eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lądek-Zdrój › Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Lądek-Zdrój

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Lądek-Zdrój

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LĄDEK-ZDRÓJ

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji i Rozwoju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718113

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748117884

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ladek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ladek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Lądek-Zdrój

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd076f25-d47f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220697

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055848/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Lądek-Zdrój

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/890895

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ladek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawiera ROZDZ. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule związane z ochroną danych osobowych zawiera Rozdz. XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzule związane z ochroną danych osobowych zawiera Rozdz. XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.271.2.2024.206

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 6578588,99 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 425967,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do wyposażenia w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120l i ich opróżniania oraz utrzymywania ich w należytym stanie sanitarnym na niżej wyszczególnionych terenach:
a) miasta Lądek-Zdrój (5 przystanków): 2 przy ulicy Kłodzkiej, 2 przy ulicy Mickiewicza, 1 przy ulicy Konopnickiej.
b) wsi Stójków –(3 przystanki) przy drodze wojewódzkiej nr 392.
c) wsi Radochów (5 przystanków): 4 przy drodze wojewódzkiej nr 392 i jeden przy drodze powiatowej nr 3253.
d) wsi Trzebieszowice – (8 przystanków): przy drodze wojewódzkiej nr 392 oraz 2 przystanki przy drodze powiatowej nr 3228 oraz 1 pojemnik przy drodze gminnej w pobliżu posesji nr 148 oraz 1 przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 392 z drogą powiatową nr 3228.
e) wsi Skrzynka – (1 przystanek) przy drodze powiatowej nr 3258.
f) wsi Orłowiec – 3 kosze przy drodze powiatowej nr 3249.
g) plac zabaw przy ul. Kłodzkiej (kredki – 3 pojemniki o pojemności 130 l – pojemniki są własnością Zamawiającego).
h) plac zabaw przy ul. Lipowej (pingwiny – 3 pojemniki o pojemności 160 l– pojemniki są własnością Zamawiającego).
2. Wykonawca obowiązany jest do wyposażenia w pojemniki oraz dokonywanie odbioru odpadów na placach rekreacyjnych na obszarze wiejskim:
a) Kąty Bystrzyckie, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka, Skrzynka, Konradów, Stójków, Radochów: komplet pojemników 5 sztuk x 240l do każdego sołectwa
b) Trzebieszowice – komplet pojemników 5 sztuk x 1100l
3. Wykonawca obowiązany jest do wyposażenia w pojemniki oraz dokonywanie odbioru odpadów na
c) Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śnieżnej (mniejszy cmentarz) 4 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100l
d) dla Ratusza, ul. Rynek – komplet pojemników: 1100l zmieszane, 1100l papier, 240 tworzywa, 240l szkło, 240l bio.
4. Wykonawca obowiązany jest odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy na psie odchody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający informuje, że posiada 12 pojemników o pojemności 50l na psie odchody, ale ich ilość może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Lokalizacja pojemników: ul. Śnieżna (przy parkingu, w kierunki „Biedronki” koło cmentarza) – 2szt, ul. V. Havla (obwodnica) – 1szt, ul. Klonowa – 1szt, ul. T. Kościuszki (przy budynku nr 18) – 1szt, ul. Kłodzka (przy placu zabaw) – 1szt, ul. Lipowa (przy placu zabaw) – 1szt, ul. St. Moniuszki (przy Stawach) – 1szt, ul. M. Konopnickiej (blisko przystanku) – 1szt, Pl. Staromłyński (przy przejściu przez rzekę) – 1szt., ul. Paderewskiego (przy nr 2) – 1 szt., ul. Wolności (naprzeciwko numeru 2) – 1 szt.
5. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU:
e) bio co 4 tygodnie
f) tworzywa 1x w miesiącu
g) zmieszane 1x co 2 tygodnie
h) papier 1x w miesiącu
i) szkło 1x co 2 miesiące
j) psie odchody 1x co 2 tygodnie
6. Zamawiający zastrzega sobie zmianę: usytuowania pojemników wymienionych powyżej w danym obrębie ewidencyjnym. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości pojemników w związanych z naturalnym ruchem ludności w ramach wynagrodzenia.
7. Wykonawca obowiązany jest do wyposażenia w pojemnik (kontener) oraz dokonywanie odbioru odpadów z ulic i placów, tzw. zmiotek. Miejsce usytuowania pojemnika Baza Magazynowa Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7a, Lądek-Zdrój.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU: po zapełnieniu pojemnika/kontenera
8. Wykonawca obowiązany jest do wyposażenia w pojemnik (kontener) oraz dokonywanie odbioru odpadów z koszy ulicznych. Miejsce usytuowania pojemnika Baza Magazynowa Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7a, Lądek-Zdrój.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU: po napełnieniu pojemnika/kontenera

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Podstawienie dodatkowego pojemnika

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Lądka - Zdroju, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.),
b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach co najmniej na następujące kody odpadów: 20 03 01, 20 03 03, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 06, 20 02 01 ,
c) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
2.1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie: co najmniej jedną usługę, która polegała na odbiorze i zagospodarowaniu co najmniej 350Mg odpadów przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy,
2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na czas realizacji zamówienia następującymi narzędziami oraz wyposażeniem zakładu:
a) minimum 2 samochodami specjalistycznymi bezpylnymi (śmieciarka) dostosowanymi do odbioru odpadów zmieszanych
b) minimum 2 samochodami specjalistycznymi do odbioru odpadów segregowanych, zbieranych w pojemnikach 120 l – 1100 l, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania. Spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz wyposażonymi w system monitoringu GPS,
c) minimum 1 samochodem skrzyniowym, kontenerowym lub hakowym przewożącym kontenery o pojemności 7000 litrów wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS), zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów,
d) minimum 1 samochodem specjalistycznym myjko-śmieciarką przeznaczonym do okresowego mycia i dezynfekcji pojemników,
2.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują bazą magazynowo –transportowo na terenie gminy Lądek-Zdrój lub w odległości maksymalnej 60 km od granicy Gminy Lądek-Zdrój, spełniającą kryteria z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr 2b do SWZ;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 2 lit a – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach co najmniej na następujące kody odpadów: 20 03 01, 20 03 03, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 06, 20 02 01;
2. aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
3. wykaz usług, o których mowa w ROZDZ. XVII pkt 1.4.1 SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty –załącznik nr 4 do SWZ,
4. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego o których mowa w ROZDZ. XVII pkt 1.4.2 oraz 1.4.3 SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (m.in. spółka cywilna, konsorcjum) - art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Szczegółowe informacje dot. składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zawiera ROZDZ. XVIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa projekt umowy - zał. nr 3 do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/890895

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.