eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu "ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ" z jednostki podległej PWK OHP w Rzeszowie - miejsce realizacji Dębica

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ” z jednostki podległej PWK OHP w Rzeszowie – miejsce realizacji Dębica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Józefa Piłsudskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-074

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178523910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podkarpacka@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.ohp.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ” z jednostki podległej PWK OHP w Rzeszowie – miejsce realizacji Dębica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66843e9f-ca6e-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn.: "Odpowiedzialni za przyszłość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00104048

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym, którego przedmiotem była „Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B, C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla uczestników projektu „ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ” z jednostek podległych PWK OHP w Rzeszowie” (etap 1), znak sprawy PWK.ZA.271.1.2024, ogłoszenie nr 2024/BZP 00068452 z dnia 25 stycznia 2024 roku w podziale na 11 części. Na część 2 tj.: "Kurs prawa jazdy kat. B” dla 9 uczestników nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na powyższe postępowanie dla ww. części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp w dniu 2 lutego 2024 r., gdyż dla ww. części nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 305 pkt 2 Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty ..., a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-05c60c94-bb7f-11ee-9897-f6855eb846c0

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PWK.ZA.271.4.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 31500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 9 uczestników projektu „ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w miejscowości Dębica

4.5.3.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41265,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Szkolenia Kierowców Salem Urszula Martula

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180710897

7.3.3) Ulica: ul. Fredry 27 lok. 32

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41265,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.