eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Eksploatacja przystanków i wysepek przystankowych na terenie Miasta Ruda Śląska - 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Eksploatacja przystanków i wysepek przystankowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RUDA ŚLĄSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Ruda Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322449094

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ruda-sl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rudaslaska.logintrade.net/zapytania_email,120525,6f833a1ef12679fb8cf11221546cd9c4.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Eksploatacja przystanków i wysepek przystankowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35b6deb4-bcdb-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028630/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Eksploatacja przystanków i wysepek przystankowych - 2 części (1 rok)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129078

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AP.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace porządkowe wykonywane na przystankach i wysepkach przystankowych:
1. Sprzątanie powierzchni przystanków oraz wysepek przystankowych (również wewnątrz wiaty) poprzez zamiatanie i zbieranie odpadów, opróżnianie koszy na odpady (wymiana worków foliowych zapewnianych przez Wykonawcę), wywóz zanieczyszczeń - trzykrotnie
w tygodniu.
2. Koszenie trawy rosnącej pod siedziskiem wiaty. Prace wykonywać stosownie do potrzeb.
3. Odchwaszczanie powierzchni przystanków i wysepek przystankowych. Prace wykonywać stosownie do potrzeb.
4. W przypadku gdy na przystanku zlokalizowana jest ławka:
- naprawa ławki (mocowanie ławki do podłoża, uzupełnianie brakujących śrub, wymiana zniszczonych lub połamanych oraz uzupełnianie skradzionych desek. Nowe deski winny być takiej samej wielkości i kształtu jak wymieniane) lub jej usunięcie w przypadku niemożności jej naprawy. Prace wykonywać stosownie do potrzeb.
- mycie ławki stosownie do potrzeb.
5. Bieżące ustawianie poprzewracanych koszy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63712100-4 - Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

4.5.5.) Wartość części: 290238,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

race porządkowe wykonywane na przystankach i wysepkach przystankowych:
1. Sprzątanie powierzchni przystanków oraz wysepek przystankowych (również wewnątrz wiaty) poprzez zamiatanie i zbieranie odpadów, opróżnianie koszy na odpady (wymiana worków foliowych zapewnianych przez Wykonawcę), wywóz zanieczyszczeń - trzykrotnie
w tygodniu.
2. Koszenie trawy rosnącej pod siedziskiem wiaty. Prace wykonywać stosownie do potrzeb.
3. Odchwaszczanie powierzchni przystanków i wysepek przystankowych. Prace wykonywać stosownie do potrzeb.
4. W przypadku gdy na przystanku zlokalizowana jest ławka:
- naprawa ławki (mocowanie ławki do podłoża, uzupełnianie brakujących śrub, wymiana zniszczonych lub połamanych oraz uzupełnianie skradzionych desek. Nowe deski winny być takiej samej wielkości i kształtu jak wymieniane) lub jej usunięcie w przypadku niemożności jej naprawy. Prace wykonywać stosownie do potrzeb.
- mycie ławki stosownie do potrzeb.
5. Bieżące ustawianie poprzewracanych koszy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63712100-4 - Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

4.5.5.) Wartość części: 221130,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 322373,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 322373,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 322373,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „PIKRO” Pinkawa Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 271835312

7.3.3) Ulica: ul. Wirecka 26

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-707

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

usługi porządkowe

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 322373,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 201398,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 201398,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 201398,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „PIKRO” Pinkawa Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 271835312

7.3.3) Ulica: ul. Wirecka 26

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-707

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

usługi porządkowe

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 201398,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.