eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Remont dachu - część B, budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury oświatowejOgłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu – część B, budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8, w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołomin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolomin.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu – część B, budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8, w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2b00690-f3d4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026466/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont dachu – część B, budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami pkt XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami pkt II

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami pkt II

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu – część B, budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8, w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej”.
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:
1) demontaż instalacji odgromowej,
2) rozbiórkę blaszanych obróbek dachowych na ściankach attykowych,
3) rozbiórkę blaszanych obróbek dachowych przy ściankach attykowych,
4) rozbiórkę pasów obróbek dachowych przy rynnach wraz z demontażem rynien i rur spustowych,
5) rozbiórkę obróbek dachowych przy kominach wentylacyjnych,
6) rozbiórkę wszystkich warstw nawierzchni dachu (kilka warstw papy, szlichta) znajdujących się na płytach panwiowych (korytkowych),
7) usunięcie luźnych wypełnień przestrzeni między płytami korytkowymi,
8) uzupełnienie wypełnień przestrzeni między płytami korytkowymi,
9) odtworzenie warstw izolacji wodoszczelnej przy użyciu nowych materiałów na całej powierzchni dachu,
10) wykonanie trójkątów odbojowych dla wody deszczowej,
11) ułożenie pokrycia papowego w układzie 2 warstw papy termozgrzewalnej,
12) wykonanie obróbek blacharskich,
13) wymiana kratek wentylacyjnych,
14) montaż nowych rynien i rur spustowych,
15) remont kominów wentylacyjnych,
16) naprawa ubytków tynków na elewacji ścian attykowych,
17) uzupełnienie tynków silikatowych o fakturze drapanej na elewacji ścian attykowych,
18) naprawa i odnowienie elewacji komina kotłowni,
19) zabezpieczenie antykorozyjne drabinki stalowej komina kotłowni,
20) montaż nowej instalacji odgromowej wraz z niezbędnymi pomiarami,
21) zabezpieczy odkrytą połać dachową przed opadami atmosferycznymi, w związku z wykonywanymi pracami remontowymi,
22) opracuje dokumentację powykonawczą w 2 egz.,
23) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 12) umowy oraz § 9 ust. 5 umowy na warunkach określonych w § 17 umowy,
24) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy na warunkach określonych w § 10 umowy,
25) materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do powtórnego wykorzystania lub przetworzenia, wskazane przez Zamawiającego podczas rozbiórki obiektu, stanowią własność Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały i gruz z rozbiórki, nienadające się do dalszego przetwarzania lub wykorzystania, Wykonawca robót jest zobowiązany do zutylizowania we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach i projektach, które stanowią Załącznik nr 1A do niniejszej specyfikacji:

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie robót wymienionych w przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 1b do niniejszej specyfikacji, tj. m.in. w zakresie: robót budowlanych, robót remontowych, robót wykończeniowych obiektów budowlanych, robót tynkowych i malarskich, wykonywania pokryć dachowych na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów. Sposób obliczania punktacji:
Po = C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
-posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 100.000,00 zł,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie potencjału kadrowego – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.:

- jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na remoncie / wymianie pokrycia dachowego budynku użyteczności publicznej i wartości robót minimum 100.000,00 zł każda,
- jednym Kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

b) w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie / wymianie pokrycia dachowego budynku użyteczności publicznej o wartości robót minimum 100.000,00 zł każda

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 do SWZ;
3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:2 500,00 ZŁ (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 złotych);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z pkt XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.