eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Świadczenie na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z przyjazdem Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z przyjazdem Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8512886821

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Arkońska 45

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-470

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nfz-szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z przyjazdem Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ffc30aa-d532-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00459512/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z przyjazdem Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nfz-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, w zakładce „Korespondencja”.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”:
1) w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania,
2) po wypełnieniu wskazanych pól, wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka, Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ,
3) Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa numer tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00); e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
4. Zamawiający, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest
w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego, po upływie terminu otwarcia ofert.
7. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem; w związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdziałem XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z rozdziałem XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ16-WAG-II.251.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1546053,12 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z przyjazdem Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO).
2. Wspólny Słownik Zamówień: 797100000-4.
3. Miejsce realizacji usługi: budynek wraz z terenem przyległym, zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45; powierzchnia całkowita budynku: 3 282,50 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 2 865,18 m2, teren zewnętrzny ok. 1 200 m2, budynek (obiekt) stanowi siedzibę Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że budynek (obiekt) podlega obowiązkowej ochronie.
5. Ochrona polegać będzie na działaniach zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu i życiu, a także przeciwdziałających powstaniu szkód wynikających z tych zdarzeń oraz działaniach niedopuszczających do wstępu na teren chroniony osób nieuprawnionych, stałym dozorze sygnałów gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
6. Ochrona realizowana będzie przez koncesjonowany podmiot spełniający następujące wymogi stawiane specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:
1) stałej (PS) – posterunek stały zlokalizowany w obiekcie chronionym - na terenie sali obsługi klientów; kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej z PS realizują całodobowo zadania na rzecz obiektu chronionego,
2) doraźnej: grupa interwencyjna (GI) i posterunek doraźny (PD),
3) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (USI).
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań i sposób realizacji zamówienia Zamawiającego określają:
1) opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ),
2) projektowane postanowienia umowy (zał. nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do oceny ofert - zakwalifikowanych jako ważne - Zamawiający przyjął kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem ich znaczeń (waga wyrażona w procentowym udziale w ocenie oferty). Zaokrąglenia w obliczeniach punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym
kryterium, obliczonych wg wzoru:
S=C+U+GI
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”,
U – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „ubezpieczenie kontraktu”,
GI – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „posiadanie własnej grupy interwencyjnej”,
S - łączna punktacja przyznana badanej ofercie.
3. Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę wynosi 100,00.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, po zastosowaniu
wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ubezpieczenie kontraktu (U)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: posiadanie własnej Grupy Interwencyjnej (GI)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22.08.1997 r.
o ochronie osób i mienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać każdy
z Wykonawców. Brak powyższego mógłby skutkować dopuszczeniem do świadczenia usług ochrony przez podmiot, który na gruncie ustawy o ochronie osób i mienia nie byłby dopuszczony do obrotu gospodarczego.
Wykonawca w tym zakresie nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu ww. warunku (rozdział VII ust. 1 pkt 1 SWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokument, o którym mowa w rozdziale VII ust. 6 pkt 1 SWZ.

3) sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie sytuacji finansowej Wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ochrona osób
i mienia) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł na jedno lub wiele zdarzeń.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców, tzn. przynajmniej jeden z Wykonawców powinien posiadać ww. wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (brak możliwości sumowania polis).
Wykonawca w tym zakresie nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu ww. warunku (rozdział VII ust. 1 pkt 2 SWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokument, o którym mowa VII ust. 6 pkt 4 SWZ.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zdolności technicznej.
Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych -wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch (2) usług bezpośredniej ochrony fizycznej stałej wykonanych lub wykonywanych.
Pod pojęciem wykonana usługa należy rozumieć zamówienie polegające na sprawowaniu bezpośredniej ochrony fizycznej stałej o wartości nie mniejszej niż
600 000,00 (sześćset tysięcy) złotych brutto, zrealizowane (wykonane), tj. zakończone przez Wykonawcę.
Pod pojęciem wykonywana usługa należy rozumieć zamówienie polegające na sprawowaniu bezpośredniej ochrony fizycznej stałej, którego pewna część o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 (sześćset tysięcy) złotych brutto, została już zrealizowana (wykonana) przez Wykonawcę.
Każda wykazana usługa powinna być wykonana/wykonywana w ramach odrębnej umowy. Każda wykazana usługa ma dotyczyć usługi bezpośredniej ochrony fizycznej stałej budynku biurowego.
Pod pojęciem budynek biurowy należy rozumieć budynek wykorzystywany jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np. budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, lokali administracyjnych, budynki centrów konferencyjnych
i kongresów, sądów i parlamentów (definicja budynku biurowego wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U z 1999 r. Nr 112 poz. 1316, z późn. zmian.).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców, tzn. przynajmniej jeden z Wykonawców powinien wykazać ww. doświadczenie (brak możliwości sumowania zdolności zawodowej - doświadczenia).
Wykonawca w tym zakresie nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji zawodowej, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu ww. warunku (patrz rozdział VII ust. 1 pkt 2 SWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokument, o którym mowa w rozdziale VII ust. 6 pkt 5 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 7 do SWZ);
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 (zał. nr 8 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia;
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ochrona osób i mienia) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł na jedno lub wiele zdarzeń wraz z dowodem opłacenia wymagalnych składek,
3) wykaz wykonanych usług stanowiących przedmiot zamówienia, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich 3. lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3. miesięcy (zał. nr 9 do SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty;
3) Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej, w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób, niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu;
5) zgodnie z art. 117 ust. 3 Pzp, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia (zdolności zawodowej), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
6) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć (jeżeli dotyczy) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (zał. nr 6 do SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 rozdziału VII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 i zał. nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego https://nfz-szczecin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.