eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowo Podgórne › zakup wyposażenia pracowni robotyki i mechatronik w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo PodgórneOgłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
zakup wyposażenia pracowni robotyki i mechatronik
w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnowo Podgórne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 115

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618146221

1.5.8.) Numer faksu: 618146118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@tarnowo-podgorne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.tarnowo-podgorne.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup wyposażenia pracowni robotyki i mechatronik
w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00530eb2-e653-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009567/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 zakup wyposażenia pracowni robotyki i mechatronik w ramach projektu "kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00197997/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOP.271.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 433300,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni robotyki i mechatronik w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.
2. Kod CPV: 42 00 00 00-6, 42 90 00 00-5, 31 00 00 00-6, 31 70 00 00-3.
3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:
- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,
- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.
Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 6 do niniejszej SWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ.
6. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemysłowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie przed upływem terminu składania ofert na podstawie art. 256 ustawy Pzp, ponieważ wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. W trakcie prowadzonego postępowania ujawnione zostały okoliczności potrzeby zwiększenia liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe, co spowodowało zwiększenie szacunkowej wartości zamówienia. W wyniku tego nastąpił wzrost szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, co skutkuje koniecznością przeprowadzenia postępowania w oparciu o przepisy odpowiednie dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Zamawiający wszczynając niniejsze postępowanie, uwzględniającą tylko jedną część zamówienia wszczął postępowanie na podstawie przepisów dotyczących postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.