eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustroń › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Ustroniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389217442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Daszyńskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Ustroń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48338543563

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp2ustron@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp2.ustron.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-56ad6dee-a57f-11ee-953e-c2ea26915e21

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka oświatowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56ad6dee-a57f-11ee-953e-c2ea26915e21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00576613

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP2.ZP.271.1.01.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, nabiału i mrożonek na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Ustroniu.
Dostarczane produkty i artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448) i być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.), a także wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz obowiązującymi zasadami GMP, GHP oraz systemem HACCP, tzn. spełniać wymagania zawarte w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z aktualnym terminem przydatności do spożycia.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego.
Przedstawione w formularzu cenowym ilości produktów mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności do zapotrzebowania w danym okresie. Zamawiający informuje, że podane w formularzu cenowym ilości określają przewidywaną ilość artykułów spożywczych i zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od potrzeb wynikających ze zmniejszenia się liczby uczniów, wychowanków i pracowników szkoły uprawnionych do korzystania ze stołówki (wzmożona zachorowalność lub nieobecność wychowanków i pracowników przedszkola z innych przyczyn, wystąpienie dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej itp.).
Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego artykułów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanych artykułów spożywczych ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie liczby wychowanków lub pracowników szkoły lub przedszkola uprawnionych do korzystania ze stołówki.
Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego odrębnie do:
- kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 31
- kuchni Przedszkola nr 2 w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Strażacka 1
zgodnie ze złożonym zamówieniem, w dni robocze w godzinach od 6.30 do 7.30, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie dodatkowo obciążać kosztami transportu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego.
Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych artykułów spożywczych licząc od dnia dostawy – określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do SWZ.
Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzenia zgodności cen z formularzem cenowym. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość.
Artykuły spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego.
Opis przedmiotu zamówienia dotyczący asortymentu zawarty jest w załączniku nr 6a i 6b do SWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209284,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 225536,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209284,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.”BŁAŻEJ”BŁAŻEJ FIRGANEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6521592532

7.3.3) Ulica: Rzeźnicza 2

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209284,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.