eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Konserwacja i naprawa bram i szlabanów wjazdowych w jednostkach / instytucjach na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Poru Wojennego.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja i naprawa bram i szlabanów wjazdowych w jednostkach / instytucjach na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Poru Wojennego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190232852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rondo Bitwy pod Oliwą 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i naprawa bram i szlabanów wjazdowych w jednostkach / instytucjach na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Poru Wojennego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef8d2cd3-d24f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/kpwg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/kpwg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne dokumenty oraz wymiana informacji odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System (za pośrednictwem Portalu SmartPzp), dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kpwg. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej zawarto w treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/KPW/INFR/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja i naprawa bram i szlabanów wjazdowych w jednostkach / instytucjach na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Poru Wojennego. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SOPZ (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz w Projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazano w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku niemożności dotrzymania terminu wykonania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty, Wykonawcy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, niecierpiących zwłoki lub innych okoliczności niezależnych od stron umowy;
b) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wymagają natychmiastowego działania;
c) zmienionych faktycznych potrzeb Zamawiającego;
d) braku płynności finansowania umowy lub zmiany limitu finansowego określonego w zatwierdzonym planie finansowym na dany rok budżetowy
e) potrzeby zmian wynikających z postanowień niniejszej umowy;
4. W przypadku, gdy zmiana umowy ma nastąpić na wniosek Wykonawcy, warunkiem wprowadzenia zmian, jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem zawierającym, odpowiednio: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, wpływ zmian na termin wykonania umowy.
5. Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.
6. Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiany inne niż forma pisemna są nieważne.
7. Ustalenie zasad waloryzacji w oparciu o art. 439 ustawy Pzp:
1) Strony postanawiają, iż dopuszczają dokonanie w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy.
2) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost lub obniżenie tych kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy możliwa jest na następujących zasadach:
a) strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, oraz mogą wnioskować o zmianę jednokrotnie.
b) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa lub równa o co najmniej 15% niż wysokość półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o którym mowa poniżej;
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany kosztów (półroczny wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych), ogłaszanego przez GUS.
d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy (w pisemnym wniosku), że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy;
e) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, może wynieść nie więcej niż 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/kpwg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

dot. sekcji 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.