eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi - CZP Łódź-Bałuty.Ogłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi – CZP Łódź-Bałuty.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowska 159

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-229

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi – CZP Łódź-Bałuty.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c63ec36-f1a1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00187715/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi – CZP Łódź-Bałuty.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z wymogami Rozdziału 2 ust.24 Platforma zakupowa Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz instrukcjami obsługi na stronie
https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀁􀀁 administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
Łodzi
Szpital im. J. Babińskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159;
􀀁􀀁 Inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im.
J. Babińskiego z siedzibą w Łodzi jest Pani Joanna Pacholak adres e-mail: inspektorochronydanych@babinski.home.pl*
􀀁􀀁 Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z
postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego: ZPIZ/TP/D/10/2022, prowadzonym w w trybie podstawowym z możliwością negocjacjacji, na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) o wartości zamówienia nieprzekraczających progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp;
􀀁􀀁 odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
􀀁􀀁 Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
􀀁􀀁 obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
􀀁􀀁 w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀁􀀁 posiada Pani/Pan/Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀁􀀁 nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
___________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPIZ/TP/D/10/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi – CZP Łódź-Bałuty.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Minimalne wymogi:
Ogólne:
• Kolor – biały lub srebrny
• Rok produkcji – 2021
• Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
• Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
• Centralna poduszka powietrzna
• Maksymalna masa własna 1015 - 1030 kg
• Masa całkowita pojazdu – do 1475 kg
• Rozstaw osi – 2530 – 2580 mm
• Szerokość całkowita 1735 –1750 mm
• Wysokość całkowita 1490 - 1510 mm
• Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu
• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
• System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
• System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
• Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej Pasażera
• Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
• Standardowe fotele przednie
• Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
• Immobilizer
• Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA
• 15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 185/65 R15
• Koła stalowe
• Centralny zamek sterowany zdalnie
• Elektrycznie regulowane szyby przednie
• Klimatyzacja manualna
• Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
• Odmrażanie tylnej szyby
• Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie
• Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka
• Światła do jazdy dziennej typu LED
• Światła główne w technologii projektorowej
• System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)
• System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
• Górna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym
• Podsufitka w jasnej tonacji

Dane techniczne:
• Hałas na biegu jałowym do 80.0 dB(A)
• Przednie hamulce tarczowe wentylowane
• Tylne hamulce bębnowe
• Długość całkowita 3920 - 3940 mm
• Liczba miejsc – 5
• Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC
• Pojemność do 1000 cc
• Minimalny promień skrętu (koła) do 5 m
• Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona
• Tylne zawieszenie belka skrętna

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą
odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.
2. Ostateczna ocena punktowa (KO) wyliczana będzie według wzoru:
KO = K1 + K2
3. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo
zamówień publicznych i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Rozdziale 17 kryterium oceny ofert dla przedmiotu zamówienia.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający poprawi oczywiste i inne omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 223 ustawy Pzp. O poprawieniu omyłek
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. 11. Oferty dodatkowe winny być złożone przez Platformę zakupową w postaci i formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, z zachowaniem wytycznych Rozdziału 2
ust. 24 Platforma zakupowa.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp,
dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
b.1. Wykonawca przedstawi aktualną koncesję, zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF), licencję lub
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i posiada aktualne
prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy przepisy prawa nie
nakładają obowiązku posiadania ww. dokumentu Wykonawca winien złożyć Oświadczenie, że ww. wymóg nie dotyczy.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca przygotowując Oświadczenie wypełnia:
▪ „Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy” - sekcja A, B,
▪ „Część III: Oświadczenie Wykonawcy” – w zakresie informacji dotyczących przesłanek wykluczenia z postępowania, oświadczenia
Wykonawcy, podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca, podanych informacji
2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), na dzień składania ofert Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, w formie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego rozdziału składa
każdy z Wykonawców, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, a mianowicie w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2
i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, dołącza do oferty także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na
dzień złożenia, następujących środków dowodowych:6.1. odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji; 6.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy
sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 6.3. aktualnej koncesji, zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF), licencji lub dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych
lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania i posiada aktualne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku
gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania ww. dokumentu Wykonawca winien złożyć Oświadczenie, że ww. wymóg
nie dotyczy. 6.4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z
późń. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG, o których mowa w ust. 6 pkt 6.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury. 8. Dokument, o którym mowa w ust. 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
jego złożeniem. 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 10. W celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z tych dokumentów Zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. materiały informacyjne (opisy, foldery, strony katalogowe) oferowanego przedmiotu zamówienia – w języku polskim – potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
w Załączniku nr 2 do SWZ.
1.2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej następujące dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:
3.1. Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
3.2. Formularz asortymentowo – cenowy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ,
3.3. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
Pełnomocnictwo do składania ofert składane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania woli w imieniu wykonawcy lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn.zm.) UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
3.4. Dokumenty wskazane w Rozdziale 8 , Rozdziale 8.1. i Rozdziale 9
DOKUMENTY tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby /osobę upoważnione/a do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub CEIDG). Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba , to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby.
3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
ws. niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana , kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez wszystkie osoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne) ustanawiają
pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia przed zawarciem umowy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego. Umowa winna
zawierać co najmniej: strony umowy, cel ich wspólnego działania , okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania
przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności
(za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 8 ust.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie Wykonawcy w postaci Załącznika nr 4 do SWZ oraz Załącznika nr 5 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, a mianowicie w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 5 do SWZ.
7. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę”, w miejscu np. ,,nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika.
8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
9. W przypadku Konsorcjum firm wszelka korespondencja oraz rozliczenia w sprawie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (Liderem Konsorcjum) Wykonawców składających ofertę wspólną albo z innym Członkiem Konsorcjum wskazanym przez Lidera Konsorcjum, jako podmiot, z
którym ma być wyłącznie prowadzona korespondencja i rozliczenia.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania rozliczeń, w szczególności wystawiania faktur przez inny podmiot tj. innego podatnika VAT, niż pełnomocnik (Lider Konsorcjum) Wykonawców składającego ofertę wspólną, chyba, że Lider Konsorcjum przy podpisaniu niniejszej Umowy wskazał na piśmie innego Członka Konsorcjum, z którym mają być dokonywane rozliczenia.
11. W sytuacji zmiany podmiotu, o którym mowa w ust. 8 i ust. 9 na inny podmiot, będący Członkiem Konsorcjum, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą, skierowaną na piśmie, o dokonanie powyższej zmiany.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na wszelką korespondencję oraz rozliczenia w zakresie Umowy z innym podmiotem, nie będącym Członkiem Konsorcjum.
13. W przypadku zaniechania czynności z ust. 10 wszelka korespondencja i rozliczenia w sprawie nie będą przez Zamawiającego akceptowalne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy - przyczyny zewnętrzne niezależne od Dostawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminów wynikających z Umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Dostawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Dostawcę;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Dostawcy na skutek zmian przepisów prawnych.
2. Zmiana Dostawcy/ innego podmiotu, na którego zasoby Dostawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu. W takim przypadku Dostawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny Dostawca/podmiot lub Dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Dostawca/inny podmiot, na którego zasoby Dostawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą Umową. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Dostawca za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dostawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej wskazując wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez Dostawcę.
3. Zmiany w Umowie, stosownie do postanowień ust. 1 powyżej, będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Strony w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. W odpowiedzi na pisemny wniosek jednej ze Stron o zmianę Umowy, który powinien zawierać przynajmniej wskazanie zakresu proponowanych zmian oraz szczegółowego uzasadnienia ich wprowadzenia, druga Strona powinna wskazać, czy zmiana Umowy jest w jej ocenie możliwa i na jakich warunkach może nastąpić.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.