eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borne Sulinowo › Przebudowa budynków siedziby Nadleśnictwa Borne Sulinowo - ETAP III, Przetarg IIOgłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynków siedziby Nadleśnictwa Borne Sulinowo - ETAP III, Przetarg II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Borne Sulinowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330111066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 32

1.5.2.) Miejscowość: Borne Sulinowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-449

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: borne@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://borne-sulinowo.szczecinek.lasy.gov.pl/en/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynków siedziby Nadleśnictwa Borne Sulinowo - ETAP III, Przetarg II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e85b2aa-f3d6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00213649/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa budynków siedziby Nadleśnictwa Borne Sulinowo - ETAP III, Przetarg II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy SmartPZP (dalej „Platforma”) oraz poczty elektronicznej na adres borne@szczecinek.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane przy użyciu Platformy SmartPZP (https://portal.smartpzp.pl/nbs) przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce
„Korespondencja”.
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2452).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
- przeglądarka internetowa Mozzila Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome, i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0., Windows 7, MacOS 10.12 lub ich nowsze wersje;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy
(Załącznik nr 13 do SWZ).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nbs po kliknięciu w
przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas
rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie
wymaga logowania.
Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i
złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskiwania usługi
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia, można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych
dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stos. do art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. ws. ochr. osób fiz. w zw. z przetwarz. danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”)
Zam. inf., iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 32, 78-449 Borne Sulinowo,
tel. 94 373 31 23. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Monika Jędro, z którym w sprawach dot.
przetw. danych osobowych można skontaktować się za poś. poczty elekt. pod adresem iod@comp-net.pl
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym post. o udziel. zam. pub. w sposób gwarantujący zabezp. przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udost. dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzyst. ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetw. danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dop. wył. osoby posiadające upoważ. Osoby dop. do
przetwarz. takich danych są obow. do zach. ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu zw. z prow. niniejszego post. o udziel. zam. pub. oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się
przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w spr. zam. pub. oraz jej real., a także udokumentowania post. o
udziel. zam. i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dok. post. zostanie udost. w
oparciu o przepisy PZP. Dane osobowe pozysk. w zw. z prow. niniejszego post. o udziel. zam. pub. będą przech., zgodnie z art. 78
ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. o udziel. zam. pub., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamóm. pub..
Niezależnie od postanowień w zdaniu poprzednim, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane
osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prow. niniejszego post. o udziel. zam. mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym
usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1)dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dod. inf.
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
2)do sprost. swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z upr. do sprost. lub uzupeł. danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku post. o udziel. zam. pub., ani zmianą post. umowy
w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.;
3)do żądania od Zamawiającego – jako adm., ogr. przetwarzania danych osobowych z zastrzeż. przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ogr. przet. nie ma zastos. w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochr. praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu pub.
UE lub państwa czł.; prawo to nie ogr. przetwarzania danych osobowych do czasu zak. post. o udziel. zam. pub.;
4)wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
• przebudowę wiat 3A i 3B na budynek garażowo-gospodarczy;
• przebudowę wiatrołapu przy wejściu bocznym do głównego budynku biurowego;
• budowę wiaty edukacyjnej;
• wykonanie parkingów, dróg wewnętrznych i utwardzeń terenu;
• wykonanie wiaty na pojemniki na odpady stałe oraz sprzęt ppoż.;
• montaż elementów małej architektury;
• wykonanie ogrodzenia terenu, bramy oraz furtki;
• wykonanie instalacji i przyłączy technicznych zewnętrznych w zakresie branży elektrycznej oraz branży sanitarnej;
• założenie trawników oraz wykonanie nasadzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 147 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium oceny ofert:
a. Cena – 60 %
b. Okres gwarancji – 40 %
Sposób obliczania punktów:
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 60.
W ramach kryterium „Gwarancja” oceniany będzie okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, który zostanie
zdeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Ocena ofert zostanie dokonana w następujący
sposób:
- oferta z gwarancją 36 miesięcy – 0 pkt
- oferta z gwarancją 48 miesięcy – 20 pkt
- oferta z gwarancją 60 miesięcy – 40 pkt
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego dot. okresu gwarancji w formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, uznaje się, że Wykonawca przyjmuje
okres gwarancji najkrótszy (36 miesiące) i otrzymuje 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny oferty. W przypadku wskazania
przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SWZ. Wykonawca
powinien zaoferować okres gwarancji w pełnych okresach i miesiącach tj.: 36, 48, 60, przy czym najdłuższy możliwy okres gwarancji
uwzględniony do oceny ofert to 60 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane (przez 1 robotę rozumie się wykonanie robót budowlanych na
podstawie 1 umowy) polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynków kubaturowych - na kwotę nie mniejszą
niż 500 000, 00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 gr) każda.
Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1) co najmniej 1 osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy, która posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie (zdobyte po uzyskaniu stosownych uprawnień) w kierowaniu robotami
budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Nakładające się na siebie okresy sprawowania ww. funkcji nie sumują się.
2) co najmniej 1 osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
3) co najmniej 1 osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
SWZ;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ). Okres wyrażony w latach, o
którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami
wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w lit. c) Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień,
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi
załącznik nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.),
z innym Wykonawcom, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 gr).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie:
1) terminu realizacji Umowy,
2) wysokości Wynagrodzenia,
3) zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania,
4) sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych do wykonania
5) sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:
a) wystąpienia innych warunków geologicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji
projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;
b) wystąpienia na Terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych, lub innych
niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w
Umowie.
Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) opis zmiany wraz z uzasadnieniem;
b) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia;
c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
Strony dopuszczają również możliwość:
a) zmiany osób wskazanych w § 10 jeżeli zmiana staje się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej
funkcji będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w dokumentach zamówienia dla postępowania
poprzedzającego zawarcie Umowy,
b) zmiana osoby wskazanej w §9 Umowy;
c) zmiany Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już zasobami wskazanego w ofercie
podmiotu – jeżeli wskaże on, że zastępujący podmiot lub on sam spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki
udziału w postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma Portalu e-Usług SMARTPZP: https://portal.smartpzp.pl/nbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.