eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy w podziale na części

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5241067534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wincentego 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-291

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222770250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://targowek.um.warszawa.pl/waw/opstargowek

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-107cf58d-d479-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00096877/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-107cf58d-d479-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://targowek.um.warszawa.pl/waw/opstargowek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania i sposób komunikacji zostały opisane w Rozdziale IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO została zawarta w Rozdziale XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP TP 2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie spożycia gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego zamieszkałym na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie, w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.
2) Szacunkowa liczba posiłków w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 13500 posiłków, co oznacza ok. 45 posiłków dziennie. Zamawiający informuje, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie przewidzieć dokładnej, codziennej liczby posiłków, dlatego też liczba ok. 45 posiłków dziennie jest liczbą szacunkową. Zamawiający przewiduje, że dzienna liczba obiadów będzie ulegać zmianie w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zamówienia.
3) Lokal gastronomiczny Wykonawcy musi być położony w Rejonie nr 1, który obejmuje osiedle Bródno oraz Bródno Podgrodzie lub położonym najbliżej tych osiedli, z dogodną komunikacją miejską z tych osiedli.
4) Lokal gastronomiczny, w którym będą wydawane posiłki, musi być wyposażony w odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie posiłków przez co najmniej 20 osób jednocześnie, spełniającym wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, położonym blisko przystanków linii komunikacji miejskiej, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia gastronomiczne oraz WC dla klientów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu przypisując im odpowiednio wagi procentowe – dotyczy wszystkich części zamówienia:
1) cena - waga kryterium 60%
2) doświadczenie kucharza - waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie spożycia gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego, w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.
2) Szacunkowa liczba posiłków dla części nr 2 w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 6000 posiłków, tj. ok. 20 posiłków dziennie. Zamawiający informuje, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie przewidzieć dokładnej, codziennej liczby posiłków, dlatego też ok. 20 posiłków dziennie jest liczbą szacunkową. Zamawiający przewiduje, że dzienna liczba obiadów będzie ulegać zmianie w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zamówienia.
3) Lokal gastronomiczny Wykonawcy musi być położony w Rejonie nr 2, który obejmuje osiedla: Zacisze, Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny, Utratę i Elsnerów lub położonym najbliżej tych osiedli, z dogodną komunikacją miejską z tych osiedli.
4) Lokal gastronomiczny, w którym będą wydawane posiłki, musi być wyposażony w odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie posiłków przez co najmniej 10 osób jednocześnie, spełniającym wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, położonym blisko przystanków linii komunikacji miejskiej, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia gastronomiczne oraz WC dla klientów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu przypisując im odpowiednio wagi procentowe – dotyczy wszystkich części zamówienia:
1) cena - waga kryterium 60%
2) doświadczenie kucharza - waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Za spełniający warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że:
- zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, wpisany jest do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, posiada ważną decyzję właściwego
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej. Podstawa prawna art. 4, art. 61 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448), art. 31 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE, L 165 z 30.04.2004 r.) art. 4 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.).
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Za spełniający warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że:
- dysponuje lokalem gastronomicznym położonym w:
• dla części nr 1 w Rejonie nr 1, lub położonym w pobliżu Rejonu nr 1, który obejmuje osiedle Bródno oraz Bródno Podgrodzie lub położonym najbliżej tych osiedli, z dogodną komunikacją miejską z tych osiedli. Lokal gastronomiczny, w którym będą wydawane posiłki musi być wyposażony w odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie posiłków przez co najmniej 20 osób jednocześnie, spełniającym wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, położonym blisko przystanków linii komunikacji miejskiej, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia gastronomiczne oraz WC dla klientów.
• dla części nr 2 w Rejonie nr 2, lub położonym w pobliżu Rejonu nr 2, który obejmuje osiedla: Zacisze, Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny, Utratę i Elsnerów lub położonym najbliżej tych osiedli, z dogodną komunikacją miejską z tych osiedli. Lokal gastronomiczny, w którym będą wydawane posiłki musi być wyposażony w odpowiednią liczbę mebli i urządzeń, które umożliwią spożycie posiłków przez co najmniej 10 osób jednocześnie, spełniającym wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, położonym blisko przystanków linii komunikacji miejskiej, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia gastronomiczne oraz WC dla klientów.
Wymogi dotyczące lokalu
Wykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym lub restauracyjnym przeznaczonym na działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. Lokal wraz z zapleczem musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu i jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2020 r. poz. 2021) – do wglądu przy podpisaniu umowy. Dysponowanie lokalem spełniającym w/w warunki Wykonawca potwierdzi poprzez wypełnienie i załączenie do oferty oświadczenia o dysponowaniu lokalem – Załącznik nr 8 do SWZ wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy) na czas realizacji zamówienia.
Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określił Wykonawcy warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, poniżej określono minimalne warunki w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny,
c) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),
d) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegane będą wytyczne w zakresie realizacji zasad o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- dysponuje do realizacji zamówienia osobami spełniającymi wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne określone stosownymi przepisami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia wpisując w wykazie personelu co najmniej kucharza. Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oceni czy wykaz osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ) potwierdza spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe kucharza.
Uwaga!
Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem zdolności technicznej i zawodowej sprawdzi czy wykaz i załączone dokumenty potwierdzają spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia (do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe kucharza) oraz dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem gastronomicznym dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie spełniającym poniżej opisane wymogi (do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy itp.).
Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku zdolności technicznej i zawodowej w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp,
f) art. 109 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp,
g) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowi kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej/ decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na prowadzenie określonej działalności gospodarczej;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać w szczególności poniższe dokumenty:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz Ofertowy nie podlega uzupełnieniu!;
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie wspólnie lub każdy samodzielnie w swoim zakresie;
4) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (w tym doświadczenie kucharza), który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ – na potrzeby poza cenowego kryterium oceny ofert. Załącznik nr 7 nie podlega uzupełnieniu! Wykonawca dołączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego doświadczenie i kwalifikacje zawodowe kucharza;
5) Oświadczenie o dysponowaniu na czas realizacji zamówienia lokalem gastronomicznym dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy itp.), który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
6) Odpowiednie pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (tj. KRS, CEiDG lub inny właściwy rejestr). Dotyczy to również Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
7) W przypadku udostępniania zasobów:
a) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (Załącznik nr 6 do SWZ);
b) w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu zobowiązany jest do złożenia w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 informacji dotyczących tych podmiotów;
8) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale VI SWZ). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;
9) Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2) Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączania do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ);
b) w odniesieniu do warunku określonego w ust. 2 pkt 1 lit. d tiret 1-2 dotyczącego dysponowania lokalem oraz skierowania do realizacji zamówienia osób, wymagania może spełniać jeden, kilku, lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Ustawy Pzp:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w lit. b, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 3;
e) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy;
f) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają zamówienie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.