eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › "Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Pływalnia FALA"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pływalnia FALA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: HRUBIESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HRUBIESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950157022

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciesielczuka 2

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@hosir.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.hrubieszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8422c8e-992c-11ee-ba3b-4e891c384685

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pływalnia FALA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8422c8e-992c-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00228045/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Pływalnia FALA.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00548052

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: HOSIR.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 641098,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo osobom korzystającym z Pływalni FALA oraz z urządzeń będących na wyposażeniu pływalni.
4.3. W skład Krytej Pływalni FALA wchodzą:
BASEN DUŻY
– wymiary: 25,03 m x 12,5 m,
– wymiar powierzchnia lustra wody: 312,8 m2,
– głębokość: od 1,35 m do 1,80 m,
– ilość torów: 6
BASEN DO NAUKI PŁYWANIA
– wymiary: 10 m x 4 m,
– głębokość: 90 cm,
– ilość torów: 2
BASEN REKREACYJNY O WYMIARACH NIEREGULARNYCH
– powierzchnia lustra wody: 67,5 m2
– informacje dodatkowe: z biczami wodnymi, gejzerami i leżankami.
ZJEŻDŻALNIA
– długość: 75 m wraz z hamownią o głębokości 40 cm
WANNA SPA
– średnica: około 2,5 m2
BRODZIK DLA DZIECI
– wymiary: 9,6 m x 2,86 m,
– o zmiennej głębokości: od 10 do 40 cm,
– ze zjeżdżalnią typu Słonik
4.4. Usługa ratownictwa wodnego powinna być świadczona codziennie / 7 dni
w tygodniu:
– w dni powszednie (poniedziałek – piątek), godz. 07:00–21:00
– sobota – niedziela / święta 07:00–21:00
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego z wyjątkiem dni, w których Pływalnia FALA jest nieczynna:
- 31.03-01.04.2024
- 01.11.2024,
- 25-26.12.2024,
- inne dodatkowe dni wolne zatwierdzone przez Dyrektora HOSiR lub w związku
z pokontrolnym zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wynikające z obowiązkowej przerwy technologicznej, która będzie trwała od 2 do 3 tygodni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) Pływalni FALA.
Zamawiający zastrzega, że wystąpienie siły wyższej zwalnia z odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. Za siłę wyższą uznaje się także obowiązujący na terenie kraju stan epidemii oraz sytuacje, gdy właściwy akt prawny wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu basenów i pływalni. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane zgodnie z zapisami umowy.
4.5. Zabezpieczenie ratownicze powinno wynosić:
– I zmiana:
07:00-08:00 – trzech ratowników
08:00-14:00 – czterech ratowników,
– II zmiana:
14:00-20:00 – czterech ratowników,
20:00-21:00 – trzech ratowników.
4.6. Szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy ratowników w okresie realizacji zamówienia wynosi: 18 360 godzin.
4.7. Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratowniczej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny zegarowej (1 h = 60 minut).
4.8. Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności z:
– ustawą z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 ze zm.),
– ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147 ze zm.),
– rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1981),
– rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1607),
– rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1979),
– rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747),
– Regulaminem korzystania z Krytej Pływalni oraz instrukcjami korzystania
z poszczególnych urządzeń (np. jacuzzi, zjeżdżalnia),
– innymi przepisami, zaleceniami wynikającymi ze specyfiki wykonywanej usługi

4.5.3.) Główny kod CPV: 71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

75252000-7 - Służby ratownicze

92620000-3 - Usługi w zakresie sportu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, działając na podstawie art. 260 w zw. Z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605) – zwana dalej ustawą pzp, informuje, że unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 04.01.2024r. (syg akt KIO 3819/23) Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

W dniu 18 grudnia 2023 roku Fundacja Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, wniosła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W związku z okolicznością, iż przedmiotowe odwołanie zostało wniesione w terminie przed składaniem ofert, zarzuty odwołania dotyczyły warunku udziału w postępowaniu, a Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż zasadnym będzie, w związku z potwierdzeniem zarzutów Odwołującego, nakazanie Zamawiającemu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż na tym etapie postępowania bezzasadne byłoby nakazywanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji treści SWZ, w sytuacji gdy oferty zostały już złożone i otwarte i niemożliwa byłaby zmiana treści SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.