eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa nieograniczonego sieciowego dostępu do bazy SAGE PREMIER ze wszystkich stanowisk komputerowych UJ oraz stanowisk komputerowych spoza sieci uczelnianej za pomocą systemu autentykacji.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa nieograniczonego sieciowego dostępu do bazy SAGE PREMIER ze wszystkich stanowisk komputerowych UJ oraz stanowisk komputerowych spoza sieci uczelnianej za pomocą systemu autentykacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.zyrkowska@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa nieograniczonego sieciowego dostępu do bazy SAGE PREMIER ze wszystkich stanowisk komputerowych UJ oraz stanowisk komputerowych spoza sieci uczelnianej za pomocą systemu autentykacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a50af57-9a86-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00325951/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Zakup usługi sieciowego dostępu do bazy SAGE w 2024 r. ze wszystkich stanowisk komputerowych UJ, oraz spoza sieci uczelnianej za pomocą systemu autentykacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00090717

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Baza SAGE PREMIER, wydawana i dystrybuowana na zasadzie wyłączności przez 5. pod względem wielkości na świecie wydawnictwo naukowe SAGE Publication Ltd. w Londynie, obejmujące kolekcje tematyczne Humanites and Social Sciences oraz Science, Technology and Medicine. Zapewnia dostęp online do pełnych tekstów ponad 1100 recenzowanych czasopism naukowych. Baza ma charakter unikatowy i obejmuje czasopisma posiadające wysoki stopień impact factor w bazie Journal Citation Reports (Clarivate Analytics), jak również zawarte w ministerialnych listach czasopism punktowanych. Wiele z nich ma status czołowych tytułów w swojej dziedzinie. Przystąpienie do subskrypcji SAGE PREMIER jest spełnieniem długoletnich dezyderatów środowiska naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dostęp do tej bazy jest nieodzowny z punktu widzenia zapoznawania się badaczy z UJ na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami nauki światowej i możliwości uprawiania badań na najwyższym poziomie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 80.272.416.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zapewnienia usługi nieograniczonego sieciowego dostępu do bazy SAGE PREMIER, ze wszystkich stanowisk komputerowych UJ oraz stanowisk komputerowych spoza sieci uczelnianej za pomocą systemu autentykacji, według zestawienia podanego w Załączniku A (2) do Zaproszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28589,00 GBP

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28589,00 GBP

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28589,00 GBP

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAGE Publications Ltd.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Company no 1017514

7.3.3) Ulica: 1 Oliver's Yard

7.3.4) Miejscowość: Londyn

7.3.7.) Kraj: Wielka Brytania

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28589,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonał weryfikacji wykonawcy w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz.1497) .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.