eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janikowo › Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie JanikowoOgłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Janikowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-160

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48523514411

1.5.8.) Numer faksu: +48523513519

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.janikowo.bipgmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41a5a5a7-c23a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030769/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 BUDOWA ZEROEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA-CHŁODU I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ W GMINIE JANIKOWO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135513

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIT.ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo

w zakresie:
1. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
2. wykonania robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
z uwzględnieniem zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego

dla budynków:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska,
Ludzisko 10, 88-160 Ludzisko Janikowo
2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Broniewicach,
Broniewice 3, 88-160 Broniewice Janikowo
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie,
ul. Szkolna 10 Kołodziejewo, Janikowo

1.2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
Zadanie polega przebudowie istniejących kotłowni olejowych na maszynownie pomp ciepła, modernizacji systemów grzewczych i instalacji c.w.u. w budynkach szkół gminnych w Kołodziejewie, Broniewicach i Ludzisku w gminie Janikowo. Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu audytu energetycznego (dla budynku przedszkola i sali gimnastycznej w Kołodziejewie aktualny audyt załączony jest do PFU), doborze, zaprojektowaniu i wybudowaniu następujących instalacji:
- montażu gruntowej pompy ciepła/zespołu pomp ciepła oraz wszystkich urządzeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania - armatury regulacyjnej, odcinającej, zabezpieczającej, pomp obiegowych, wymienników ciepła, naczyń wzbiorczych, zbiorników buforowych, orurowania z izolacją, na potrzeby centralnego ogrzewania, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej oraz dolnego źródła ciepła jakim jest gruntowy wymiennik z odwiertami pionowymi wykonanymi na gruntach oznaczonych w ewidencji jako działka:
• Kołodziejewo nr 376/7
• Broniewice nr 12/37 lub 12/54
• Ludzisko nr 124/19

- montażu szafy zasilająco - sterującej wraz z okablowaniem maszynowni,
- modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.,
- montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły a w przypadku braku możliwości na konstrukcji gruntowej.

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia został opisany w Załączniku nr 7 do SWZ – PFU wraz z załącznikami.

1.3. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – edycja druga.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42511110-5 - Pompy grzewcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

42511000-1 - Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

71351910-5 - Usługi geologiczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5826387,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13448025,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7977780,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Euros Energy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242717218

7.3.3) Ulica: Macieja Rataja 4f

7.3.4) Miejscowość: Koprki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-850

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia następującym podwykonawcom: AD-RES Adrian Dziarnowski ul. Jerzego Michałowicza nr 72, lok. 6, 02-495 Warszawa w następującym zakresie wskazanym w ofercie tj. wykonanie części dotyczącej pełnienia obowiązków kierownika budowy w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7977780,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.