eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Budowa boiska przy ul. Edukacji w Tychach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska przy ul. Edukacji w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 327763808

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska przy ul. Edukacji w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a6b143c-d21a-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025098/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.28 Budowa boiska przy ul. Edukacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,157561,f0577b6674e1bf7391a03e8449ed99ee.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,157561,f0577b6674e1bf7391a03e8449ed99ee.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej (https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) z zastrzeżeniem pkt 6.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3. Wykonawcy zamierzającemu wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaleca się posiadanie konta na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę Przetargową lub odpowiednio na pocztę elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej.
6.2. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej zamowienia@umtychy.pl.
7. We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: PZP.271.11.2024.AM
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl; 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane,mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących
wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osoba udostępniająca dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 2a do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.11.2024.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót, a także wytycznymi producentów wyrobów budowlanych i materiałów, dla zadania pn.: „Budowa boiska przy ul. Edukacji w Tychach”.

Podstawą realizacji będzie dokumentacja projektowa oraz STWiOR, stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ.

Po stronie wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z geodezją powykonawczą, a także zabezpieczenie placu budowy, ochrona zieleni, obsługa geodezyjna, badania, sprawdzenia.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- Roboty ziemne, rozbiórkowe, wywozy, utylizacje, profilowania terenu i skarp, wymiana gruntu, podbudowy,
- Odwodnienie boiska,
- Kanalizacja deszczowa,
- Instalacja wodociągowa,
- Instalacja zraszania płyty boiska,
- Instalacja podgrzewania płyty boiska wraz z węzłem,
- Zbiorniki retencyjne,
- Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej (rewizja do projektu obejmuje zmianę rodzaju nawierzchni sportowej boiska ujętej w projekcie podstawowym jako trawa hybrydowa na trawę sianą),
- Oświetlenie, nagłośnienie, monitoring, instalacje elektryczne, instalacje teleinformatyczne,
- Ciągi komunikacyjne, stanowiska postojowe wraz z robotami towarzyszącymi, podbudowami,
- Trybuny, wiaty stadionowe, elementy małej architektury,
- Budynek techniczno – socjalny wraz z instalacjami i wyposażeniem,
- Piłkochwyty, ogrodzenie,
- Wyposażenie obiektu,
- Tereny zielone,
- Pielęgnacja murawy, szkolenie przyszłego administratora obiektu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu będą odbierane przez zamawiającego, o czym wykonawca będzie zobowiązany powiadomić z dwudniowym wyprzedzeniem. Dla wszystkich zabudowywanych materiałów wykonawca przedstawi dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Wymaga się aby w trakcie realizacji zadania wykonawca przez okres 6 miesięcy wykonywał pielęgnację murawy, w trakcie której dokona szkolenia przyszłego administratora obiektu, tj. pracowników MOSIR Tychy w zakresie prawidłowej pielęgnacji i utrzymania obiektu.


W przypadku wskazania w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.


Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób, a także sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projektowanych postanowieniach umowy.


Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminów wykonania poszczególnych „kamieni milowych” określonych w zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramie.


Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.).


Ciąg dalszy z SEKCJI INFORMACJE DODATKOWE
12. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w pkt 11 będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.
13. W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 11, strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy uwzględniające wpływ tych okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy, tj:
a) w odniesieniu do okoliczności określonych w pkt 11 lit. a) – d) oraz lit. h) i lit. i) termin może zostać zmieniony o ilość dni opóźnienia w robotach budowlanych spowodowanego tymi okolicznościami,
b) w odniesieniu do okoliczności określonych w pkt 11 lit. e) termin może zostać zmieniony o ilość dni, w których wykonywanie całości lub części robót mających wpływ na termin realizacji, było niemożliwe lub znacznie utrudnione w skutek działań organów administracji publicznej,
c) w odniesieniu do okoliczności określonych w pkt 11 lit. f) i g) termin może zostać zmieniony o ilość dni opóźnienia w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów lub osób trzecich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., lub w uzyskaniu zgód, dopuszczeń i zaświadczeń umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania,
d) w odniesieniu do okoliczności określonych w pkt 11 lit. j) termin może zostać zmieniony o ilość dni wydłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w stosunku do normalnego, przewidywalnego lub wynikającego z przepisów prawa czasu trwania tych postępowań.
14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości minimum 4 000 000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego w/w dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
• zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Wymagane jest:
- wykonanie minimum 1 roboty budowlanej (robota winna być przedmiotem jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/remoncie obejmującej/obejmującym co najmniej 5 000 m2 nawierzchni z trawy naturalnej,
- wykonanie minimum 1 roboty budowlanej (robota winna być przedmiotem jednej umowy) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto obejmującej swym zakresem budowę/przebudowę/remont instalacji podgrzewania murawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania obu ww. robót w ramach jednej umowy z zachowaniem wymaganych wartości.
UWAGA:
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415) zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/dostaw/usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych/dostaw/usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającej w przeciągu ostatnich 5 lat doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto,
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień.


Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 2a do SWZ).
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, tj. na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 7.8. SWZ.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.


Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości minimum 4 000 000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego w/w dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Wymagane jest:
- wykonanie minimum 1 roboty budowlanej (robota winna być przedmiotem jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/remoncie obejmującej/obejmującym co najmniej 5 000 m2 nawierzchni z trawy naturalnej,
- wykonanie minimum 1 roboty budowlanej (robota winna być przedmiotem jednej umowy) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto obejmującej swym zakresem budowę/przebudowę/remont instalacji podgrzewania murawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania obu ww. robót w ramach jednej umowy z zachowaniem wymaganych wartości.

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającej w przeciągu ostatnich 5 lat doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto,
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2. Zbiorcze zestawienie kosztów (załącznik nr 1a do SWZ);
3. Oświadczenie (załącznik nr 2/2a do SWZ);
4. Dowód wpłaty wadium;
5. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr NIP).
6. JEŻELI DOTYCZY – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2b do SWZ);
7. JEŻELI DOTYCZY – Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 PLN).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:
Rachunek: PL 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 4 ppkt 2) do 4):
- dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez wykonawców,
- wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3. i 4. SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 2b do SWZ).
6. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki zmiany są następujące:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit b) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia przewidzianego w ust. 1, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
1.1 Zmiany, o których mowa w pkt 1 lit. a) - d) wynikać muszą z regulacji prawnych, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy.
2. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy, Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Przez zmianę wskaźnika ceny materiałów lub kosztów rozumie się jego podwyższenie jak i obniżenie. Wynagrodzenie może ulec zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
3. Jeżeli zmiana wskaźnika ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w pkt 4, względem wskaźnika ceny materiałów lub kosztów obowiązującego w miesiącu, w którym była składana oferta, zmieni się o co najmniej 5% , każda ze Stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem. Waloryzacji podlegać będzie zakres robót niewykonanych na dzień złożenia wniosku waloryzacyjnego. Stopień zawansowania realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.
4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2, ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej określonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, narastająco w okresie od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia wniosku. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi o połowę obliczonej w ten sposób różnicy cen.
5. Strona może wystąpić z pierwszym wnioskiem, o którym mowa w pkt 3 po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 2-4 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy) określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
7. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w drodze stosownego aneksu.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami pkt 2-7, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiającym, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
9. Wykonawca, w sytuacji o której mowa pkt 8, zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu Platformy Przetargowej, pod adresem: https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,157561,f0577b6674e1bf7391a03e8449ed99ee.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z SEKCJI VII
10. W przypadku zmiany w trakcie realizacji zadania:
a) Kierownika Budowy, lub
b) osoby osiadającej uprawnienia do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub
c) osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
wymaga się, aby kolejna osoba wskazana przez Wykonawcę w punktach a) lub b) lub c) posiadała kwalifikacje nie gorsze niż osoba poprzednio wskazana w ofercie, a zmiana tej osoby nie wpłynęłaby na ocenę oferty Wykonawcy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w umowie jedynie w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć (np. intensywne ponadnormatywne warunki atmosferyczne np. deszczu, śniegu, gradu, huragan, temperatura powietrza, a także strajk, wojna, epidemia), a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się także skutki zdarzeń ją powodujących,
b) wystąpienia w terminie realizacji umowy warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłową realizację robót zgodnie z przepisami prawa, przyjętymi normami, wskazaniami producentów materiałów i urządzeń, procesem technologicznym (np. nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, temperatura uniemożliwiająca wiązanie betonu, powłok syntetycznych, prowadzenia robót ziemnych),
c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od stron, np. spowodowany stanem wyjątkowym, embargiem, epidemią, stanem klęski żywiołowej, a skutkujący brakiem lub istotnym utrudnieniem dostępu do materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
d) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
e) niezawinionych przez wykonawcę działań organów administracji publicznej, w szczególności służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego, służb ochrony przeciwpożarowej, służb sanitarnych, mających wpływ bezpośredni lub pośredni na termin realizacji robót w szczególności wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), zmiany w dokumentacji projektowej i związane z tym roboty budowlane,
f) niezawinionym przez wykonawcę opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów lub osób trzecich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również w terminach adekwatnych na ich uzyskanie, kiedy terminy te nie wynikają z przepisów prawa,
g) w przypadku zaistnienia okoliczności niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy a skutkujących wydłużoną procedurą uzyskiwania zgód, dopuszczeń i zaświadczeń umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania,
h) w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 PZP albo innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego,
i) jeżeli dokumentacja projektowa w oparciu o którą realizowany jest przedmiot umowy zawiera niezawinione przez wykonawcę błędy, braki lub wady albo została zmieniona z innych przyczyn takich jak ulepszenie funkcjonalności obiektu,
j) w przypadku istotnego wydłużenia toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tym wydłużenie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, o ile wydłużenie to miało wpływ na wykonanie terminu realizacji umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.