eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Bełchatów oraz jednostek podległych na lata 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Bełchatów oraz jednostek podległych na lata 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: EIB S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870270059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jęczmienna 21

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Lidia.Miloszewska@eib.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eib.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.eib.com.pl/#Przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Bełchatów oraz jednostek podległych na lata 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a74417df-b769-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155969

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 527000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ,
(b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.5.5.) Wartość części: 480000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności – ubezpieczenie nadwyżkowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.5.5.) Wartość części: 20000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
(b) Ubezpieczenie autocasco,
(c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów,
(d) Ubezpieczenie assistance.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.5.5.) Wartość części: 27000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 356778,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 567725,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 356778,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agro Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1132401245

7.3.3) Ulica: ul. Rodziny Hiszpańskich 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-685

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 356778,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agro Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1132401245

7.3.3) Ulica: ul. Rodziny Hiszpańskich 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-685

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23963,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33423,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23963,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5261033426

7.3.3) Ulica: ul. Raabego 13

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-793

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23963,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający: A) Pełna nazwa: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, B) Dokładny adres siedziby: ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, C) Telefon: +48 447335116, D) Poczta elektroniczna: Adresy poczty elektronicznej osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami zostały wskazane w SWZ. Ogólny adres Zamawiającego: bzp@um.belchatow.pl, E) Dane rejestrowe: REGON 590648244, F) Adres strony internetowej: http://www.belchatow.pl/, G) Kraj: Polska, H) Województwo: : łódzkie, I) Kod NUTS: PL713 - Piotrkowski, J) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego, K) Przedmiot działalności: Ogólne usługi publiczne.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 4) w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą PZP, przez EIB S.A., działającą na podstawie udzielonego przez Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa - Zamawiającego, pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Bełchatów oraz jednostek podległych na lata 2023/2024, o szacunkowej wartości nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. EIB S.A. działa jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 r.

Postępowanie na niniejszą usługę ubezpieczenia zostało ujęte w planie postępowań Zamawiającego - ogłoszenie z dnia 22.02.2023 nr 2023/BZP 00024269/05/P - pozycja 1.3.1.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.