 2.
1.2.Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 9 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale 10 ust. 4 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Dodatek nr 2 do SWZ.
1.3.Zamawiający w odniesieniu do Części 1, Części 2 nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, wobec powyższego nie żąda w odniesieniu do danej Części złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
1.4.Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2. powyżej w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1. poniżej.
1.5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2 składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy/każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Dodatek nr 2 do SWZ).
2. Do oferty, wykonawca załącza również:
2.1.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2.2.pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2.1. powyżej, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa,
2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego tych wykonawców, należy załączyć do oferty. Zamawiający zaleca, aby Pełnomocnictwo zawierało w szczególności wskazanie: nazwy postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa pkt 2.1. powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika odpowiednio, które prace, wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Dodatek nr 4a do SWZ – w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 4b do SWZ – w odniesieniu do Części 2.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty.
4. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,157897,16f53ccf72096a6cdebc4b7a38d29629.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 06.03.2024 r., do godziny 09:00:00.
2. W oparciu o art. 7 ust 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeń-stwa narodowego (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1497) Zamawiający, wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca ta-kim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120
i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.
3. Termin wykonania zamówienia ustala się na:
1) w odniesieniu do Części 1 zamówienia: 40 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem terminów pośrednich realizacji zamówienia, tj.:
a) termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja robót - od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót, aż do dnia końcowego odbioru tych robót lub przez okres 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) w odniesieniu do Części 2 zamówienia: 40 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem terminów pośrednich realizacji zamówienia, tj.:
a) termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę – w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja robót - od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót, aż do dnia końcowego odbioru tych robót lub przez okres 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.