eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi K這buck › Dostawa oleju nap璠owego grzewczego dla potrzeb Krytej P造walni "Delfin" ul. Zamkowa 4, 42-100 K這buck.

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju nap璠owego grzewczego dla potrzeb Krytej P造walni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 K這buck.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: O吐ODEK SPORTU I REKREACJI W KΜBUCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150402660

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: SPORTOWA 14

1.5.2.) Miejscowo嗆: K這buck

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@osirklobuck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.osirklobuck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju nap璠owego grzewczego dla potrzeb Krytej P造walni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 K這buck.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f7619acd-d4d7-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00219944

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00074018/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju nap璠owego grzewczego dla potrzeb Krytej P造walni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 K這buck.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7619acd-d4d7-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望
udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
2. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia
ani logowania.
3. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa
Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
4. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy
plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz
informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
6. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog
skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (32) 77 88999 lub drog elektroniczn poprzez formularz
udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.
7. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem
Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@gminaklobuck.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu).
Pozosta貫 zasady zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Rozdzia XXXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdzia XXXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSiR.251.001.2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 310570,10 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa transportem Wykonawcy oleju opa這wego lekkiego o parametrach spe軟iaj帷ych
wymagania normy PN-C-96024:2001 dla gatunku L -1.
Zamawiaj帷y korzystaj帷 z prawa opcji, gwarantuje, 瞠 odbierze od Wykonawcy minimaln ilo嗆 przedmiotu umowy tj. oleju
opa這wego typu lekkiego w ilo軼i 50 000 litr闚. Przedstawiona ilo嗆 oleju opa這wego jest ilo軼i szacunkow i mo瞠 ulec
zwi瘯szeniu w stosunku do wielko軼i ca貫go zam闚ienia ze wzgl璠u na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilo軼i mog
by uzale積ione w szczeg鏊no軼i od: warunk闚 atmosferycznych panuj帷ych w sezonie grzewczym w okresie
obowi您ywania umowy. Zgodnie z przedstawionymi ewentualnymi przyczynami zwi瘯szenia ilo軼i dostarczonego oleju
opa這wego, Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠 w czasookresie obj皻ym zam闚ieniem tj. od dnia podpisania umowy na czas 12
miesi璚y. Wykonawca mo瞠 dostarczy olej opa這wy w maksymalnej ilo軼i 77 000 litr闚. . Jednocze郾ie Zamawiaj帷y
podkre郵a, 瞠 dodatkowy zakres, kt鏎ego realizacja jest zale積a od wskazanych powy瞠j okoliczno軼i stanowi uprawnienie,
z kt鏎ego Zamawiaj帷y mo瞠, ale nie musi skorzysta.
3.1 Miejsce dostawy i odbioru:
Kryta P造walnia “Delfin”
ul. Zamkowa 4,
42 – 100 K這buck
3.2 Wymagane parametry oleju opa這wego:
Olej opa這wy lekki o parametrach spe軟iaj帷ych wymagania normy PN-C-96024:2001 dla gatunku L -1.
3.3 Dostawy oleju b璠 nast瘼owa造 etapami w ci庵u 48 godzin od z這瞠nia zam闚ienia przez Odbiorc. Zamawiaj帷y
przewiduje jednorazowo zam闚ienie oleju opa這wego w ilo軼i od 1000 do 7000 litr闚. Zamawiaj帷y posiada trzy zbiorniki po
3000 litr闚 ka盥y.
3.4 Wykonawca b璠zie dostarcza przedmiot zam闚ienia transportem zorganizowanym przez siebie i na koszt w豉sny tj.
cysternami samochodowymi zgodnie z wymaganiami normy PN-C-96024:2011 wyposa穎nymi w ko鎍闚ki wlewowe z
zalegalizowanym odmierzaczem w jednostkach miary - litr. Zamawiaj帷y wymaga aby do roz豉dunku oleju opa這wego
autocysterny wyposa穎ne by造 w pompy.
3.5 Wraz z ka盥 dostaw wykonawca dostarczy 鈍iadectwa jako軼i (zmiana norm i przepis闚 w trakcie realizacji
zam闚ienia dotycz帷a oleju opa這wego wymaga jego zgodno軼i z aktualnie obowi您uj帷ymi i normami).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09100000-0 - Paliwa

09135110-8 - Niskosiarkowe oleje palne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y korzystaj帷 z prawa opcji, gwarantuje, 瞠 odbierze od Wykonawcy minimaln ilo嗆 przedmiotu umowy tj. oleju
opa這wego typu lekkiego w ilo軼i 50 000 litr闚. Przedstawiona ilo嗆 oleju opa這wego jest ilo軼i szacunkow i mo瞠 ulec
zwi瘯szeniu w stosunku do wielko軼i ca貫go zam闚ienia ze wzgl璠u na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilo軼i mog
by uzale積ione w szczeg鏊no軼i od: warunk闚 atmosferycznych panuj帷ych w sezonie grzewczym w okresie
obowi您ywania umowy. Zgodnie z przedstawionymi ewentualnymi przyczynami zwi瘯szenia ilo軼i dostarczonego oleju
opa這wego, Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠 w czasookresie obj皻ym zam闚ieniem tj. od dnia podpisania umowy na czas 12
miesi璚y. Wykonawca mo瞠 dostarczy olej opa這wy w maksymalnej ilo軼i 77 000 litr闚. . Jednocze郾ie Zamawiaj帷y
podkre郵a, 瞠 dodatkowy zakres, kt鏎ego realizacja jest zale積a od wskazanych powy瞠j okoliczno軼i stanowi uprawnienie,
z kt鏎ego Zamawiaj帷y mo瞠, ale nie musi skorzysta.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Oferty nieodrzucone oceniane b璠 wed逝g wzoru: Cn/Cb x 100 x 100%
= liczba punkt闚.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. Posiadanie aktualnej koncesji na sprzeda oleju opa這wego. Warunek zostanie spe軟iony je郵i Wykonawca wyka瞠 瞠
posiada koncesj zezwalaj帷 na obr鏒 paliwami p造nnymi wymagan art. 32. ust. 1. pkt 4/ ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y nie wymaga od Wykonawc闚 z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li:
1) mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu
ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2070 z p騧n. zm.), 2) podmiotowym 鈔odkiem dowodowym jest o鈍iadczenie, kt鏎ego tre嗆 odpowiada zakresowi
o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy zosta okre郵ony w za陰czniku nr 5 do SWZ, tj. we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za pomoc Platformy e-Zam闚ienia dost瘼nej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.