eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Kasjer-fakturzysta z uwzględnieniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Kasjer-fakturzysta z uwzględnieniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851763118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Generała Józefa Bema 3

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 688 23 00

1.5.8.) Numer faksu: 14 688 23 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: up@up.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tarnow.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Kasjer-fakturzysta z uwzględnieniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d24e9ec5-d558-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026903/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Kasjer-fakturzysta z uwzględnieniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) EFS+ (I)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021– 2027. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d24e9ec5-d558-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określają: Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl (dół strony internetowej, sekcja Informacje ogólne) oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą zostać opatrzone podpisem zewnętrznym lub podpisem wewnętrznym, zgodnie z wyborem Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby. W zależności od rodzaju podpisu (zewnętrzny lub wewnętrzny) do przesyłanej wiadomości dodaje się: a) podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (podpis zewnętrzny), b) podpisany dokument z wszytym podpisem (podpis wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są, po zalogowaniu, w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: edyta.furgal@up.tarnow.pl (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT!).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z RODO Zamawiający określił w rozdziale 24 SWZ Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wystąpienie Wykonawcy z żądaniem dotyczącym prawa do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOP.2710.1.4.2024.EF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Kasjer-fakturzysta z uwzględnieniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
2. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, typ projektu A: Aktywizacja zawodowa PUP. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3. Szkolenie winno obejmować minimum 80 godzin zegarowych zajęć, w tym minimum 65 godzin zajęć praktycznych, czasu trwania egzaminu weryfikacyjnego, o którym mowa w III Etapie – Ocena, nie wlicza się do liczby godzin szkolenia.
4. Program szkolenia winien obejmować m.in.:
a) obsługa klienta,
b) obsługa kasy fiskalnej,
c) obsługa terminala kart płatniczych,
d) minimum sanitarne i BHP,
e) podstawy towaroznawstwa,
f) dokumentacja handlowa i magazynowa,
g) obsługa programu do fakturowania,
h) zasady fakturowania,
i) przyjmowanie dostaw,
j) inwentaryzacja,
k) Krajowy System e-Faktur (KSeF) – wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,
b) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w zakresie dotyczącym:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wykaże, że jest instytucją szkoleniową posiadającą aktualny na 2024 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, z późn. zm.);
2) zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że:
a) posiada doświadczenie polegające na przeszkoleniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 10 osób z zakresu kasjer-fakturzysta lub minimum po 10 osób z każdego z następujących zakresów: kasjer, fakturzysta,
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem kadrowym, tj.:
 zajęcia teoretyczne na szkoleniu muszą być prowadzone przez minimum 2 osoby, każda osoba prowadząca zajęcia teoretyczne musi posiadać: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert:
 na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu kasjer-fakturzysta, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,
lub
 na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu kasjer oraz na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu fakturzysta, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,
 zajęcia praktyczne na szkoleniu muszą być prowadzone przez minimum 2 osoby, każda osoba prowadząca zajęcia praktyczne musi posiadać: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert:
 na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu kasjer-fakturzysta, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,
lub
 na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu kasjer oraz na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu fakturzysta, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,
zajęcia teoretyczne i praktyczne mogą być prowadzone przez te same osoby;
 egzamin weryfikacyjny, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia, musi zostać przeprowadzony przez co najmniej 1 osobę, każda osoba przeprowadzająca egzamin weryfikacyjny musi posiadać: co najmniej średnie wykształcenie oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert – na minimum dwóch szkoleniach z zakresu kasjer-fakturzysta lub na minimum dwóch szkoleniach z zakresu kasjer oraz na minimum dwóch szkoleniach z zakresu fakturzysta,
WAŻNE! Egzamin weryfikacyjny musi zostać przeprowadzony przez osobę lub osoby inne niż osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne na szkoleniu;
c) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, tj. salą wykładową przystosowaną do 10-osobowej grupy, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, wyposażoną w rzutnik/projektor multimedialny/tablicę interaktywną, minimum 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia z dostępem do Internetu, minimum 10 kas fiskalnych oraz minimum 5 terminali kart płatniczych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, o których mowa w ppkt. 2, które potwierdzą brak podstaw wykluczenia.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający zażąda od Wykonawcy:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 1);
b) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3, w zakresie podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania – jeżeli dotyczy (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 1).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
2) Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 3 i 4, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) W celu potwierdzenia warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, określonych w rozdziale 7 podrozdział 7.1 pkt 2 ppkt 1 SWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy oświadczenia dotyczącego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2); Zamawiający dokona weryfikacji wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
4) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w rozdziale 7 podrozdział 7.1 pkt 2 ppkt 2 SWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2) oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (termin 3 miesięcy liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert),
b) imiennego wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2),
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie muszą być jednoznacznie określone czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy przekazać wraz z ofertą w sposób opisany w rozdziale 11 SWZ.
3) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4) Przesłanki skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, określone w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.), odnoszą się do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 5 i 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
9) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę kadry prowadzącej szkolenie - pod warunkiem, że proponowana kadra będzie spełniała warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz będzie posiadała doświadczenie, które nie spowoduje zmniejszenia liczby punktów uzyskanych przez ofertę. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie, na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu.
2) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę osób przeprowadzających egzamin weryfikacyjny - pod warunkiem, że proponowane osoby będą spełniały warunki określone w niniejszej specyfikacji. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie, na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu.
3) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę miejsca prowadzenia szkolenia - pod warunkiem, że proponowane miejsce szkolenia będzie spełniało warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz będzie wyposażone w sprzęt, który nie spowoduje zmniejszenia liczby punktów uzyskanych przez ofertę. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie, na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu.
4) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wykonawcy, Zamawiający może zmienić datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, przy czym warunki dotyczące terminu realizacji zamówienia nie mogą ulec zmianie. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej – plik elektroniczny opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, typ projektu A: Aktywizacja zawodowa PUP. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.