eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej Gminy Wałcz IIOgłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej Gminy Wałcz II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: +48672580241

1.5.8.) Numer faksu: +48672580241

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminawalcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminawalcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej Gminy Wałcz II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23c71aaf-ceef-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034416/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej Gminy Wałcz II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158830

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.ZP.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 163542,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup nowego samochodu dla Straży Gminnej Gminy Wałcz. Pojazd służyć będzie strażnikom Straży Gminnej Gminy Wałcz w trakcie realizacji zadań i czynności służbowych podejmowanych na terenie Gminy Wałcz.
2. Pojazd będący przedmiotem zamówienia musi być: fabrycznie nowy, nieużywany, gotowy do pracy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Szczegółowy opis samochodu, stanowiący przedmiot umowy zawie-ra Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7.
3. Samochód, stanowiący przedmiot niniejszego postępowania, musi spełniać wymagania pojazdu do-puszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu Prawa Drogowego, wszelkie wymagania Zamawiającego, określone w załączniku nr 7 do Specyfikacji warunków zamówienia oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami CE.
4. Oferowany samochód musi być nowy - za nowy uznaje się pojazd nieużywany i wyprodukowany w roku 2023.
5. Samochód musi spełniać aktualne wymagania dotyczące emisji hałasu i czystości spalin podane w normie EURO 6.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 186365,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 186365,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 186365,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 764-266-25-80

7.3.3) Ulica: Pilska 45

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

CAT Mosolf Polska Sp. z o. o. ul. Krakowska 10 96-320 Ciemno-Gnojna
Oznakowanie pojazdu wraz z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresy ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j) Zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia - punkt 8 tabeli litery od a do h

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 186365,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.