eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi w Gorzowie Wlkp.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Nr 2
z filią „Dom w Połowie Drogi w Gorzowie Wlkp.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 Z FILIĄ "DOM W POŁOWIE DROGI"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 211035392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WALCZAKA 42

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 967358610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsnr2.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnr2.gorzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Nr 2
z filią „Dom w Połowie Drogi w Gorzowie Wlkp.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5780a552-d4e2-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00063122/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5780a552-d4e2-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy e-zamówienia. https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy e-zamówienia. https://ezamowienia.gov.pl
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
2.1. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga:
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
2) Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny
3) Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
4) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf..
5) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: zip, .7Z.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt B), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie poprzez Platformę dostępną pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. W przypadku problemów z funkcjonowaniem lub dostępnością Platformy e-zamówienia, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail sekretaiat@dpsnr2.gorzow.pl
3. Formularz do komunikacji - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami) oraz określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeżeli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowany przez Dyrektora, dpsnr2gorzow@o2.pl
2. Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp. , prowadzonym w trybie zamówienie klasyczne tryb podstawowy, bez przeprowadzenia negocjacji z uwzględnieniem art. 360 ww. ustawy PZP.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa tj. zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, zaś nie przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów Pzp.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.DA.261.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 973345,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu posiłków i dostarczaniu ich do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42 i ul. Walczaka 27,
2. Usługi będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tj Dz. U. z 2023r. poz. 1448) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy,
2) rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE L Nr 139 poz.1),
3) ze standardami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna),
4) systemem HACCP ( System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności). 3. Zakres usług obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków w stanie gotowym do spożycia w formie śniadań, obiadów dwudaniowych, podwieczorku i kolacji zgodnie z jadłospisem. 4. W trakcie trwania umowy przewidywana jest dzienna ilość posiłków do przygotowania i dostarczenia dla szacunkowo 90 mieszkańców, w tym:
- dla szacunkowo 22 mieszkańców Domu przy ul. Walczaka 27 w Gorzowie Wlkp.
- dla szacunkowo 68 mieszkańców Domu przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp.
z uwzględnieniem diet takich jak: cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, bezmleczna.
5. Liczba osób ( mieszkańców) podana w ust.3 i w związku z tym liczba posiłków są liczbami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości posiłków faktycznie zamówionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, przy czym Zamawiający nie może zamówić dziennie mniej posiłków niż dla 60 mieszkańców.
Rozliczenie w toku realizacji umowy następować będzie w oparciu o faktycznie zamówione posiłki i cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie Wykonawcy określoną w § 5 ust 1 umowy.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie trzech głównych posiłków w ciągu dnia oraz podwieczorku tj.
- śniadania w skład którego wchodzi: zupa mleczna -500 ml na osobę z dodatkiem kaszy manny, ryżu, makaronu, płatków owsianych i innych / dla diety bezmlecznej - zamiennik zupy mlecznej i wydzielonego posiłku, pieczywo krojone 150 g na osobę (chleb zwykły, chleb razowy, bułka paryska), masło – 15 g na osobę, wędlina plastry lub na ciepło w całości 100g na osobę lub ser żółty lub biały lub pasztet lub potrawy z jaj 100 g na osobę (jajecznica lub pasta jajeczna ) lub jajko gotowane – 2 szt, warzywa (papryka lub ogórek kiszony, ogórek konserwowy, ogórek świeży, pomidor, sałata, rzodkiewka, itp. dodatek do śniadania, herbata ( 90 saszetek), cytryna ( 90 plastrów),
- obiadu w skład którego wchodzi:
zupa -450ml na osobę oraz drugie danie, przy czym drugie danie powinno być dostarczane trzy razy w tygodniu jako mięsne, trzy razy w tygodniu jako półmięsne lub jarskie i dwa razy w tygodniu rybę oraz dodatek do obiadów w postaci surówki lub warzyw gotowanych oraz kompot z owoców lub sok lub kisiel. Waga gotowych potraw nie może być mniejsza niż: danie mięsne – 100g bez kości, 120g z kością- waga mięsa po przetworzeniu, sosu i panierki, ziemniaki, kasza, makaron, ryż – 250 g, surówka – 150 g, kompot 250 ml, potrawy typu: fasolka po bretońsku, bigos, łazanki, pierogi, krokiety, gołąbki itp. w ilości 300g, ryba – 100 g bez panierki., sosy podprawiane nisko tłuszczową śmietaną dodatkowo w ilości 40ml przy potrawach mieszanych (kaszy, ryżu). Drugie danie powinno być przygotowane z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, ser, jaja, drób), produktów bogatych w węglowodany złożone( ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makaron).
- kolacji w skład której wchodzi:
masło-15 g na osobę -, pieczywo krojone- 150 g na osobę (chleb zwykły, razowy, żytni, bułka paryska), pasztety lub ser żółty lub potrawy z jajek lub sałatki w tym rybne, jarzynowe lub pasty-100 g na osobę lub przetwory mięsne - 100g na osobę np. wędzonki, wędliny, w tym drobiowe lub produkty blokowe oraz dwa razy w tygodniu gorący posiłek, warzywa (papryka lub ogórek kiszony, ogórek konserwowy, ogórek świeży, pomidor, sałata, rzodkiewka, itp. dodatek do kolacji, herbata (90 saszetek), cytryna ( 90 plastrów),
- podwieczorku od poniedziałku do piątku w skład którego wchodzą:
produkty mleczne (serek hormonizowany lub jogurt owocowy, naturalny) lub owoce sezonowe lub kisiel, budyń 250 ml na osobę i inne,
- w sobotę, niedzielę i w dni świąteczne dodatku w formie ciasta (min.100 gram)
7. W przypadku diety cukrzycowej Wykonawca dostarczy i przygotuje pięć posiłków w ciągu dnia ustalonych przez dietetyka tj. I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy w tym surówka, kompot, podwieczorek i kolacja,
8. Wykonawca raz w tygodniu dostarczy produkty tj. płatki kukurydziane w ilości 4 opakowań, kaszka manna (błyskawiczna) w ilości 2 opakowań, mleko (1 l) szt. 10.
9. Dodatkowo raz w tygodniu (poniedziałek) Wykonawca dostarczy produkty tj. nie mniej jednak niż po 5 szt. -mięsne (konserwy), pasztety, nabiał różnego rodzaju, dżemy, miód naturalny itp., z których mieszkańcy będą korzystać między posiłkami.
10. Wykonawca przygotuje zamiast całodziennego posiłku tzw. suchy prowiant dla mieszkańców Domu w dniach,
w których wyjeżdżać oni będą na wyjazdy okolicznościowe. W ramach suchego prowiantu muszą znaleźć się również napoje ciepłe bądź zimne, w zależności od pory roku . Napoje ciepłe powinny być w termosach zabezpieczonych przez Wykonawcę. Rodzaj i ilość porcji uzgadniane będą z upoważnionym pracownikiem
Zamawiającego. O planowanym wyjeździe Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia śniadań, obiadów i kolacji w zabezpieczonych przed wylaniem w termosach gwarantujących utrzymanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) dla potraw serwowanych na gorąco: zupa - temperatura nie niższa niż 75 oC,
b ) II danie - temperatura nie niższa niż 65 oC,
c) surówki, sałatki – temperatura od 4 do 10 oC.
12. Przygotowywane posiłki dostarczane będą przez Wykonawcę siedem dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, o ustalonych godzinach:
• 7.00 –7.30 - śniadania,
• 12.00 – 12.30- obiady,
• 17.00 – 17.30 –kolacje, z tym że kolacje nie podawane na ciepło mogą być dostarczane w godzinach dostarczania obiadów.
13. Ilość posiłków do przygotowania na każdy dzień tygodnia poda Wykonawcy uprawniony pracownik Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” (w każdy piątek na kolejny tydzień), z zastrzeżeniem, że Zamawiający w każdym dniu tygodnia może zgłaszać zmiany ilościowe zapotrzebowanych posiłków,
z zastrzeżeniem ust.4.
14. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Instytutu Żywienia, zgodnie z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego oraz uwzględniać potrzeby żywieniowe osób przebywających w placówce z uwzględnieniem diet.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena oferty brutto
2) Wskaźnik zatrudnienia osób z tzw. „grup społecznie marginalizowanych”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: KRYTERIUM 2 – WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓBZ TZW. „GRUP SPOŁECZNIE MARGINALIZOWANYCH” Do wyliczenia kryterium wskaźnika zatrudnianych przez Wykonawcę osób z tzw. „grup społecznie marginalizowanych” przyjmuje się:  powyżej 30% do 50 % - 10 pkt  od 51% d0 70% - 20 pkt  powyżej 70% - 40 pkt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2 do SWZ), metodą graniczną spełnia – nie spełnia
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 3 do SWZ), metodą graniczną spełnia – nie spełnia
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarantowaną co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) na wszystkie i na jedno zdarzenie, obejmujące w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek zakażeń np. salmonellą i innymi zakażeniami pokarmowymi oraz zatruć pokarmowych
Uwaga! Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej np. kopię przelewu na dzień otwarcia ofert.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej 1 ( jednym) samochodem przystosowanym i dopuszczonym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczna do przewozu żywności.
b) lokalem gastronomicznym (zakładem), który spełnia wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki tj. musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.z 2023 poz.1448).
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 3 do SWZ), oświadczenia ( załącznik nr 4 do SIWZ), metodą graniczną spełnia – nie spełnia metodą graniczną spełnia – nie spełnia
Uwaga: Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek „Zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca spełnił
e) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat tj. licząc wstecz od upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowywaniu i dowożeniu posiłków, spełniającą łącznie poniższe warunki:
• świadczenie usługi w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy na rzecz tego samego Zamawiającego,
• dzienna ilość przygotowywanych i dostarczanych posiłków – co najmniej 50 porcji;
oraz załączy do oferty dowód potwierdzający, że usługa jest wykonywana lub została wykonana należycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 3 do SWZ), oraz oświadczenia (załącznik Nr 5 do SWZ ) metodą graniczną spełnia – nie spełnia
*Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Posiadania wiedzy
i doświadczenia, Wykonawca spełnił.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki, wg zasady spełnia/nie spełnia. Niespełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie , że Wykonawca dysponuje:
a) co najmniej 1 ( jednym) samochodem przystosowanym i dopuszczonym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczna do przewozu żywności.
b) lokalem gastronomicznym (zakładem), który spełnia wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki tj. musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia wg wzoru załącznik nr 5 do SWZ,
3) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wg wzoru załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ww. pkt. 3, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winien określać w szczególności:
5) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
6) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy;
8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platformy https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.