eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oksa › USŁUGA ORGANIZACJI WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA ORGANIZACJI WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OKSIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290005410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włoszczowska 22a lokal 1, 2

1.5.2.) Miejscowość: Oksa

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-363

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops_oksa@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gopsoksa.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA ORGANIZACJI WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-307f81f5-d487-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne – Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-307f81f5-d487-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
i. w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
ii. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Włoszczowska 22, 28 – 363 Oksa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Organizacja dla 101 uczestników projektu 20 (dwudziestu) wyjazdów na basen do Pływalni Perła w Nowinach (woj. Świętokrzyskie) wraz z wyjazdami kulturalno – naukowymi w roku 2024 oraz w roku 2025.

1) W zakresie organizacji wyjazdów na basen Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji transportu oraz opieki nad uczestnikami projektu w drodze na basen, podczas pobytu na basenie oraz w drodze powrotnej z basenu oraz zapewnienie biletów wstępu,
- czas trwania wyjazdu na basen nie powinien trwać krócej niż trzy (3) godziny ani nie dłużej niż cztery (4) godziny,
- miejscami zbiórki będą lokalizacje Placówek Wsparcia Dziennego mieszczące się w:
Popowice gm. Oksa
Lipno gm. Oksa
Nowe Kanice gm. Oksa
Zakrzów gm. Oksa
Rembiechowa gm. Oksa
Węgleszyn – Dębina gm. Oksa
Rzeszówek gm. Oksa
Węgleszyn gm. Oksa
Oksa gm. Oksa

Wycieczki obejmujące niniejszą część będą odbywać się nie częściej niż jedna na tydzień (tj. w dniach od poniedziałku do piątku).
Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji niniejszej Części 1 postępowania do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu realizowanych wyjazdów na basen w danym roku, w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy w roku 2024 oraz w terminie do dnia 30 stycznia 2025 roku w roku 2025.

2) W zakresie organizacji wyjazdów kulturalno - naukowych Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji transportu oraz opieki nad uczestnikami projektu w drodze na wyjazd, podczas pobytu w wyznaczonym miejscu oraz w drodze powrotnej z wyjazdu.

Miejscami docelowymi wyjazdów kulturalno - naukowych będą:
Kraków - Podziemia Krakowa, Wawel – Wykonawca zapewni dla uczestników projektu bilety wstępu do zwiedzanych miejsc wraz z warsztatami, opiekunów, dwudaniowy obiad z napojem dla każdego z uczestników oraz transport.
Warszawa – Centrum Kopernika - Wykonawca zapewni dla uczestników projektu bilety wstępu do zwiedzanego miejsca wraz z warsztatami, opiekunów, dwudaniowy obiad z napojem dla każdego z uczestników oraz transport.
Kielce – Teatr im. S. Żeromskiego - Wykonawca zapewni dla uczestników projektu bilety wstępu do teatru, opiekunów, dwudaniowy obiad z napojem dla każdego z uczestników oraz transport.
Kielce – Energetyczne Centrum Nauki - Wykonawca zapewni dla uczestników projektu bilety wstępu do zwiedzanego miejsca wraz z warsztatami, opiekunów, dwudaniowy obiad z napojem dla każdego z uczestników oraz transport.
Chmielów – Żywe Muzeum Porcelany - Wykonawca zapewni dla uczestników projektu bilety wstępu do zwiedzanego miejsca wraz z warsztatami, opiekunów, dwudaniowy obiad z napojem dla każdego z uczestników oraz transport.
Krajano – Sabat Krajno, Park Miniatur i Rozrywki - Wykonawca zapewni dla uczestników projektu bilety wstępu do sabatu Krajano, ParkuMiniatur i Rozrywki wraz z warsztatami, opiekunów, dwudaniowy obiad z napojem dla każdego z uczestników oraz transport.
Podzamcze Chęcińskie – Centrum Leonarda Da Vinci- Wykonawca zapewni dla uczestników projektu bilety wstępu do zwiedzanego miejsca, opiekunów oraz transport.
Jędrzejów – pięć (5) wyjazdów do kina w Jędrzejowie - Wykonawca zapewni dla uczestników projektu bilety wstępu kina wraz z warsztatami, opiekunów, dwudaniowy obiad z napojem dla każdego z uczestników oraz transport.
- miejscami zbiórki będą lokalizacje Placówek Wsparcia Dziennego mieszczące się w:
Popowice gm. Oksa
Lipno gm. Oksa
Nowe Kanice gm. Oksa
Zakrzów gm. Oksa
Rembiechowa gm. Oksa
Węgleszyn – Dębina gm. Oksa
Rzeszówek gm. Oksa
Węgleszyn gm. Oksa
Oksa gm. Oksa
Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji niniejszej Części 1 postępowania do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu realizowanych wyjazdów kulturalno - edukacyjnych w danym roku, w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy w roku 2024 oraz w terminie do dnia 30 stycznia 2025 roku w roku 2025.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę przy podpisaniu umowy w zakresie niniejszej Części postępowania do przedstawienia kalkulacji własnej ceny realizacji zadania.
Wycieczki obejmujące niniejszą Część 1 postępowania będą odbywać się nie częściej niż jedna na tydzień (tj. w dniach od poniedziałku do piątku).3)

3)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie realizacji Części 1 oraz Części 2 niniejszego postępowania zapewnił kadrę opiekunów, spełniającą nw. wymagania:
a) opiekunem może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2023 poz. 900 ze zm.) w zakresie opisanym w art. 92p. ust. 1 pkt 1–3, tj.:
(1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
(2) ukończyła 18 lat;
(3) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
b) liczba opiekunów musi być nie mniejsza niż określona w § 4 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452 ze zm.).

4) Wykonawca realizując przedmiot umowy, zarówno w zakresie Części 1 oraz Części 2 w ramach wynagrodzenia wskazanego w umowie zapewni:
a) kadrę opiekunów,
b) osobę/ trenera, posiadającego wskazane przez Zamawiającego uprawniania w zakresie prowadzenia warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz ratownictwa wodnego,
c) transport z miejsca zbiórki do celu wycieczki, w trakcie realizowanej wycieczki i z powrotem do miejsca zbiórki, przy czym przewóz powinien zostać zrealizowany sprawnym technicznie pojazdem, spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.), z ważną polisą OC, przeznaczony do przewozu osób, wyposażony w klimatyzację,
d) rezerwację i zakup biletów wstępu do odwiedzanych miejsc, obiektów lub atrakcji
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w zakresie każdego z wyjazdów,
f) poniesienie innych, niewymienionych powyżej kosztów, pozostających w bezpośrednim związku z realizacją przedmiotu umowy.

5) Ponadto Wykonawca w zakresie realizacji zarówno Części 1 oraz Części 2 niniejszego postepowania jest zobowiązany do:
a) bieżącego prowadzenia dokumentacji projektowej wskazanej przez Zamawiającego, w tym listy obecności i dokumentacji zdjęciowej dotyczących każdej z wycieczek,
b) złożenia w terminie 7 dni od dnia zrealizowania ostatniej z wycieczek/obozu letniego sprawozdania, zawierającego w szczególności:
(1) listę uczestników,
(2) ankiety monitorujące,
(3) dokumentację zdjęciową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – waga kryterium
30 %.
3) Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z) – waga 5 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Organizację dla 101 uczestników projektu dwóch obozów letnich w Wakacje 2024 r. oraz dwóch obozów letnich w Wakacje 2025 r.
1) W zakresie organizacji dwóch obozów letnich w Wakacje 2024 oraz dwóch obozów letnich w Wakacje 2025, Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji transportu oraz opieki wymaganej obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nad uczestnikami projektu w drodze na wyjazd, podczas pobytu w wybranym miejscu obozu letniego oraz w drodze powrotnej z wyjazdu.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dla uczestników projektu 9 noclegów (10 dni) z pełnym wyżywieniem zarówno podczas wyjazdów na obozy letnie w Wakacje 2024 oraz obozy letnie w Wakacje 2025 z podziałem na dwa turnusy w każdym roku tj.: od 30 lipca 2024 roku do 30 sierpnia 2024 roku w zakresie obozu letniego w Wakacje 2024 oraz na dwa turnusy od 30 lipca 2025 roku do 30 sierpnia 2025 w zakresie obozu letniego w Wakacje 2025.
3) Miejscami zbiórek będą lokalizacje Placówek Wsparcia Dziennego mieszczące się w:
Popowice gm. Oksa
Lipno gm. Oksa
Nowe Kanice gm. Oksa
Zakrzów gm. Oksa
Rembiechowa gm. Oksa
Węgleszyn – Dębina gm. Oksa
Rzeszówek gm. Oksa
Węgleszyn gm. Oksa
Oksa gm. Oksa

4) Zamawiający przewiduje lokalizację obozów letnich w Wakacje 2024 oraz obozów letnich w Wakacje 2025 w odległości do 550 km od Gminy Oksa w jedną stronę.
5) Wykonawca w ramach realizacji niniejszej części postępowania zobowiązany jest opracować i przygotować wstępny program pobytu uczestników na obozie letnim, obejmujący zarówno Wakacje 2024 jak i Wakacje 2025, w tym m.in.:
a) organizacja min. 1 całodniowej wycieczki autokarowej z przewodnikiem do atrakcyjnych
miejscowości pod względem turystycznym, kulturowym, przyrodniczym z zapewnieniem opłacenia wszystkich biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
b) zajęcia sportowo-rekreacyjne, dyskoteki, gry, ogniska, konkursy, projekcje filmów edukacyjnych dla młodzieży,
c) przygotowanie szkoleń dla uczestników projektu w zakresie profilaktyki uzależnień obejmujących tematykę:
- Profilaktyka uzależnień (Wprowadzenie do tematyki uzależnień. Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych /nielegalnych i legalnych/, przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia;
- Nastolatek zdrowy – nastolatek uzależniony. Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne.

6) Zamawiający wymaga, aby:
a) Obozy letnie winny być zlokalizowane w budynku/budynkach lub domkach o charakterze stałym, z pełnym wyposażeniem wraz z węzłem sanitarnym. Obiekt noclegowo – wypoczynkowy winny być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
b) Maksymalna odległość proponowanego obiektu noclegowo-wypoczynkowego od morza – mierzona najkrótszym ogólnodostępnym ciągiem pieszym od granicy działki, na której usytuowany jest obiekt do wejścia na plażę nie może przekroczyć 300 m,
c) teren obiektu musi być ogrodzony z całodobowym monitoringiem, musi posiadać zaplecze sportowo - rekreacyjne, świetlicę (z telewizorem i sprzętem muzycznym) oraz stołówkę w obiekcie (lub w odległości nie większej niż 200 m.),
d) na terenie obiektu do dyspozycji uczestników projektu winna znaleźć się opieka medyczna. Zamawiający wymaga dostępności co najmniej 1 pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie.
e) wyżywienie - co najmniej 3 posiłki dziennie oraz podwieczorek, zaczynając od gorącego posiłku po przyjeździe na miejsce obozu letniego, do posiłku przed wyjazdem z miejsca obozu letniego oraz suchy prowiant na drogę powrotną z miejsca pobytu do miejsca ustalonej zbiórki w lokalizacji w Placówkach Wsparcia Dziennego na terenie gminy Oksa.
f) Zamawiający wymaga, aby obiekt był wyposażony we własną kuchnię i stołówkę z całodobowym dostępem do napojów (woda, herbata, kompot, itp.)
g) pokoje/sale czyste i estetyczne, wyposażone w m.in. jednoosobowe łóżka/tapczany (zamawiający wyklucza łóżka piętrowe) z czystą, niezniszczoną pościelą, szafy, szafki, stoliki, krzesła. (3-4-5 osobowe), wyposażone również w pełen węzeł higieniczno – sanitarny z bieżącą zimna i ciepłą wodą prze całą dobę.

Wykonawca powinien zapewnić dostęp do kąpieliska strzeżonego w obecności własnego ratownika WOPR z uprawnieniami do samodzielnej pracy nad morzem lub ratownika WOPR z uprawnieniami do samodzielnej pracy nad morzem udostępnionego przez obiekt noclegowo – wypoczynkowy.
Wyklucza się opiekę ratownika zatrudnionego jednocześnie na plażach ogólnodostępnych lub w innych ośrodkach.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę przy podpisaniu umowy w zakresie niniejszej Części postępowania do przedstawienia kalkulacji własnej ceny realizacji zadania.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę przy podpisaniu umowy w zakresie niniejszej Części postępowania do przedstawienia kalkulacji własnej ceny realizacji zadania.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy wskazać Zamawiającemu wybrane miejsce organizacji Obozu Letniego w Wakacje 2024 z podziałem na dwa turnusy oraz do dnia 31.12.2024 roku wskazać miejsce organizacji Obozu Letniego 2025 z podziałem na dwa turnusy.
Wskazane przez Wykonawcę miejsce organizacji Obozu letniego w Wakacje 2024 jak i w Wakacje 2025 musi spełniać wymóg odległości od Gminy Oksa wskazany w niniejszym SWZ (do 550 km w jedną stronę).3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie realizacji Części 1 oraz Części 2 niniejszego postępowania zapewnił kadrę opiekunów, spełniającą nw. wymagania:
a) opiekunem może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2023 poz. 900 ze zm.) w zakresie opisanym w art. 92p. ust. 1 pkt 1–3, tj.:
(1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
(2) ukończyła 18 lat;
(3) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
b) liczba opiekunów musi być nie mniejsza niż określona w § 4 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452 ze zm.).

4) Wykonawca realizując przedmiot umowy, zarówno w zakresie Części 1 oraz Części 2 w ramach wynagrodzenia wskazanego w umowie zapewni:
a) kadrę opiekunów,
b) osobę/ trenera, posiadającego wskazane przez Zamawiającego uprawniania w zakresie prowadzenia warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz ratownictwa wodnego,
c) transport z miejsca zbiórki do celu wycieczki, w trakcie realizowanej wycieczki i z powrotem do miejsca zbiórki, przy czym przewóz powinien zostać zrealizowany sprawnym technicznie pojazdem, spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.), z ważną polisą OC, przeznaczony do przewozu osób, wyposażony w klimatyzację,
d) rezerwację i zakup biletów wstępu do odwiedzanych miejsc, obiektów lub atrakcji
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w zakresie każdego z wyjazdów,
f) poniesienie innych, niewymienionych powyżej kosztów, pozostających w bezpośrednim związku z realizacją przedmiotu umowy.

5) Ponadto Wykonawca w zakresie realizacji zarówno Części 1 oraz Części 2 niniejszego postepowania jest zobowiązany do:
a) bieżącego prowadzenia dokumentacji projektowej wskazanej przez Zamawiającego, w tym listy obecności i dokumentacji zdjęciowej dotyczących każdej z wycieczek,
b) złożenia w terminie 7 dni od dnia zrealizowania ostatniej z wycieczek/obozu letniego sprawozdania, zawierającego w szczególności:
(1) listę uczestników,
(2) ankiety monitorujące,
(3) dokumentację zdjęciową,

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – waga kryterium
30 %.
3) Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z) – waga 5 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiedni wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24.11.2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
lub
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia wymagania określone jako organizator wypoczynku w rozumieniu definicji wskazanych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. Prawo o systemie oświaty (Dz. U. 2023 poz. 2230 z późn. zm), ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 92c tejże ustawy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Warunek udziału w postępowaniu jest tożsamy dla obu zadań częściowych.
Ocena warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych usług.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:

W zakresie Część 1:
1) dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia następującą kadrą:
- co najmniej jedną osobę na stanowisku kierownika wypoczynku. Osoba spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452). Kierownik wypoczynku powinien posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu obowiązków w charakterze kierownika wypoczynku.
- co najmniej cztery osoby na stanowisku wychowawcy. Osoby spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452). Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyć 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia, pod opieką jednego wychowawcy nie może pozostawać więcej niż 15 uczestników.
- co najmniej jedna osoba na stanowisku ratownika wodnego posiadająca tytuł ratownika WOPR, ukończone 19 lat oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku ratownika wodnego. Osoba na stanowisku Ratownika winna posiadać również ukończony Kurs Pierwszej Pomocy.

W zakresie Część 2:
1) dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia następującą kadrą:
- co najmniej jedną osobę na stanowisku kierownika wypoczynku. Osoba spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452). Kierownik wypoczynku powinien posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu obowiązków w charakterze kierownika wypoczynku.
- co najmniej cztery osoby na stanowisku wychowawcy. Osoby spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452). Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyć 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia, pod opieką jednego wychowawcy nie może pozostawać więcej niż 15 uczestników.
- co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne posiadającą minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują zarówno do Części 1 jak i Części 2:
1)odpowiedni odpis wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli jego posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania – w odniesieniu do warunku określonego w Rozdziale VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 2 pkt. 1);
2)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 SWZ - w zakresie wykonanych usług wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres usług.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie e - Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.