eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uherce Mineralne › DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN I PODROBÓW DO ZAKŁADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN I PODROBÓW DO ZAKŁADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Uherce Mineralne 153

1.5.2.) Miejscowość: Uherce Mineralne

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-623

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 4657832

1.5.8.) Numer faksu: 13 4618400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_uherce@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN I PODROBÓW DO ZAKŁADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b11882ec-d544-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00086745/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy mięsa, wędlin i podrobów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b11882ec-d544-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal , poczty elektronicznej zk_uherce@sw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal , poczty elektronicznej zk_uherce@sw.gov.pl
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 4 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 4 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.2.2024.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mięsa, wędlin i podrobów do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych:
CPV 15111000-9 mięso wołowe gulaszowe drobne - Bez kości, elementy świeże, bez skóry, bez wierzchniej warstwy tłuszczu, nierozmrażane. Termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy. W ilości 80 kg.
CPV 15131130-5 kiełbasa zwyczajna - Kiełbasa wędzona parzona, średnio rozdrobniona. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 200 kg.
CPV 15131130-5 lencz prasowany - Kiełbasa parzona średnio rozdrobniona wieprzowa w osłonce niejadalnej. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 600 kg.
CPV 15131130-5 parówki śniadaniowe cienkie - Kiełbasa drobiowa homogenizowana parzona w osłonce niejadalnej. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 100 kg.
CPV 15131130-5 mortadela drobiowa - Kiełbasa wędzona parzona homogenizowana drobiowa. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 2100 kg.
CPV 15131134-3 kaszanka - Wyrób wieprzowy parzony, kiszka krwista w osłonce niejadalnej. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 7 dni od daty dostawy. W ilości 300 kg.
CPV 15131135-0 serdelki drobiowe - Kiełbasa wędzona parzona homogenizowana drobiowa. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 100 kg.
CPV 15131135-0 polędwica drobiowa - Kiełbasa drobiowa grubo rozdrobniona parzona. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 300 kg.
CPV 15131135-0 szynka drobiowa - Kiełbasa drobiowa grubo rozdrobniona parzona. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 300 kg.
CPV 15131135-0 mielonka drobiowa - Kiełbasa drobiowa średnio rozdrobniona parzona. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 2200 kg.
CPV 15131135-0 pieczeń drobiowa - Wyrób drobiowy pieczony. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 1600 kg.
CPV 15131130-5 kiełbasa boczkowa - Kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, parzona w osłonce niejadalnej. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 700 kg.
CPV 15112000-6 ćwiartka z kurczaka - Mięso o barwie od białej po jasnoróżową, nieznaczny przerost tłuszczowy, mięso miękkie, delikatne, soczyste, zwarte, elementy świeże. Niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy. W ilości 800 kg.
CPV 15131130-5 salceson - Wyrób wieprzowy parzony grubo rozdrobniony w osłonce niejadalnej. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 1000 kg.
CPV 15131410-2 szynka konserwowa drobiowa - Prasowana, parzona, grubo rozdrobniona, w osłonce niejadalnej. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 150 kg.
CPV 15131130-5 pasztetowa - Produkt podrobowy, parzony w osłonce niejadalnej. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 1100 kg.

CPV 15131130-5 mielonka śniadaniowa - Produkt blokowy, wyrób wieprzowo-drobiowy, średnio rozdrobniony, parzony w osłonce niejadalnej, na przekroju surowce równomiernie rozłożone, niedopuszczalne skupiska jednego ze składników. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 1200 kg.
CPV 15112000-6 piersi drobiowe - Mięśnie piersiowe pozbawione skóry, kości i ścięgien, prawidłowo wykrwione, bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz bez zanieczyszczeń obcych oraz krwi, elementy świeże. Niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy.
W ilości 10 kg.
CPV 15895100-9 hamburger drobiowy - Produkt pieczony, schłodzony. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 120 kg.
CPV 1511400-0 wątroba wieprzowa - Ciemnoczerwony kolor, struktura mięśnia miękka, łatwo ulegająca przerwaniu, nieznaczny przerost tłuszczowy, elementy świeże. Niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 2 dni od daty dostawy. W ilości 1000 kg.
CPV 15131130-5 kiełbasa drobiowa zwyczajna - Kiełbasa wędzona parzona, średnio rozdrobniona. Smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy. W ilości 600 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SWZ
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprze opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp, w tym zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany przepisów stawki podatkowej VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny brutto z cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z rozdziałem X specyfikacji

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.