eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › 安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony i dozoru obiektu KDK wraz z terenem przyleg造m, ca這dobowego monitoringu obiektu CTMiT - filii KDK oraz obiektu magazynu zewn皻rznego KDK

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony i dozoru obiektu KDK wraz z terenem przyleg造m, ca這dobowego monitoringu obiektu CTMiT – filii KDK oraz obiektu magazynu zewn皻rznego KDK

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Kutnowski Dom Kultury

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Kutnowski Dom Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000843750

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 草趾iewskiego 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lukaszjedrzejczak@kdk.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.kdk.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - pa雟twowe i samorz康owe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony i dozoru obiektu KDK wraz z terenem przyleg造m, ca這dobowego monitoringu obiektu CTMiT – filii KDK oraz obiektu magazynu zewn皻rznego KDK

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c4413339-d485-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00219104

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2024/BZP 00216942/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony i dozoru obiektu KDK wraz z terenem przyleg造m oraz ca這dobowego monitoringu obiekt闚 CTMiT - filia KDK oraz magazynu zewn皻rznego przy ul. Bema 4

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4413339-d485-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami, odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zamowienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.
Szczeg馧owe informacje dotycz帷e 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych Zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami zosta造 okre郵one w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w niniejszym post瘼owaniu, musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia oraz nadane odpowiednie uprawnienia do komunikacji w post瘼owaniu oraz do przygotowania, z這瞠nia, wycofania oferty. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum pomocy”.
Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce Zg這 problem.
Pe軟a informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarta zosta豉 w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kutnowski Dom Kultury z siedzib w Kutnie, ul. 草趾iewskiego 4;
2) inspektorem ochrony danych u administratora jest Pani Marta Kwiatkowska - Tarcz, e-mail: rodokdk@gmail.com;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
11) Wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
12) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia, prawa, o kt鏎ych mowa w art. 15 i art. 16 RODO, s wykonywane w drodze 膨dania skierowanego do Zamawiaj帷ego.
13) Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 16 rozporz康zenia 2016/679, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KDK/ZP/1/2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia publicznego jest 安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony i dozoru obiektu KDK wraz z terenem przyleg造m, ca這dobowego monitoringu obiektu CTMiT w Kutnie – filii KDK oraz ca這dobowego monitoringu obiektu magazynu zewn皻rznego KDK przy ul. Bema 4 w Kutnie.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79713000-5 - Us逝gi stra積icze

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje personelu – wpis na list kwalifikowanych pracownik闚 ochrony fizycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 dotycz帷e:

1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie;

2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada uprawnienia do wykonywania us逝g ochrony os鏏 i mienia, zgodnie z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie os鏏 i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995);

W przypadku z這瞠nia oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia powy窺zy warunek zostanie spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum, sp馧ka cywilna) posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie;

4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona (wykonuje) nale篡cie co najmniej 1 us逝g ochrony mienia w formie bezpo鈔edniej ochrony fizycznej polegaj帷ej na obecno軼i pracownik闚 ochrony w budynku/ach o warto軼i minimum 200 000,00 z brutto.

Warto軼i podane w dokumentach potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunku w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj帷ego wykonawca przeliczy wg 鈔edniego kursu NBP na dzie zawarcia umowy o jej wykonanie.

W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wykazuj帷 warunek udzia逝 w post瘼owaniu, mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) o鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zmawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 8) - 10) ustawy Pzp,
– Za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) koncesja na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, zgodnie z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie os鏏 i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) wydana przez w豉軼iwy organ - w odniesieniu do warunku okre郵onego w pkt 7.1.2. SWZ;
2) wykaz dostaw lub us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y – w odniesieniu do warunku okre郵onego w pkt 7.1.4. SWZ – w zakresie informacji okre郵onych w Za陰czniku nr 6 do SWZ „Do鈍iadczenie Wykonawcy”;

UWAGA: Okresy wyra穎ne w latach lub miesi帷ach, o kt鏎ych mowa wy瞠j, liczy si wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z Pe軟omocnikiem.
2. W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej:
a) ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie musi z這篡 wraz z ofert o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 9.1. SWZ w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 9.1.1. SWZ.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, kt鏎ych oferta wsp鏊na zostanie najwy瞠j oceniona, s oni zobowi您ani na wezwanie Zamawiaj帷ego z這篡 podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt 9.2. SWZ, przy czym podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt 9.2.1. SWZ sk豉da odpowiednio wykonawca/wykonawcy, kt鏎y/kt鏎zy wykazuje/- spe軟ienie warunku, podmiotowe 鈔odki dowodowe wskazane w pkt 9.2.2. SWZ sk豉da ka盥y z nich osobno.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego, Zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i charakter zmian i warunki wprowadzenia tych zmian okre郵aj postanowienia projektu umowy (Za陰cznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-05 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia (https://ezamowienia.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
2. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Wz鏎 zobowi您ania stanowi Za陰cznik nr 9 do SWZ.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w pkt 9.1. SWZ tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Na wezwanie Zamawiaj帷ego wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona najwy瞠j, a kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy Pzp, zobowi您any jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 w豉軼iwych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych wymienionych w pkt 9.2.1. SWZ odpowiednio do udost瘼nianych zasob闚 oraz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych wskazanych w pkt 9.2.2. SWZ.
5. Zamawiaj帷y ponadto informuje, 瞠 z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z p騧n. zm.), wyklucza si:
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego,
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185, z 2023 poz. 180 i 326) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego,
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.