eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do Zakładu Karnego w Nowym SączuOgłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do Zakładu Karnego w Nowym Sączu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Nowym Sączu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pijarska 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 448 56 20

1.5.8.) Numer faksu: 18 4485609

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkw_nowy_sacz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do Zakładu Karnego w Nowym Sączu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e79113e-f2ce-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00169334/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Różne artykuły spożywcze do Zakładu Karnego w Nowym Sączu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej dkw_nowy_sacz@sw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Karny w Nowym Sączu
ul. Pijarska 1
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 56 00
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu jest kpt. Kamila Pierzga;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.6.2022.RP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – mięso drobiowe i wyroby mięsne drobiowe (bez dodatku wieprzowiny):

1) 12 200 kg - ćwiartka z kurczaka schłodzona zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15112000-6) – drób.
2) 1 100 kg – mięso gulaszowe drobiowe, schłodzone zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15112000-6) – drób.
3) 250 kg – wątroba drobiowa schłodzona, zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15114000) - podroby
4) 300 kg – żołądki drobiowe schłodzone, zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15114000) - podroby
5) 280 kg – serca drobiowe schłodzone, zgodnie z PN-A-86526(CPV 15114000) - podroby
6) 1 350 kg - kiełbasa mortadela drobiowa zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15131135-0) – wędliny drobiowe.
7) 550 kg - kiełbasa szynkowa drobiowa zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15131135-0) – wędliny drobiowe.
8) 780 kg - kiełbasa parówkowa drobiowa zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15131135-0) – wędliny drobiowe.
9) 950 kg – mielonka tyrolska drobiowa zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15131135-0) – wędliny drobiowe.
10) 800 kg - polędwica tostowa z drobiu zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15131135-0) – wędliny drobiowe.
11) 400 kg - pasztetowa drobiowa zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15131135-0) – wędliny drobiowe.
12) 950 kg - parówki drobiowe zgodnie z PN-A-86526 (CPV 15131135-0) – wędliny drobiowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
W kryterium cena można osiągnąć maksymalnie 60 punktów.
W kryterium termin płatności faktury można osiągnmąć maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – mięso wieprzowe i wyroby mięsne wieprzowe:

1) 1 500 kg - półtusze wieprzowe schłodzone zgodnie z PN-91/A-82001 (CPV 15113000-3) – wieprzowina.
2) 800 kg – Łopatka wieprzowa bez kości i bez skóry – schłodzona zgodnie z PN-91/A-82001 (CPV 15113000-3) – wieprzowina.
3) 890 kg – wątroba wieprzowa schłodzona, zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15114000) - podroby
4) 970 kg – serca wieprzowe schłodzone, zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15114000) - podroby
5) 950 kg – mielonka tyrolska zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
6) 540 kg - salceson wieprzowy zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
7) 510 kg - podgardle wędzone zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
8) 1200 kg - pasztetowa wieprzowa zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
9) 2 700 kg - kiełbasa mielona zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
10) 1950 kg - luncheon meat zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
11) 160 kg - kiełbasa krakowska parzona zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
12) 2 970 kg - kiełbasa zwyczajna zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
13) 1 500 kg - kiełbasa toruńska zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
14) 5 400 kg – kiełbasa mortadela wieprzowa zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5)–wędliny.
15) 1 500 kg - kaszanka zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131134-3) – kaszanka i inne wędliny krwiste.
16) 1 400 kg – kiełbasa parówkowa wieprzowa zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
17) 1 000 kg – pieczeń rzymska zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
18) 1 500 kg – kiełbasa mortadela wieprzowa z papryką, zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.
19) 1 500 kg – kiełbasa mortadela wieprzowa z pieczarkami, zgodnie z PN-A-82007 (CPV 15131130-5) – wędliny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15113000-3 - Wieprzowina

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.
W kryterium cena można osiągnąć maksymalnie 60 punktów.
W kryterium termin płatności faktury można osiągnmąć maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe wymagania dotyczące składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://minipotral.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna informacja znajduje się w SWZ na stronie prowadzenia postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.