eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lądek-Zdrój › Dostawa produktów spożywczych: drób i ryby.Ogłoszenie z dnia 2021-10-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów spożywczych: drób i ryby.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitactyjny SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890053731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Mariański 7/8

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 8117 219

1.5.8.) Numer faksu: 74 8140 946

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@23wszur.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.23wszur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów spożywczych: drób i ryby.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f9ff836-272f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00220613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003386/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Dosatwa produktów spożywczych warzywnictwa i ogrodnictwa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.przetargi.23wszur.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie ofert, oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: dostępnego na stronie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (zakładka: Formularze do komunikacji) pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę oraz wszystkie załączniki na mocy art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl ( zapis zawarto w rozdziale VIII )
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT, XLS, XLSX, ODS i podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ze względów technicznych rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Inspektor ochrony danych osobowych – korespondencję kierować na adres e-mail: iod@23wszur.pl .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 07 / P podst. / 21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Drób / mięso drobiowe
Szczegółowy zakres, ilość, określono w załączniku nr 3.1 do SWZ,
Wykonawca musi posiadać zaświadczenie jednostki odpowiedzialnej za wydanie decyzji o :
- nadaniu weterynaryjnego numeru indentyfikacyjnego, posiadaniu uprawnień do przetwórstwa mięsa drobiowego.
Dodatkowo szczegółowy zakres, wyszczególnienie dla wszystkich części określono we wzorze umowy ( załącznik nr 4 do SWZ ).
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.23wszur.pl

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po realizacji zamowienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Patrz SWZ rozdział XIV . Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy dla zadania nr 1

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb.
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3.2 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po okresie realizcji

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Patrz SWZ rozdział XIV . Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin platności dla zadania nr 3; czas dostawy dla zadania nr 1

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień , wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej . Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na sumę gwarancyjną minimum wartości składanej oferty . Ocena na podstawie wymaganych dokumentów .
Dodatkowo sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na realizację zamówienia bez pobierania zaliczek. Zapłata na podstawie faktury ( patrz wzór umowy § 13 ).
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
4).1. W zakresie posiadania zdolności technicznych / potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca:
a) Zezwolenie/ zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli organów sprawujących bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie:
- prowadzonej działalności gospodarczej, w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze,
- na środki transportu spełniające wymogi przewozu towarów i produktów spożywczych, wydane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa między innymi ustawy z dnia 8 października 2020 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2021 oraz cytowanej powyżej ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Ocena na podstawie decyzji właściwego organu kontroli.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o grupie kapitałowej ) można posłużyć się wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zadanie nr 1 - Wykonawca przedłoży posiadane aktualne uprawnienia do przetwórstwa mięsa drobiowego. Ocena na podstawie w/w wymagań.
2. Dokumenty potwierdzające , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na sumę gwarancyjną minimum wartości składanej oferty . Ocena na podstawie wymaganych dokumentów .
3. Zezwolenie/ zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli organów sprawujących bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie:
- prowadzonej działalności gospodarczej, w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze,
- na środki transportu spełniające wymogi przewozu towarów i produktów spożywczych, produktów spożywczych, wydane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa między innymi ustawy z dnia 8 października 2020 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2021 oraz cytowanej powyżej ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Ocena na podstawie decyzji właściwego organu kontroli

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

b/z

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań:
1)dla zadania nr 2 w wysokości: 1.500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Tak jak zapisano w SWZ rozdział XI pkt. 3.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 4, postanowienia zawarte we wzorze nie podlegają negocjacjom.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 454 i 455 ustawy Pzp. i na warunkach określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Portalu ( patrz SWZ rozdział VIII

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

b/z

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.