eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała › Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara BiałaOgłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STARA BIAŁA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kazimierza 1

1.5.2.) Miejscowość: Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-411

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 366 87 10

1.5.8.) Numer faksu: 24 365 61 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@starabiala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.starabiala.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcdd92c0-f21b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035898/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.starabiala.pl/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami dotycząca zamówienia odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do
komunikacji”). Zamawiający dopuszcza, z wyłączeniem składania ofert przez Wykonawców, możliwość przesłania dokumentów
zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiającego za pomocą standardowej poczty elektronicznej (e-mail). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia. Całość
korespondencji prowadzonej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie z zachowaniem postanowień zawartych
rozdziale 7 działu I ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała,
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.
-Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stara Biała jest Pani Magdalena Łabędzka, adres e-mail: iod@starabiala.pl
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
dalej „ustawa Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.ZP.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 176). Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg).
2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania:
a) mapa do celów projektowych,
b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba opracowania),
d) inwentaryzacja istniejącej zieleni,
e) projekt budowlany i projekt techniczny branży drogowej wraz z odwodnieniem a także projekty ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą, a także inne niezbędne opracowanie (np. operat wodno prawny z decyzją wodno prawną)
f) podziały nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (należy wykonać podziały wszystkich nieruchomości tworzących pas drogi na projektowanym odcinku),
g) dokumentacja geodezyjna do celów prawnych,
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
k) przedmiar robót,
l) kosztorys inwestorski,
m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunków technicznych zarządców sieci, z którymi będzie kolidowała (lub nie) projektowana droga w ilości zgodnej z ilością projektów budowlanych. Uzyskanie tych dokumentów jest obowiązkowe.

Należy uwzględnić zagadnienie kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zakresu wynikającego z (pkt. 2c, 2d, 2e, 2f, 2g i 2i) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na płycie CD oraz w postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stałej organizacji ruchu (pkt. 2j) należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na płycie CD, zaś specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2l) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na płycie CD.
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże”. Powyższe dokumenty wykonawca pozyska działając na podstawie udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentów (w tym opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) znajdują się po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten służy do prowadzeniu uzgodnień z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane będą w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty tradycyjnej przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena, Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 176). Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg).
2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania:
a) mapa do celów projektowych,
b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba opracowania),
d) inwentaryzacja istniejącej zieleni,
e) projekt budowlany i projekt techniczny branży drogowej oraz sanitarnej (kanalizacja deszczowa wraz z ewentualnymi operatamo wodnoprawnymi i pozwoleniami wodno prawnymi), a także projekty ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
f) podziały nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (należy wykonać podziały wszystkich nieruchomości tworzących pas drogi na projektowanym odcinku),
g) dokumentacja geodezyjna do celów prawnych
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
k) przedmiar robót,
l) kosztorys inwestorski,
m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunków technicznych zarządców sieci, z którymi będzie kolidowała (lub nie) projektowana droga w ilości zgodnej z ilością projektów budowlanych. Uzyskanie tych dokumentów jest obowiązkowe.

Należy uwzględnić zagadnienie kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zakresu wynikającego z (pkt. 2c, 2d, 2e,2f ,2g i 2i) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na płycie CD oraz w postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stałej organizacji ruchu (pkt. 2j) należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na płycie CD, zaś specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2l) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na płycie CD.
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Lazurytowej w miejscowości Ludwikowo i w Wyszynie”. Powyższe dokumenty wykonawca pozyska działając na podstawie udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentów (w tym opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) znajdują się po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten służy do prowadzeniu uzgodnień z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane będą w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty tradycyjnej przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena, Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 176). Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg).
2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania:
a) mapa do celów projektowych,
b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba opracowania),
d) inwentaryzacja istniejącej zieleni,
e) projekt budowlany i projekt techniczny branży drogowej wraz z odwodnieniem a także projekty ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą, a także inne niezbędne opracowanie (np. operat wodno prawny z decyzją wodno prawną),
f) podziały nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (należy wykonać podziały wszystkich nieruchomości tworzących pas drogi na projektowanym odcinku),
g) dokumentacja geodezyjna do celów prawnych,
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
k) przedmiar robót,
l) kosztorys inwestorski,
m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunków technicznych zarządców sieci, z którymi będzie kolidowała (lub nie) projektowana droga w ilości zgodnej z ilością projektów budowlanych. Uzyskanie tych dokumentów jest obowiązkowe.

Należy uwzględnić zagadnienie kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zakresu wynikającego z (pkt. 2c, 2d, 2e, 2f, 2g i 2i) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na płycie CD oraz w postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stałej organizacji ruchu (pkt. 2j) należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na płycie CD, zaś specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2l) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na płycie CD.
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wycinki w miejscowości Maszewo Duże”. Powyższe dokumenty wykonawca pozyska działając na podstawie udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentów (w tym opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) znajdują się po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten służy do prowadzeniu uzgodnień z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane będą w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty tradycyjnej przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena, Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 176). Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg).
2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania:
a) mapa do celów projektowych,
b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba opracowania),
d) inwentaryzacja istniejącej zieleni,
e) projekt budowlany i projekt techniczny branży drogowej oraz sanitarnej (kanalizacja deszczowa wraz z ewentualnymi operatami wodnoprawnymi i pozwoleniami wodno prawnymi), a także projekty ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
f) podziały nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (należy wykonać podziały wszystkich nieruchomości tworzących pas drogi na projektowanym odcinku),
g) dokumentacja geodezyjna do celów prawnych
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
k) przedmiar robót,
l) kosztorys inwestorski,
m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunków technicznych zarządców sieci, z którymi będzie kolidowała (lub nie) projektowana droga w ilości zgodnej z ilością projektów budowlanych. Uzyskanie tych dokumentów jest obowiązkowe.

Należy uwzględnić zagadnienie kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zakresu wynikającego z (pkt. 2c, 2d, 2e,2f ,2g i 2i) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na płycie CD oraz w postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stałej organizacji ruchu (pkt. 2j) należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na płycie CD, zaś specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2l) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na płycie CD.
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ulic Wiślanej, Na Wzgórzu, Konwaliowej, Makowej i Weneckiej w miejscowości Brwilno”. Powyższe dokumenty wykonawca pozyska działając na podstawie udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentów (w tym opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) znajdują się po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten służy do prowadzeniu uzgodnień z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane będą w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty tradycyjnej przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić.
Dla każdej ulicy należy przygotować oddzielną dokumentację oraz uzyskać oddzielną decyzję ZRID.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena, Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 176). Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg).
2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania:
a) mapa do celów projektowych,
b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba opracowania),
d) inwentaryzacja istniejącej zieleni,
e) projekt budowlany i projekt techniczny branży drogowej wraz z odwodnieniem a także projekty ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą, a także inne niezbędne opracowanie (np. operat wodno prawny z decyzją wodno prawną),
f) podziały nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (należy wykonać podziały wszystkich nieruchomości tworzących pas drogi na projektowanym odcinku),
g) dokumentacja geodezyjna do celów prawnych,
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
k) przedmiar robót,
l) kosztorys inwestorski,
m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunków technicznych zarządców sieci, z którymi będzie kolidowała (lub nie) projektowana droga w ilości zgodnej z ilością projektów budowlanych. Uzyskanie tych dokumentów jest obowiązkowe.

Należy uwzględnić zagadnienie kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zakresu wynikającego z (pkt. 2c, 2d, 2e, 2f, 2g i 2i) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na płycie CD oraz w postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stałej organizacji ruchu (pkt. 2j) należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na płycie CD, zaś specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2l) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na płycie CD.
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Brwilno (Wyszyna)”. Powyższe dokumenty wykonawca pozyska działając na podstawie udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentów (w tym opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) znajdują się po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten służy do prowadzeniu uzgodnień z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane będą w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty tradycyjnej przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena, Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 176). Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg).
2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania:
a) mapa do celów projektowych,
b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba opracowania),
d) inwentaryzacja istniejącej zieleni,
e) projekt budowlany i projekt techniczny branży drogowej wraz z odwodnieniem a także projekty ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą, a także inne niezbędne opracowanie (np. operat wodno prawny z decyzją wodno prawną),
f) podziały nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (należy wykonać podziały wszystkich nieruchomości tworzących pas drogi na projektowanym odcinku),
g) dokumentacja geodezyjna do celów prawnych,
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
k) przedmiar robót,
l) kosztorys inwestorski,
m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunków technicznych zarządców sieci, z którymi będzie kolidowała (lub nie) projektowana droga w ilości zgodnej z ilością projektów budowlanych. Uzyskanie tych dokumentów jest obowiązkowe.

Należy uwzględnić zagadnienie kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zakresu wynikającego z (pkt. 2c, 2d, 2e, 2f, 2g i 2i) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na płycie CD oraz w postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stałej organizacji ruchu (pkt. 2j) należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na płycie CD, zaś specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2l) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na płycie CD.
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Maszewo Duże - Nowa Biała”. Powyższe dokumenty wykonawca pozyska działając na podstawie udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentów (w tym opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) znajdują się po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten służy do prowadzeniu uzgodnień z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane będą w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty tradycyjnej przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena, Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta (branży drogowej) w opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji ZRID

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy oraz § 9 ust.1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ). Za spełnienie warunku uznane zostanie udokumentowanie dysponowania min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) do projektowania w specjalności właściwej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. drogowej pełniącego funkcję głównego projektanta

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:
• dla zadania nr 1: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100),
• dla zadania nr 2: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100),
• dla zadania nr 3: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
• dla zadania nr 4: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
• dla zadania nr 5: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
• dla zadania nr 6: 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BS w Starej Białej 03 9038 0004 0000 0013 2000 0040. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 01.07.2022 r. do godz. 09.00. W przypadku, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, zgodnie z art. 97, ust 10 ustawy wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, spełniając wymogi określone w art. 58 ust. 2 i 5 ustawy. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy złoży każdy z wykonawców zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian na podstawie art. 455 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron
2) zmiany stawek na ubezpieczenie społeczne,
3) zmiany urzędowych stawek podatku od towaru i usług (VAT).
Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany.
Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności:
1) działanie siły wyższej,
2) przedłużenie procedur administracyjnych koniecznych do przeprowadzenia w celu wykonania przedmiotu umowy ponad terminy ustawowe, określone w kodeksie postępowania administracyjnego [k.p.a.] z przyczyn niezależnych od wykonawcy pod warunkiem dopełnienia przez Wykonawcę wszelkich wymogów formalno-prawnych, proceduralnych oraz składania przez niego kompletnej i zgodnej z przepisami dokumentacji projektowej,
3) zmiany planu finansowego zamawiającego dotyczących środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie ofert należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.