eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustrzyki Dolne › Usługi transportowe / dowóz osób uczestniczących w zajęciach Dziennego Domu Pomocy "Akademia Bieszczadzkiego Seniora"Ogłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi transportowe / dowóz osób uczestniczących w zajęciach Dziennego Domu Pomocy "Akademia Bieszczadzkiego Seniora"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370004847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyzwolenia 7

1.5.2.) Miejscowość: Ustrzyki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.mgops@ustrzyki-dolne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mgopsud.naszops.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mgopsud/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportowe / dowóz osób uczestniczących w zajęciach Dziennego Domu Pomocy "Akademia Bieszczadzkiego Seniora"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80a69e20-d763-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056525/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi transportowe - przewóz uczestników Dziennego Domu Pomocy "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168001/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MGOPS.2510.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 297400,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 59200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na przewozie uczestników projektu Akademia Bieszczadzkiego Seniora:
a. z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pomocy zlokalizowanego
w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listopada 22;
b. z Dziennego Domu Pomocy zlokalizowanego w Ustrzykach Dolnych przy
ul. 29 Listopada 22 do miejsca zamieszkania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający w celu umożliwienia wykonawcom przygotowania oferty szacuje, że w okresie realizacji zamówienia liczba przejechanych kilometrów wyniesie łącznie około 20.000 km.
Zamawiający informuje, że rzeczywista liczba przejechanych kilometrów zależna będzie od liczby uczestników korzystających z dojazdów oraz ich miejsca zamieszkania Zamawiający przewiduje jednak, że minimalna ilość przejechanych kilometrów w trakcie realizacji usług nie będzie mniejsza niż 6.000 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transport Osób ARTUR Wróblewski Artur

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6891096015

7.3.3) Ulica: Łukasiewicza

7.3.4) Miejscowość: Ustrzyki Dolne

7.3.5) Kod pocztowy: 38-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.