eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jab這nka › Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opa這wego w roku 2024 dla potrzeb Zak豉du Us逝g Komunalnych w Jab這nce

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opa這wego w roku 2024 dla potrzeb Zak豉du Us逝g Komunalnych w Jab這nce

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZAKxD USΣG KOMUNALNYCH W JABΜNCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492812099

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Jab這nka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zukjablonka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://zukjablonka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

odprowadzanie i oczyszczanie 軼iek闚

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opa這wego w roku 2024 dla potrzeb Zak豉du Us逝g Komunalnych w Jab這nce

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-128a8932-d4b2-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00219835

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2024/BZP 00087158/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opa這wego w roku 2024 dla potrzeb Zak豉du Us逝g Komunalnych w Jab這nce

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-128a8932-d4b2-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy
Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania (link prowadz帷y
bezpo鈔ednio do widoku post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-128a8932-d4b2-11ee-a3b5-e25d731b0da9
5. Identyfikator (ID) post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia:
ocds-148610-128a8932-d4b2-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a
jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania (link prowadz帷y
bezpo鈔ednio do widoku post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-128a8932-d4b2-11ee-a3b5-e25d731b0da9
5. Identyfikator (ID) post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia:
ocds-148610-128a8932-d4b2-11ee-a3b5-e25d731b0da9
6. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa
Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla
dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach
rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje si jako za陰czniki.
W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.
8. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie
wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i
przekazuje si jako za陰cznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i
wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
9. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si
drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie,
zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej
wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
10. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
11. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie
post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy
plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz
informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
14. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem
Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@zukjablonka.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuj, 瞠:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zak豉d Us逝g Komunalnych w Jab這nce, ul. 3 – go Maja 1, 34 – 480 Jab這nka;
• Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jab這nka kontakt: e-mail: zuk@jablonka.pl, telefon 18/2611137;
dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie
zam闚ienia publicznego /dane identyfikuj帷e post瘼owanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZUK.271.3.2024 „Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opa這wego w roku 2024 dla potrzeb Zak豉du Us逝g Komunalnych w
Jab這nce”.
• Podstaw prawna przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zam闚ie publicznych, wydanych na jej podstawie
akty wykonawcze, a tak瞠 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z p騧n.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• dane osobowe Wykonawcy b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 okres
obowi您ywania umowy lub d逝窺zym, je瞠li wynika to z odr瑿nych przepis闚; Okresy te dotycz r闚nie Wykonawc闚, kt鏎zy
z這篡li oferty i nie zosta造 one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
• obowi您ek podania przez Wykonawc danych osobowych bezpo鈔ednio dotycz帷ych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
••
Wykonawca posiada:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Wykonawcy dotycz帷ych;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie
umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
−na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych dotycz帷ych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przys逝guje Wykonawcy:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZUK.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sprzeda i sukcesywne dostarczanie oleju opa這wego do kot堯w centralnego ogrzewania zlokalizowanych w Zubrzycy Dolnej i Jab這nce pod nast瘼uj帷ymi adresami:
- Zubrzyca Dolna 257, 34-484 Zubrzyca G鏎na- DOM NAUCZYCIELA
- Orawka 76A, 34-480 Jab這nka, Dom Nauczyciela w Orawce
- ul Plac Dworcowy 2, 34-480 Jab這nka- BUDYNEK DWORCOWY W JABΜNCE;
- ul. P. Jab這雟kiego 9, 34-480 Jab這nka- BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ.OWEGO W JABΜNCE.
- ul. Otr瑿owa 19, 34-480 Jab這nka- BUDYNEK OCZYSZCZALNI 列IEK紟 W JABΜNCE.
- ul. Piusa Jab這雟kiego 2, 34-480 Jab這nka- DOM NAUCZYCIELA
- ul. 1- go Maja 5, 34-480 Jab這nka- Budynek Stadionu Sportowego w Jab這nce

2. Zakup oleju opa這wego przez Zamawiaj帷ego b璠zie dokonywany w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2024r.

3. Szacunkowe maksymalne zapotrzebowanie Zamawiaj帷ego na olej opa這wy wynosi 45 000 litr闚. Wskazana ilo嗆 oleju opa這wego jest wielko軼i orientacyjn, przyj皻 w celu por闚nania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie s逝篡 roszczenie o realizacj zam闚ienia w wielko軼i maksymalnej podanej przez zamawiaj帷ego.
4. Rozliczenie pomi璠zy Wykonawc a Zamawiaj帷ym dokonywane b璠zie na podstawie faktycznie zakupionych i dostarczonych do Zamawiaj帷ego ilo軼i oleju opa這wego pomno穎nej przez cen jednostkow brutto. Wykonawca b璠zie wystawia faktury za dokonane zakupy oleju opa這wego z terminem p豉tno軼i 21 dni.
5. Olej powinien by dostarczany autocysternami o wymiarach 9,2m/2,8m/3,4m. Wymagany spos鏏 roz豉dunku paliwa z autocysterny- przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Rozliczenie ka盥orazowego tankowania odbywa si b璠zie w oparciu o ilo嗆 dostarczonego oleju w temperaturze referencyjnej 15oC wg wskaza zalegalizowanego uk豉du pomiarowego z kompensacj do 15oC przy autocysternie. Wykonawca dostarcza b璠zie olej opa這wy, w temperaturze rzeczywistej, autocystern wyposa穎n w urz康zenie do pomiaru paliw z aktualnym 鈍iadectwem legalizacji urz康zenia pomiarowego. Dostarczanie oleju opa這wego powinno odbywa si zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towar闚 (Dz. U. z 2017 r., poz. 708). Zamawiaj帷y przeka瞠 dokonuj帷emu dostawy pracownikowi Wykonawcy potwierdzenie odbioru ilo軼iowego.

6. Wymagane parametry techniczne oleju opa這wego:
Lekki olej opa這wy musi charakteryzowa si nast瘼uj帷ymi parametrami fizyko-chemicznymi:
 g瘰to嗆 w temperaturze 15 C, nie wy窺za ni 0,860 g/ml
 temperatura zap這nu, nie ni窺za ni 56 o C
 lepko嗆 kinematyczna w temperaturze 20oC, nie wi瘯sza ni 6,00 mm2/s
 sk豉d frakcyjny:
- do 250oC destyluje nie wi璚ej ni 65%/V/V
- do 350oC destyluje nie mniej ni 85%/V/V
 zawarto嗆 siarki nie wi璚ej ni 0,10%/m/m
 pozosta這嗆 po koksowaniu w 10% pozosta這軼i
destylacyjnej, nie wi瘯sza ni 0,3%/m/m
 pozosta這嗆 po spopieleniu nie wi瘯sza ni 0,01%/m/m
 zawarto嗆 wody nie wi瘯sza ni 200 mg/kg
 zawarto嗆 sta造ch cia obcych nie wi瘯sza ni 24 mg/kg
 warto嗆 opa這wa nie ni窺za ni 42,6 MJ/kg
 temperatura p造ni璚ia nie wy窺za ni -20oC

7. Dostawa oleju realizowana b璠zie sukcesywnie, w miar pojawiaj帷ych si potrzeb Zamawiaj帷ego, na zg這szenie telefoniczne lub faksem w terminie do 2 dni, w odpowiednich ilo軼iach podanych przez Zamawiaj帷ego. Wykonawca b璠zie zobowi您any dostarczy olej opa這wy do zbiornik闚 znajduj帷ych si pod adresami wymienionymi w punkcie 1.
8. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 posiada zbiorniki na olej opa這wy o pojemno軼iach:
- dwa zbiorniki po 1500 litr闚 ka盥y- pod adresem Zubrzyca Dolna 257
- dwa zbiorniki po 1000 litr闚 ka盥y – pod adresem Orawka 76A
- cztery zbiorniki po 750 litr闚 ka盥y- pod adresem 34-480 Jab這nka, Plac Dworcowy 2.
- dziesi耩 zbiornik闚 po 1000 litr闚 ka盥y- pod adresem 34-480 Jab這nka, ul. P. Jab這雟kiego 9.
- trzy pojemniki po 1000 litr闚 ka盥y- pod adresem 34-480 Jab這nka, ul. Otr瑿owa 19
- cztery zbiorniki po 1500 litr闚 ka盥y- pod adresem 34-480 Jab這nka, ul. P. Jab這雟kiego 2
- jeden zbiornik 1000 litr闚 - pod adresem 34-480 Jab這nka, ul. 1-go Maja 5
9. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilo軼iowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powod闚 ekonomicznych, bie膨cych potrzeb lub innych, nie b璠zie to le瘸這 w interesie Zamawiaj帷ego.
10. W zwi您ku z ograniczeniem przez Zamawiaj帷ego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie b璠 przys逝giwa造 瘸dne roszczenia w stosunku do Zamawiaj帷ego.
11. Dostarczony przez Wykonawc olej opa這wy musi spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymaga jako軼iowych dotycz帷ych zawarto軼i siarki dla olej闚, oraz rodzaj闚 instalacji i warunk闚, w kt鏎ych b璠 stosowane ci篹kie oleje opa這we (Dz. U. 2016, poz. 2008), oraz by zgodne z odpowiednimi normami.
12. Nazwa i kod okre郵ony we Wsp鏊nym S這wniku Zam闚ie
09.13.51.00-5 Olej opa這wy

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami:
a) Cena (Kc) – 60 pkt
b) Termin dostawy (Kt) – 40 pkt

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (Kt) – 40 pkt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego (na podstawie art. 108 i 109
ustawy Pzp), zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie
kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie z這瞠nia tj. (art. 274
ust. 1 ustawy Pzp):
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia w
okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
- chyba 瞠 Wykonawca w Formularzu Oferty lub o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wska瞠 dane
umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 samodzielnie przez Zamawiaj帷ego, poprzez bezp豉tne i og鏊nodost瘼ne bazy danych;
Dotyczy r闚nie wszystkich wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych o zam闚ienie, jak r闚nie w odniesieniu do podmiot闚
udost瘼niaj帷ych zasoby Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚
dowodowych, kt鏎e zamawiaj帷y posiada, je瞠li wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆 i aktualno嗆.
Wykonawca sk豉da podmiotowe 鈔odki dowodowe aktualne na dzie ich z這瞠nia.
1. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, o
kt鏎ym mowa w Rozdziale 16 ust.3 pkt 1) SWZ – sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z
wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury.
Dokumenty te powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.
2. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument
dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 16 ust. 3 SWZ, w 4 ust. 1 Rozp., o kt鏎ych mowa w art. 128 ust.
6 ustawy lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust.
1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zast瘼uje si je odpowiednio w ca這軼i lub w cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio
o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej
dokument mia dotyczy, z這穎ne pod przysi璕, lub, je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument mia dotyczy, nie ma przepis闚 o o鈍iadczeniu pod przysi璕, z這穎ne przed
organem s康owym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego, w豉軼iwym ze
wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy.
(...) CI: DALSZY zawieraj zapisy Rozdzia逝 17 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wraz z ofert nale篡 z這篡 nast瘼uj帷e dokumenty:
A: Wype軟iony i podpisany FORMULARZ OFERTY
- kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 1 do SWZ.
3.1 O名IADCZENIE WST襾NE (art. 125 ust 1 ustawy Pzp),
- za陰cznik nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego w Rozdziale 13 ust. 2 SWZ
- za陰cznik nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego w Rozdziale 14 ust. 1 i Rozdziale 15 ust 1 SWZ.
- w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu sk豉da ich pe軟omocnik.
3.2 ZOBOWI╴ANIE PODMIOTU UDOST襾NIAJ。EGO ZASOBY
Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert,
zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji
danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie
dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚
- wz鏎 zobowi您ania stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
3.3 O名IADCZENIE WYKONAWC紟 WSP粌NIE UBIEGAJ。Y SI O UDZELENIE ZAM紟IENIA (konsorcjum, sp馧ka
cywilna itp.)
- wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ (je瞠li dotyczy).
Uwaga: O鈍iadczenie ma by z這穎ne wraz z ofert (je瞠li dotyczy). O鈍iadczenie ma by podpisane przez ka盥ego z
wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie.
3.4 PEΛOMOCNICTWA
Maj by z這穎ne w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie (je瞠li dotyczy):
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z w豉軼iwego rejestru - pe軟omocnictwo do
podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
b) w przypadku podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie pe軟omocnictwo podpisane przez upowa積ionych przedstawicieli
ka盥ego z podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie, do reprezentowania w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo
reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego
- pe軟omocnictwo mo瞠 by sporz康zone wg. wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zasady sk豉dania oferty przez podmioty wyst瘼uj帷e wsp鏊nie:
1. Wymagane o鈍iadczenia wskazane w pkt. 3.1 niniejszego Rozdzia逝 SWZ powinny by z這穎ne przez ka盥ego
wykonawc wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o zam闚ienie
2. W przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy Pzp, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie
zam闚ienia (konsorcjum, sp馧ka cywilna itp.) do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane,
dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) - wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr
6 do SWZ.
3. Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n zobowi您ani s do ustanowienia Pe軟omocnika do reprezentowania ich w
post瘼owaniu albo Pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia
- patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
Dokument lub dokumenty zawieraj帷y ustanowienie Pe軟omocnika stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ) musi zawiera w
szczeg鏊no軼i: wskazanie post瘼owania o zam闚ienie publiczne kt鏎ego dotyczy, wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie
o udzielenie zam闚ienia, wskazanie ustanowionego Pe軟omocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty)
zawieraj帷y ustanowienie Pe軟omocnika musi by podpisany w imieniu wszystkich wykonawc闚
ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, przez osoby uprawnione do sk豉dania o鈍iadcze woli, wymienione we
w豉軼iwym rejestrze lub ewidencji wykonawc闚. Ustanowienie przedmiotowego Pe軟omocnika mo瞠 zosta zawarte w
umowie o wsp馧dzia豉niu z這穎nej wraz z ofert. Dokument (lub dokumenty) zawieraj帷y ustanowienie Pe軟omocnika musi
zosta z這穎ny wraz z ofert w formie orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokument闚)
zawieraj帷ego ustanowienie Pe軟omocnika nale篡 za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 osoba udzielaj帷a
pe軟omocnictwa by豉 upowa積iona do reprezentowania wykonawc闚 w chwili udzielania pe軟omocnictwa (co mo積a
wykaza w szczeg鏊no軼i przez za陰czenie odpisu z Krajowego Rejestru S康owego lub informacji odpowiadaj帷ej odpisowi
aktualnemu Rejestru Przedsi瑿iorc闚 pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo za鈍iadczenie
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsi瑿iorcy (Dz.U.2020.2296). Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by
uwierzytelniana przez upe軟omocnionego.
4. Oferta wsp鏊na sk豉dana przez dw鏂h lub wi璚ej wykonawc闚, powinna spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
a) Dokumenty, dotycz帷e w豉snej firmy, takie jak np.: o鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia, sk豉da ka盥y z
wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n we w豉snym imieniu.
b) Dokumenty wsp鏊ne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe sk豉da pe軟omocnik
wykonawc闚 w imieniu wszystkich wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.
5. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 24 ust. 3 pkt 3.2 SWZ, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich
zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, sk豉da o鈍iadczenia wskazane w Rozdziale 24 ust 3, pkt. 3.1. SWZ
zawieraj帷e informacje
dotycz帷e tych podmiot闚.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b璠 wy陰cznie z Pe軟omocnikiem.
7. Wype軟iaj帷 formularz oferty, jak r闚nie inne dokumenty, powo逝j帷 si na wykonawc, w miejscu np. nazwa i adres
wykonawcy, nale篡 wpisa dane dotycz帷e wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, a nie
Pe軟omocnika tych wykonawc闚

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne s zmiany postanowie umowy w zakresie okre郵onym w art. 454 i 455 ustawy PZP.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian umowy, o kt鏎ych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, kt鏎e mog
dotyczy w szczeg鏊no軼i nast瘼uj帷ych przypadk闚: podstawy do zmiany umowy zosta造 okre郵one w za陰czniku nr 7
doSWZ (projekcie umowy)

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-05 11:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma e-zamowienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-04-03

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.