eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 zad.Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 zad.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szosa Ciechocińska 22, Odolion

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpodolion.rbip.mojregion.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Utrzymanie Dróg i Mostów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 zad.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de62f2dd-d476-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031507/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 zad.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de62f2dd-d476-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DUDiM.272.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 zadania:
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330
w pełnym zakresie wynikającym z przepisów z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmującym:
1) nadzór techniczny i prawny na budowie,
2) kontrolę i weryfikację dokumentacji oraz robót budowlanych,
3) kontrolę rozliczeń budowy,
4) podejmowanie działań ekonomiczno-organizacyjnych oraz decyzji technicznych związanych z realizacją zamówienia,

Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w następujących branżach:
1) drogowa,
2) sanitarna,
3) elektryczna.

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla każdego zadania określony jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót – stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.
UWAGA: Dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierają szerszy niż wskazany w powyższym wyszczególnieniu zakres robót budowlanych.
Przedmiary robót zawierają zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość pobytów na budowie inspektora nadzoru robót drogowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 zadania:
Zadanie nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II
w pełnym zakresie wynikającym z przepisów z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmującym:
1) nadzór techniczny i prawny na budowie,
2) kontrolę i weryfikację dokumentacji oraz robót budowlanych,
3) kontrolę rozliczeń budowy,
4) podejmowanie działań ekonomiczno-organizacyjnych oraz decyzji technicznych
związanych z realizacją zamówienia,

4. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w następujących branżach:
1) drogowa,
2) sanitarna,
3) elektryczna.

5. Szczegółowy zakres robót budowlanych dla każdego zadania określony jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót – stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.
UWAGA: Dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierają szerszy niż wskazany w powyższym wyszczególnieniu zakres robót budowlanych.
Przedmiary robót zawierają zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość pobytów na budowie inspektora nadzoru robót drogowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
WYKONAWCA POSIADA ZDOLNOŚĆ TECHNICZNĄ I ZAWODOWĄ.
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia odpowiadającemu swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącej przedmiot zamówienia:

Dla Zadania nr 1 (część 1):
Wymagane minimum: wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie: budowy, rozbudowy, przebudowy drogi kategorii powiatowej lub wyższej w tym jedno zamówienie obejmujące swym zakresem: budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (tzw. ronda), przy czym wartość każdej usługi nadzorowanych robót budowlanych była nie niższa niż 50 000,00 zł brutto

Dla Zadania nr 2 (część 2):
Wymagane minimum: wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie: budowy, rozbudowy, przebudowy drogi kategorii powiatowej lub wyższej, przy czym wartość każdej usługi nadzorowanych robót budowlanych była nie niższa niż 30 000,00 zł brutto

2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest: dot. części I i części II
- min. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi wynikającymi z postanowień ustawy dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie specjalności branży drogowej bez ograniczeń,
- min. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi wynikającymi z postanowień ustawy dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie specjalności branży instalacyjnej wod-kan.,
- min. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi wynikającymi z postanowień ustawy dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie specjalności branży elektrycznej.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza jedną osobę, która spełnia łącznie wymogi tj. posiada uprawnienia budowlane w specjalności branży drogowej bez ograniczeń, branży instalacyjnej wod-kan., specjalności branży elektrycznej. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023r., poz. 334 z późn. zm.).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Zgodnie z zapisami SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z zapisami SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
a) braku podstaw wykluczenia: nie dotyczy,
b) spełniania warunków udziału w postepowaniu:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – zgodnie z załącznikiem do SWZ – wzór stanowi Załącznik nr 7a do SWZ (dla Zadania nr 1); Załącznik nr 7b do SWZ (dla Zadania nr 2);
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy, potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale VI.III SWZ.
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi funkcji inspektora nadzoru, kontrolę jakości nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale VI.III SWZ – wzór stanowi Załącznik nr 8a do SWZ (dla Zadania nr 1); Załącznik nr 8b do SWZ (dla Zadania nr 2).
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia
w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Zgodnie z zapisami SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z zapisami SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ, projektowanymi postanowieniami umowy oraz ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie e- Zamówienia. Zgodnie z zapisami SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.