eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Osiedla Diamentowego i Zielonego Podwórka Miejskiego - Chorznia.Ogłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Osiedla Diamentowego i Zielonego Podwórka Miejskiego - Chorznia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Konin

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2401138

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konin.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Osiedla Diamentowego i Zielonego Podwórka Miejskiego - Chorznia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0835de08-f304-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056684/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Osiedla Diamentowego i Zielonego Podwórka Miejskiego - Chorznia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.logintrade.net/zapytania_email,128188,4b8a18e2cfe860579b045c416f76e36e.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,128188,4b8a18e2cfe860579b045c416f76e36e.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona będzie zgodnie z zasadami określonymi w Części III SWZ - Środki komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne komunikacji elektronicznej.
Informacje dostępne są również na Platformie Przetargowej:
https://konin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Dodatkowo, w sytuacji awarii, przerwy technicznej lub kłopotów z działaniem
Platformy Przetargowej, Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@konin.um.gov.pl (nie dotyczy to składania ofert wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
2. Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzane są i przekazywane w
sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (co oznacza postać elektroniczną
opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części XVII. SWZ -
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.042.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I - Zielone Podwórko Miejskie – Osiedle Diamentowe, wykonanie kompleksowo całego ogrodu, zakres prac:
-Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze (w tym wycinka drzew i krzewów,
UWAGA! Ze względu na konieczność wycinki drzew przed ich usunięciem konieczna jest weryfikacja ich pod względem występowania chronionych gatunków ptaków),
-Wytyczenie i wykonanie ścieżek,
UWAGA! Zgodnie z opinią Koordynatora ds. dostępności, nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna powinna być odpowiednio mocno utwardzona, by osoby poruszające się na wózkach, z wózkami, z kulami itp. miały solidne oparcie.
-Nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień, w tym:
wykonanie rabat,
nasadzenia drzew i krzewów,
wykonanie nasadzeń dla ogrodu deszczowego,
nasadzenia w donicach (łącznie 5 donic),
-Wykonanie łąki kwietnej,
-Wykonanie infrastruktury edukacyjnej – systemu wód opadowych składającego się z:
liści zbierających wodę – 6 szt.,
łapacza wody opadowej – 1 szt.,
suchego potoku,
ogrodu deszczowego,
niecki retencyjnej.
-Montaż elementów małej architektury, w tym:
ławki z donicą na zieleń – 4 szt.,
zielona donica z funkcją redbox – miejska gra edukacyjna – 1 szt.,
kosze do segregacji śmieci – 4 szt., (4 sztuki po 4 pojemniki).
UWAGA!
• Zakres prac nie obejmuje wyniesienia terenu ograniczonego stalą corten oraz tablicy informacyjno-edukacyjnej.
• Załączniki graficzne: 15. detal: ławka z donicą, 16. detal: ławka z donicą – redbox, 17. detal – kosz do segregacji odpadów są pokazane jako przykładowe rozwiązania. Wiążącym dokumentem postępowania jest opis techniczny (pkt. 4.5 Elementy małej architektury).
• Pod nasadzenia roślin w gruncie należy rozłożyć agrowłókninę i na niej rozsypać korę o grubości 5 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami przyjętymi w postępowaniu. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Opis sposobu oceny ofert określony został w cz. VII SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużnie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II - Zielone Podwórko Miejskie – Chorzeń, zakres prac:
1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze,
2. Wytyczenie i wykonanie ścieżki (o powierzchni ok. 102,00 m2, szerokość ścieżki 1,50 m).
UWAGA! Zgodnie z opinią Koordynatora ds. dostępności, nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna powinna być odpowiednio mocno utwardzona, by osoby poruszające się na wózkach, z wózkami, z kulami itp. miały solidne oparcie.
3. Nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień, w tym:
wykonanie rabaty C (względem istniejącej ścieżki z kostki betonowej),
nasadzenia w donicach (łącznie 11 donic),
4. Wykonanie zielonej ściany/fasady,
5. Wykonanie infrastruktury edukacyjnej pokazującej wykorzystanie OZE - 2 komplety (2 szt.) lamp OZE zlokalizowane przy nowo wykonanej ścieżce,
6. System retencji wód opadowych składający się z:
łapacza wody opadowej – 1 szt.,
liści zbierających wodę – 3 szt.,
sezonowego potoku,
niecki retencyjnej do gromadzenia wody opadowej,
7. Montaż elementów małej architektury, w tym:
ławki z donicą na zieleń – 10 szt. (lokalizacja dla 5 szt. ławek z donicą na zieleń zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa),
zielona donica z funkcją redbox – miejska gra edukacyjna – 1 szt. (lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa),
kosze do segregacji śmieci – 4 szt., (4 sztuki po 4 pojemniki, lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa).
UWAGA!
• Zakres prac do wykonania został zaznaczony na załączniku graficznym w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ścieżki z nawierzchni mineralnej (równoległej do istniejącej ścieżki z kostki betonowej), ścieżki z płyt betonowych i żwiru, urządzenia zabawowego oraz tablicy informacyjno-edukacyjnej).
• Załączniki graficzne: 09. detal: ławka z donicą, 10. detal: ławka z donicą – redbox, 14. detal – kosz do segregacji odpadów, są pokazane jako przykładowe rozwiązania. Wiążącym dokumentem postępowania jest opis techniczny (pkt. 4.5 Elementy małej architektury).
• Nasadzenia dotyczą wyłącznie wykonania rabaty C, nasadzeń w donicach oraz nasadzeń dot. zielonej ściany/fasady. Pod nasadzenia roślin w gruncie należy rozłożyć agrowłókninę i na niej rozsypać korę o grubości 5 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami przyjętymi w postępowaniu. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Opis sposobu oceny ofert określony został w cz. VII SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu - dla Zadania I i II.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki te zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca:
1. wykaże, że w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
1.1. dla Zadania I: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu, obejmujące montaż elementów małej architektury i założenie zieleni lub pielęgnację zieleni wraz z montażem elementów małej architektury, o wartości nie mniejszej niż 320.000,00 zł brutto każda,
1.2. dla Zadania II: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu, obejmujące montaż elementów małej architektury i założenie zieleni, o wartości nie mniejszej niż 135.000,00 zł brutto każda.
W przypadku złożenia ofert na oba Zadania, Wykonawca winien spełniać warunki jak dla Zadania I.
2. skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do jego wykonania na odpowiednim poziomie jakości, w tym co najmniej jedną osobę do nadzorowania wykonywanych prac w zakresie zagospodarowania terenu, legitymującą się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu pracami dotyczącymi utrzymania i pielęgnacji zieleni.
W przypadku złożenia ofert na oba Zadania, Wykonawca może wskazać tę samą osobę dla obu zadań.
3. W przypadku składania oferty wspólnej, powyższe warunki Wykonawcy powinni spełnić łącznie. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z nich, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ dla każdego Zadania).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokumenty składają Wykonawcy łącznie. Wykonawca przedkłada ww. wykaz
przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. wykaz składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do
jego złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa w postępowaniu żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Formularz cenowy - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wraz z oświadczeniem składanym na
podstawie art.117 ust.4 ustawy - wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. UWAGA! Wymagana wyłącznie w
przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne)!
4. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z
Załącznikami nr 4 i 5 do SWZ.
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
UWAGA! Wymagane wyłącznie w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je udostępniającego/ych!
6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy).
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części IV. SWZ - Przygotowanie i składanie ofert, pkt 3 - Oferty wspólne

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Warunki umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 7 do SWZ dla każdego Zadania (projekt umowy).
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy. Zakres, rodzaj zmian i warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 17 (dla Zadania I) i §16 (dla Zadania II) projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,128188,4b8a18e2cfe860579b045c416f76e36e.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy wyłącznie dla Zadania I.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia, przez pełen okres realizacji zamówienia, łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Na dzień ogłoszenia postępowania udział ten wynosi co najmniej 10 %.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.