eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › "Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządcówki z Rudnej Wielkiej".Ogłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządcówki z Rudnej Wielkiej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 2271296

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f674031-cfac-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządcówki z Rudnej Wielkiej”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f674031-cfac-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074562/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządcówki z Rudnej Wielkiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160388

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zestawienie do stanu surowego otwartego Rządcówki z Rudnej Wielkiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki 9.1 – 9.7 do SWZ. Przedmiar robót precyzuje jaki zakres prac należy wykonać z dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 999341,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 999341,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 999341,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MURDRA Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Stanisław Drapała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 814-10-37-699

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa Dolna

7.3.5) Kod pocztowy: 36-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 999341,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.