eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdwin › Świadczenie usług społecznych w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin - postępowanie IVOgłoszenie z dnia 2022-06-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług społecznych w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin – postępowanie IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330316549

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 15

1.5.2.) Miejscowość: Świdwin

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cusswidwin@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gops.swidwin.gmina.pl/index.php?id=2&no_cache=1

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług społecznych w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin – postępowanie IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c769debf-f25c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039584/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług społecznych w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Tak

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin" finansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Numer i nazwa Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu
pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w
postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
Instrukcja korzystania z systemu znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z systemu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz regulaminie ePUAP.
4) Korzystanie z miniPortalu oraz platformy ePUAP jest bezpłatne.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o których mowa w ust. 2 wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuję się datę ich przekazania na ePUAP.
7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy wraz z załącznikami),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem postępowania: CUS.271.2.2022.
8) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w pkt 10 adres e-mail. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod.poczta@swidwin.gmina.pl;
b) pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr CUS.271.2.2022 pn.: „Świadczenie usług społecznych w ramach projektu pn.: Utworzenie
Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin” – postępowanie II odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
7) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cel: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych dla 2 505 os. w Gminie Świdwin w okresie XII.2020-VIII.2023.
Celem projektu jest w szczególności utworzenie i prowadzenie Klubu Rodziny, w którym dzieci i rodzice oraz osoby oczekujące na potomstwo będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczeniami, otrzymać wsparcie, brać udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów, zdobyć wiedzę, wzmocnić kompetencje rodzicielskie, rozwijać umiejętności dzieci oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia.
Grupa docelowa: Adresatami zadania są zamieszkali na terenie Gminy Świdwin rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, oraz osoby oczekujące na potomstwo. W działaniach weźmie udział minimum 100 osób z podziałem na następujące grupy:
a) rodziny z dziećmi w tym z dziećmi z niepełnosprawnością poniżej 18 roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Świdwin,
b) dzieci powyżej 5 roku życia i młodzież, zamieszkujące na terenie Gminy Świdwin (dzieci powyżej 5 roku życia i osoby młode między 11, a 18 rokiem życia).
Miejsce realizacji zadania: na bazie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Świdwin oraz
w miejscu wyznaczonym na terenie miasta Świdwin.
Przedmiotem zamówienia są następujące usługi z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
Część I: PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (TERAPEUTA) W RAMACH FUNKCJONOWANIA KLUBU RODZINY, W TYM PEŁNIENIE FUNKCJI OSOBY PROWADZĄCEJ W/W GRUPĘ ORAZ KOSZTY PROWADZENIA W/W GRUPY
Szczegółowy opis działania:
Realizacja zadania obejmuje w szczególności prowadzenie Klubu Rodziny, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi w tym z dziećmi z niepełnosprawnością poniżej 18 roku życia, zamieszkujących teren Gminy Świdwin.
W ramach działalności Klubu powinny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim
z wychowywaniem dzieci. Klub ma prowadzić także działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.
Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców oraz dzieci,
w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz osób oczekujących na potomstwo.
Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.
Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
- pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń;
• od lipca 2022 roku do sierpnia 2023 r. zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy
Rekomenduje się prowadzenie Klubu także w wybrane soboty oraz organizację zajęć w tygodniu w godzinach popołudniowych. / łącznie 100 godzin
Koszt realizacji zadania zawiera wynagrodzenie terapeuty oraz koszty prowadzenia spotkania: serwis kawowy: kawa, herbata, śmietanka do kawy, cukier, ciastka, ewentualne materiały pomocnicze niezbędne do realizacji spotkań.
W Klubie dzieci mogą przebywać wyłącznie z rodzicem, który zapewnia dziecku/dzieciom opiekę. Podmiot prowadzący Klub będzie zobowiązany do przekazywania do CUS
w Świdwinie co najmniej miesięcznego harmonogramu spotkań oraz zajęć/warsztatów,
w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem.
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DLA CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA I - II
1. Trener powinien prowadzić zajęcia/spotkania/warsztaty w oparciu o ramowy zakres tematyczny.
2. Zajęcia/spotkania/warsztaty rozumiane są jako spotkanie bezpośrednie wykładowcy/trenera z daną grupą.
3. Zamawiający zapewnia salę do prowadzenia zajęć.
4. Czas trwania 1 godziny zajęć/spotkań/warsztatów wynosi 60 minut.
5. Termin organizacji zajęć/spotkań/warsztatów musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób
z nich korzystających oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu oraz uzgodniony
z Zamawiającym.
6. Wykładowca/Trener będzie zobowiązany do współpracy z kadrą projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin” w sprawach organizacyjnych warsztatów/ oraz dokumentacji.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu podpisanej i uzupełnionej dokumentacji, związanej z prowadzonym warsztatem, w tym listy obecności, ankiety oceniające, dokumentację zdjęciową oraz materiały wypracowane z grupą.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do informowanie właściwego pracownika Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań.
9. Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług oraz ewentualnym noclegiem trenera i jego wyżywieniem.
10. Wykonawca ma obowiązek poinformowania uczestników/ uczestniczek o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do posługiwania się językiem wolnym od stereotypów oraz nie dyskryminowanie uczestników warsztatów ze względu na ich płeć, wiek, wykształcenie, obszar zamieszkania, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, czy orientację seksualną.
12. Terminowa realizacja powierzonego zadania.
13. Prowadzenie i bieżące przekazywanie dokumentacji związanej z prowadzonym warsztatem.
14. Prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin uwzględniającej zaangażowanie zawodowe w miesiącach wykonywania usługi i przekazywanie jej Zamawiającemu.
15. Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów posiadających umiejętności w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach z-wiązanych z rozwojem dzieci.
16. Wykonawca w zakresie realizacji zamówienia opracuje i przedstawi program zajęć.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę jakości wykonywanych usług.
18. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnych zasad ostrożności wynikających z zagrożenia COVID-19. Po stronie Wykonawcy jest koszt zakupu środków ochrony osobistej dla osób wykonujących zamówienie i ich stosowanie, tj.: płynów dezynfekujących, jednorazowych rękawiczek, maseczek oraz innych środków ochrony osobistej jeżeli będzie występowała konieczność w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

85312320-8 - Usługi doradztwa

85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanej punktacji dla
poszczególnych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cel: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych dla 2 505 os. w Gminie Świdwin w okresie XII.2020-VIII.2023.
Celem projektu jest w szczególności utworzenie i prowadzenie Klubu Rodziny, w którym dzieci i rodzice oraz osoby oczekujące na potomstwo będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczeniami, otrzymać wsparcie, brać udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów, zdobyć wiedzę, wzmocnić kompetencje rodzicielskie, rozwijać umiejętności dzieci oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia.
Grupa docelowa: Adresatami zadania są zamieszkali na terenie Gminy Świdwin rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, oraz osoby oczekujące na potomstwo. W działaniach weźmie udział minimum 100 osób z podziałem na następujące grupy:
a) rodziny z dziećmi w tym z dziećmi z niepełnosprawnością poniżej 18 roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Świdwin,
b) dzieci powyżej 5 roku życia i młodzież, zamieszkujące na terenie Gminy Świdwin (dzieci powyżej 5 roku życia i osoby młode między 11, a 18 rokiem życia).
Miejsce realizacji zadania: na bazie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Świdwin oraz
w miejscu wyznaczonym na terenie miasta Świdwin.
Przedmiotem zamówienia są następujące usługi z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
Część II: PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH (PEDAGOG)
W RAMACH FUNKCJONUJĄCEGO KLUBU RODZINY

Szczegółowy opis działania:
Realizacja zadania obejmuje w szczególności organizację zajęć z pedagogiem dla dzieci i rodziców, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:
a) ogólnorozwojowych dla dzieci – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, sensoryczne w wymiarze łącznym 117 godzin prowadzone dla trzech grup po minimum 10 osób na bazie świetlic wiejskich.
Zajęcia mają być prowadzone w oparciu o opracowany przez wykonawcę program. Prowadzący zajęcia będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dla dzieci, a działania dostosowywane będą do potrzeb odbiorców usług edukacyjnych. Minimalny zakres zajęć:
- prowadzenie prac plastycznych z dziećmi, nauka malowania farbami, uczenie kreatywności, pomoc w usprawnianiu prac manualnych, itp.
- przygotowanie z dziećmi teatrzyków, opracowanie programów występów okolicznościowych (np. Dzień Babci i Dziadka).
Grupa wiekowa odbiorców zostanie podana po wyłonieniu Wykonawcy.
b) z języka obcego przez zabawę (język angielski lub niemiecki) w wymiarze łącznym 117 godzin prowadzone dla trzech grup po minimum 10 osób na bazie świetlic wiejskich.
Zajęcia mają być prowadzone w oparciu o opracowany przez wykonawcę program. Prowadzący zajęcia będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dla dzieci, a działania dostosowywane będą do potrzeb odbiorców usług edukacyjnych.
Minimalny zakres zajęć z języka angielskiego / niemieckiego:
- poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów za pomocą rymowanek i piosenek;
- osłuchanie się z językiem co pomoże w późniejszej nauce języka;
- ukształtowanie poczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu oraz poprzez zabawy muzyczne z użyciem piosenek, zabaw w danym języku;
- nabycie umiejętności słuchania.
Grupa wiekowa odbiorców zostanie podana po wyłonieniu Wykonawcy.
Planuje się realizacje działania w następującym wymiarze:
• w roku 2022 - od sierpnia do listopada w wymiarze 26 godzin miesięcznie, tj. 13 spotkań po 2 godziny,
• w roku 2023 - od stycznia do marca w wymiarze 26 godzin miesięcznie, tj. 13 spotkań po 2 godziny, w miesiącu kwietniu 43 godziny, 13 spotkań po 3 godziny oraz 1 spotkanie po 4 godziny, w miesiącu czerwcu w ilości 9 godzin, tj. 3 spotkania po 3 godziny.
W wycenę realizacji działania należy wliczyć wynagrodzenie specjalisty, koszt dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć oraz koszt zakupu materiałów do realizacji przedmiotowych zajęć (np. materiały plastyczne, upominki dla dzieci, itp.)/ łącznie 234 godz.
Dopuszcza się zatrudnienie więcej, niż jednego pedagoga.
Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DLA CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA I - II
1. Trener powinien prowadzić zajęcia/spotkania/warsztaty w oparciu o ramowy zakres tematyczny.
2. Zajęcia/spotkania/warsztaty rozumiane są jako spotkanie bezpośrednie wykładowcy/trenera z daną grupą.
3. Zamawiający zapewnia salę do prowadzenia zajęć.
4. Czas trwania 1 godziny zajęć/spotkań/warsztatów wynosi 60 minut.
5. Termin organizacji zajęć/spotkań/warsztatów musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób
z nich korzystających oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu oraz uzgodniony
z Zamawiającym.
6. Wykładowca/Trener będzie zobowiązany do współpracy z kadrą projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin” w sprawach organizacyjnych warsztatów/ oraz dokumentacji.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu podpisanej i uzupełnionej dokumentacji, związanej z prowadzonym warsztatem, w tym listy obecności, ankiety oceniające, dokumentację zdjęciową oraz materiały wypracowane z grupą.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do informowanie właściwego pracownika Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań.
9. Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług oraz ewentualnym noclegiem trenera i jego wyżywieniem.
10. Wykonawca ma obowiązek poinformowania uczestników/ uczestniczek o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do posługiwania się językiem wolnym od stereotypów oraz nie dyskryminowanie uczestników warsztatów ze względu na ich płeć, wiek, wykształcenie, obszar zamieszkania, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, czy orientację seksualną.
12. Terminowa realizacja powierzonego zadania.
13. Prowadzenie i bieżące przekazywanie dokumentacji związanej z prowadzonym warsztatem.
14. Prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin uwzględniającej zaangażowanie zawodowe w miesiącach wykonywania usługi i przekazywanie jej Zamawiającemu.
15. Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów posiadających umiejętności w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach z-wiązanych z rozwojem dzieci.
16. Wykonawca w zakresie realizacji zamówienia opracuje i przedstawi program zajęć.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę jakości wykonywanych usług.
18. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnych zasad ostrożności wynikających z zagrożenia COVID-19. Po stronie Wykonawcy jest koszt zakupu środków ochrony osobistej dla osób wykonujących zamówienie i ich stosowanie, tj.: płynów dezynfekujących, jednorazowych rękawiczek, maseczek oraz innych środków ochrony osobistej jeżeli będzie występowała konieczność w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

85312320-8 - Usługi doradztwa

85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanej punktacji dla
poszczególnych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cel: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych dla 2 505 os. w Gminie Świdwin w okresie XII.2020-VIII.2023.
Grupa docelowa: Adresatami zadania są mieszkańcy Gminy Świdwin:
b) zajęcia fizyczne dla 3 grup wiekowych – 80 osób - dzieci, dorośli, seniorzy
Miejsce realizacji zadania: na bazie świetlic wiejskich funkcjonujących lub szkół publicznych na terenie Gminy Świdwin oraz w gospodarstwach domowych uczestników projektu oraz w wyznaczonym miejscu na terenie miasta Świdwin.

Część III: ZAJĘCIA FIZYCZNE DLA 3 GRUP WIEKOWYCH – DZIECI, DOROŚLI, SENIORZY
Szczegółowy opis działania:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów z Gminy Świdwin. Zajęcia mają wzmacniać zdrowie, ruchliwość i kondycję, uczyć jak dbać o sprawność i lepsze życie. Ćwiczenia ogólnorozwojowe mają poprawiać ruchliwość stawów, siłę mięśni i zapewnić lepsze funkcjonowanie układu oddechowego, nerwowego i krążenia. Zajęcia muszą być dostosowane do możliwości uczestników mając na uwadze ich schorzenia i poziom aktywności. Winny być podzielone na trzy fazy: rozgrzewkę, część główną i rozciągnie.
Wielkość zamówienia oraz łączna liczba godzin: 3 grupy, spotkanie 4 razy w miesiącu po 1 godzinie, łącznie 12 godzin w miesiącu, wg ustalonego harmonogramu, gdzie 1 godzina zegarowa to 60 minut, łącznie 240 godzin:
- w roku 2022 – 144 godziny,
- w roku 2023 – 96 godzin.
Koszt realizacji zadania zawiera wynagrodzenie specjalisty, dojazd do miejsca spotkania, zapewnienie mat do ćwiczeń (zakup lub użyczenie), zapewnienie napojów (wody niegazowanej) podczas zajęć,
Istotne warunki zamówienia:
• odpowiednie kwalifikacje (instruktor fitness, trener personalny),
• doświadczenie w pracy jako instruktor,
• dobra organizacja pracy, punktualność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
• dbanie o bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminów oraz kulturalne zachowanie przez ćwiczących,
• prowadzenie zajęć, instruowanie ćwiczących w zakresie wykonywanych ćwiczeń z fitness,
Instruktor fitness:
Praca w miesiącach VII 2022– VIII 2023 (łącznie 240 godz.) w tym:
• Gimnastyka dla Seniora 60+ – 80 godz.
• Zajęcia gimnastyczno-taneczne dla dzieci – 80 godz.
• Zajęcia fitness dla dorosłych – 80 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

85312320-8 - Usługi doradztwa

85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanej punktacji dla
poszczególnych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) postawione w art. 361 ust. 1 ustawy Pzp (łącznie) tj.:
a) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług
oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 94;
b) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
c) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni,
akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
d) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i
inne szczególne usługi nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.
2) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
5) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
Część zamówienia Warunek udziału
1 dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika uzupełnione przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone szkolenie TUS I i II stopnia oraz doświadczenie na podobnym stanowisku min. 12 miesięcy
2 a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz doświadczenie w zawodzie pedagoga min. 12 miesięcy
b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe (w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego) oraz doświadczenie w zawodzie nauczyciela min. 12 miesięcy
3 dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia instruktora fitness lub trenera personalnego oraz doświadczenie na ww. stanowiskach min. 12 miesięcy
Zamawiający dopuszcza łączenie osób zdolnych do wykonania zamówienia pomiędzy poszczególnymi częściami.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia (art. 116 ust 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik
nr 6 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji z Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SWZ,
b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków określonych w art. 361 ustawy Pzp - załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) warunki określone w art. 361 ustawy
Pzp muszą spełniać wszyscy członkowie konsorcjum.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa
powyżej może
wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
g) Powyższe oznacza, że:
 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który
w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone
łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w
imieniu wszystkich podmiotów.
h) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Do oferty należy dołączyć Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany Umowy - ze względu na ograniczoną długość pola do 4000 znaków możliwość
zmian umowy opisana została w jej projekcie stanowiącym integralną część postępowania - Załącznik nr 9 do SWZ
udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu oraz ePUAP-ie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.