eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Dostawa ładowarki kołowej dla Bio Star Sp. z o.o - leasing operacyjny.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ładowarki kołowej dla Bio Star Sp. z o.o - leasing operacyjny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bio Star Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320737738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogusława IV, 15

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 573-35-36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@biostar.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biostar.stargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ładowarki kołowej dla Bio Star Sp. z o.o - leasing operacyjny.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb8e10c2-d08f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220089

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/biostar

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie elektronicznej. 10.6 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej OpenNexus https://platformazakupowa.pl/: a) Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus, b)
Składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
Formularza do wysyłania wiadomości dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus. 10.7 Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej OpenNexus.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania, dobierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus oraz w instrukcjach zawartych na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy:
19.1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem i zawarciem umowy na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami dalej zwana „ustawa Pzp”), jest Bio Star Sp. z o.o., ul. Księcia Bogusława IV nr 15; 73-110 Stargard.
19.2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
listownie na adres: Bio Star Sp. z o.o., ul. Księcia Bogusława IV nr 15; 73-110 Stargard, poprzez
e-mail: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, telefonicznie: 500 071 091.
19.3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne.
Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania i zawarcia umowy na podstawie ustawy Pzp oraz w celu utrzymania kontaktów.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest: ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) art. 6 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych.
19.4. Okres przechowywania danych.
Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy oraz spełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
19.5. Komu przekazujemy Państwa dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) upoważnieni pracownicy Bio Star Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2) podmioty przetwarzające – którym Bio Star Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;,
3) dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych,
4) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.
19.6 Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Korzystanie z powyższych praw ułatwi Państwu nasz inspektor ochrony danych.
19.7 Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem i zawarciem umowy na podstawie ustawy Pzp nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.
19.8 Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Wszelkich dodatkowych informacji może Państwu udzielić nasz inspektor ochrony danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 5/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki kołowej dla Bio Star Sp. z o.o z zastosowaniem finansowania wykonawcy w formie leasingu operacyjnego.

1. Szczegółowe parametry:
1) Dostawa ładowarki (nowa, używana, testowa).
2) Ciężar roboczy – od 12 do 14 ton.
3) Długość całkowita – od 6,5 do 7,5 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144710-8 - Ładowarki jezdne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
1) P1 - cena – 60 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, której oferta zawiera najniższą cenę i uzyska najwyższa punktację.

Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej
P1 = ---------------------------------------- x 100 x 60%, przy czym 1 % = 1 pkt.
Cena oferty ocenianej

(P1 = ilość punktów w kryterium najniższa cena)
Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi 60.

2) P2 – termin dostawy – 40 %
Zasady oceniania w kryterium „termin dostawy”. Maksymalny termin dostawy wyznaczony przez Zamawiającego do 15 czerwca 2024 r. Za skrócenie terminu dostawy Zamawiający przyzna punkty zgodnie z następującą zasadą:

1. Termin dostawy do 25 maja 2024 r. - 40 pkt
2. Termin dostawy do 5 czerwca 2024 r. – 20 pkt
3. Termin dostawy do 15 czerwca 2024 r. – 10 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 40 pkt.

14.2 Oferty oceniane będą wg wzoru:
P = P1+ P2
gdzie: P – ilość punktów przyznanych ofercie w łącznej punktacji ocenianych kryteriów.
P1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ceny.
P2 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin dostawy.
Maksymalna ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów wynosi 100. Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów. Obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną dostawę ładowarki kołowej.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 490 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. 6 pkt 6.2, tj.:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykaz dostaw, potwierdzających realizację wykonania i dostawy ładowarki kołowej przegubowej, dostawa obejmowała jeden pojazd.
Przy czym wykaz dostaw, musi obejmować dostawy wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Należy podać ich wartości, przedmiot, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 490 000,00 zł.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 6.1 oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ppkt 1), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z pkt 6.2 SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

7.9 Kartę katalogową - ofertowanego przedmiotu zamówienia - (opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność jest poświadczona przez Wykonawcę).
W przypadku oferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia powystawowego/testowego lub używanego należy przedłożyć dokładna dokumentację fotograficzną. Zamawiający w przypadku stwierdzenia, że przedmiot oferowany posiada, wgnieceni, uszkodzenia, wad wynikające z zewnętrznych uszkodzeń na skutek dotychczasowej eksploatacji, zastrzega sobie prawo odrzucenia takiej oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
17.4 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu poprzez platformę Zakupową OpenNexus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.