eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanica-Zdrój › Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLANICA-ZDRÓJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3293a99-d4ca-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00011197/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.polanica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polanica.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj.
platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://polanica.logintrade.net.
2. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie
dostępnej pod adresem https://polanica.logintrade.net w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym
postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie.
Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej https://polanica.logintrade.net ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany,
wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w
pozostałych obszarach.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy na: https://polanica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Regulamin korzystania z Platformy zakupowej znajduje się pod adresem:
https://polanica.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój;
• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Polanicy-Zdroju: e-mail: iod@eduodo.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/4/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury - Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. “Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” - 1 zadanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryterium „Cena brutto” – C; „Gwarancja” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
a) Są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
a) ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 4 000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony zł)
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał osobiście w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego wraz z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem smart city na kwotę nie niższą niż 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto każda.
Zamówienia powinny być potwierdzone dokumentami podpisanymi przez inwestora, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.

W przypadku, jeśli Wykonawca będzie w całości polegał na zasobach innego podmiotu (w tym zwłaszcza doświadczenia), zobowiązany będzie do powierzenia temu podmiotowi jako podwykonawcy co najmniej 80% zamówienia.

b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
- Kierownik Budowy - osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń z min. dwuletnim doświadczeniem kierowania robotami przy zabytkach pełniąca funkcję kierownika robót (musi spełniać dodatkowo wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
- 6 osób z uprawnieniami SEP E1,
- 2 osoby z uprawnieniami SEP E1 i D1 łącznie,
- 2 osoby z uprawnieniami wykonywania prac pod napięciem,

Nie dopuszcza się łączenia powyższych funkcji przez te same osoby. Wskazane osoby powinny być zatrudnione na umowę o pracę.

Kierownik budowy musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa (i mieć aktualne zaświadczenia z tej izby). Musi posiadać ww. uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi :
- Podnośnik koszowy PHM – 2szt.
- Koparko-ładowarka – 2szt.
- Samochód samozaładowczy HDS 12 ton – 1szt.
- Zagęszczarka – 2szt.
- Samochód wywrotka o DMC <= 3,5t – 1szt.
- Samochód skrzyniowy o DMC <=3,5t – 2 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. VIII.1.3 SWZ;
3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. VIII.1.3. SWZ;
4) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane (inwestor), a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. VIII.1.4 SWZ;
5) WYKAZ OSÓB, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. VIII.1.4 SWZ;
6) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
7) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• karty katalogowe opraw, słupów i wysięgników,
• karta/-y katalogowa sterowników do systemu sterowania,
• Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 27001 potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług teleinformatycznych i usług chmurowych oraz cyberbezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych – certyfikatu w języku polskim lub tłumaczenie przysięgłe potwierdzający wymagany powyższy zakres certyfikacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• karty katalogowe opraw, słupów i wysięgników,
• karta/-y katalogowa sterowników do systemu sterowania,
• Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 27001 potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług teleinformatycznych i usług chmurowych oraz cyberbezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych – certyfikatu w języku polskim lub tłumaczenie przysięgłe potwierdzający wymagany powyższy zakres certyfikacji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Musi ona zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Dokument potwierdzający status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Kosztorys ofertowy ;
4) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
5) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wniesienie wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

2) Wadium może być wniesione w:
1.1. pieniądzu;
1.2. gwarancjach bankowych;
1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Santander Bank Polska S.A. o/Polanica-Zdrój nr rachunku 24 1090 2835 0000 0001 5254 3550 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu: Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne”, nr postępowania CRZP/4/2024”;
4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
9) Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX.1
niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX.1 niniejszej SWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze braku konieczności wykonania części Robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy lub też w przypadku konieczności sprostowania błędów w dokumentacji projektowej – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego; Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania - zmiana następuje poprzez jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego złożone wykonawcy w formie pisemnej.
2) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności:
a) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
b) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
3) w zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy lub kierownika robót - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy lub kierownikowi robót w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa,
4) w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania w przypadku:
a) wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
b) konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania,
c) wystąpienia zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Terenu budowy,
d) opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
e) nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń (np. bardzo silny wiatr, mróz, ulewy z podtopieniami),
f) z powodu siły wyższej zdefiniowanej w § 16 ust.4, której wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego,
g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczególności: istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jeżeli mają te okoliczności wpływ na termin wykonania umowy,
h) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://polanica.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-13 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

i) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.;
j) zlecenia wykonania dodatkowych Robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą umową.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności.
5) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) konieczności wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy – w przypadku braku właściwych cen wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg dostępnych na rynku publikacji np.: Secocenbud, Orgbud, Wacetob dla województwa dolnośląskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty,
6) w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu Robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców,
7) w zakresie dotyczącym zmiany Podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa,
8) w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem wojny, w tym także poza granicami Polski, np. w Ukrainie, wpływają na należyte wykonanie tej umowy (zwłaszcza w zakresie terminu wykonania umowy),
9) w zakresie dotyczącym płatności, Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę sposobu płatności na inną liczbę transz, ale nie więcej niż do 6 faktur przejściowych i 1 końcową (łącznie do 7 faktur), z zastrzeżeniem, że faktury przejściowe nie mogą być łącznie wyższe niż 85% wartości Umowy, a faktura końcowa nie może być niższa niż 15%; pozostałe warunki płatności zostaną niezmienne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w pozostałych przypadkach wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych oraz w przypadkach wymienionych w art. 455 pzp pod warunkiem ziszczenia się przesłanek tam wskazanych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.