eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Przebudowa ul. Krańcowej w LipnieOgłoszenie z dnia 2021-10-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-111

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 5340127

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-988ccaec-2730-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00220618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002855/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings.
Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. do
konkretnego wykonawcy.
szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały ujęte w
rozdziale IX i X Specyfikacji Warunków Zamówienia. Z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu
Zamawiający w niniejszym punkcie nie jest w stanie opisać wszystkich wymagań.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lipno ul. Powstańców
Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, reprezentowany przez Wójta Gminy Lipno.
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@lipno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienie obowiązku
pranego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa
lub zawartych umów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa a art 20 RODO
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 180684,71 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia pn.: „Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie” polega na utwardzeniu ok. 195 mb drogi kostką brukową betonową.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
-załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 3 do siwz
-stwior stanowiący załącznik nr 4 do siwz
-przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do siwz

1. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje również:
a) zorganizowanie zaplecza budowy wraz z kosztami niezbędnymi w tym zakresie,
b) wykonanie niezbędnych badań koniecznych do przeprowadzenia procesu odbioru
c) uporządkowanie terenu po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
d) zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych,
e) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów o ile dotyczy,
f) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
g) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
h) projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg tego projektu – o ile dotyczy,
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. ) obejmują następujące rodzaje czynności:
a) roboty przygotowawcze
b) roboty związane z wykonaniem podbudowy
c) roboty związane z wykonaniem nawierzchni
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym: z załącznikiem graficznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej. UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i uzyska najwyższą
liczbę punktów wyliczoną w oparciu o kryteria określone w rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
niepodleganiu wykluczeniu. Zamawiający wymaga jedynie złożenia oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Do oferty należy załączyć odpowiednie oświadczenia/dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII.
3. Do oferty należy załączyć Kosztorys ofertowy stanowiący część treści oferty, sporządzony zgodnie z zapisami Rozdziału XI pkt 6 SWZ.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.
5. W przypadku gdy Wykonawcę/-ów reprezentuje pełnomocnik, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/-ów określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/-ów. Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 42904310832832004591690006
z adnotacją:
„Wadium w postępowaniu przetargowym RI.271.8.2021”
Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do złożenia oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 lit. b, c lub d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium, składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego musi w swojej treści wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeżeli w treści jako zleceniodawcę wskazano tylko jednego ze współwykonawców, odpowiedzialność gwaranta/poręczyciela musi obejmować również sytuacje, w których przyczyna zatrzymania wadium leży po stronie współwykonawców.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców osobno;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego
odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej
dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe
odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy zawarte są we „wzorze umowy” stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej zostały przewidziane w Dziale IX ustawy PZP i przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.