eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bartoszyce › Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol - Różyna - Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowa 56A

1.5.2.) Miejscowość: Bartoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 897642002

1.5.8.) Numer faksu: +48 897642002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpdabrowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdpdabrowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4d72499-d475-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218071

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00015431/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/c4f19835-ac8e-4aa4-9dd8-52ff623666fd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/ oraz poczty elektronicznej na adres: przetargi@zdpdabrowa.pl.
2. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol” znak sprawy: ZDP-DT.3430.3.2024.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod następującym linkiem: https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-%20Podr%C4%99cznik%20Wykonawcy.pdf
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
8. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
3) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
9. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie pojedynczych plików o wielkości do 20 MB, zalecane formaty plików: txt, rtf, pdf, odt, doc, docx, jpg, xml.
11. Wielkość pojedynczych plików podpisanych podpisem zaufanym nie może przekraczać 10 MB (wielkość pliku po podpisaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO danych osobowych przekazanych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem: tel. Numer +48 89 764 20 02, poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl, lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP.
2. Administrator danych osobowych z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Minurskiego, z którym można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11 200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@zdpdabrowa.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
1) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego znakiem sprawy: ZDP-DT.3430.3.2024 którego przedmiotem jest: „Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol”
2) archiwalnych,
3) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z postępowaniem,
4. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych jest:
1) w przypadku celu określonego w pkt 3a) art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych,
2) w przypadku celu określonego w pkt 3b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
3) w przypadku celu określonego w pkt 3c) art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora przejawiający się realizacją prawa do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych:
1) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze lub dostarczające rozwiązania informatyczne do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w formie elektronicznej,
2) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Dalszy ciąg w sekcji III. pkt. 3.16.)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ciąg dalszy z sekcji 3.15)
6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa i będą przechowywane przez okres:
1) prowadzenia postępowania oraz przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
2) dla potrzeb ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń do upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku ich wniesienia w związku z postępowaniem na realizację zamówienia do wyczerpania środków ochrony prawnej przysługującej stronom w tym zakresie.
7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa
w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
4) prawa, o których mowa w art. 17 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich przesłanek w prowadzonym postępowaniu na wybór najlepszej oferty nie będą realizowane.
5) Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol” obejmujących rozbiórkę mostu w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol, budowę mostu w tej samej lokalizacji oraz przebudowę dojazdów do mostu o łącznej długości 163 m.
Parametry obiektu mostowego przewidzianego do rozbiórki: długość obiektu - 12,75 m; długość pomostu - 8,6 m; szerokość obiektu - ok. 5,3 m; szerokość jezdni - 3,5 m.
Parametry budowanego obiektu mostowego: długość całkowita obiektu - 26,24 m; rozpiętość teoretyczna - 8,2 m; szerokość obiektu - 11,14 m; szerokość jezdni - 7,0 m
Parametry dojazdów do mostu: szerokość pasa ruchu - 3,5 m / 3,0 m; szerokość poboczy - 1,0 m; szerokość chodnika - 2,0 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie / przebudowie / remoncie obiektu mostowego którego długość całkowita wynosi min. 20 m.
2) do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 r., poz. 334 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji tj:
 kierownik budowy: min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru, na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie / przebudowie / remoncie obiektu mostowego którego długość całkowita wynosi min. 20 m, każda robota.
Uwaga: Osoba przedstawiona do pełnienia funkcji Kierownika budowy musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć w/w personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Jeżeli wykonawca w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu przedstawi wartości wyrażone w innej walucie niż złoty polski (PLN), Zamawiający do oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1) powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg. wzoru stanowiącego zał. Nr 3 i 4 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z w/w oświadczeniami, także oświadczenia dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do SWZ);
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
6. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów)
b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a) , Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XII ust. 3. pkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w rozdziale XXI ust. 1) SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: w następującym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:
1.1. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub
2) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub
3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności / rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
4) jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiającym. W takiej sytuacji zmianie może ulec:
a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;
1.2. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na wykonaniu robót zamiennych:
a) jeżeli są one uzasadnione specyfiką, technologią, realizowanych prac, lub
b) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub
c) w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności / rozwiązań technicznych / ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań / robót zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym.
W ww. sytuacjach zmianie może ulec:
a) zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,
b) termin realizacji Umowy – poprzez jego wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót zamiennych,
c) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych poprzez jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót zamiennych zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w następujący sposób:
 robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną Wykonawcy określoną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
 robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną Wykonawcy dokonaną na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót,
Ciąg dalszy w sekcji IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z sekcji VII.7.4.)
1.3. zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, czego strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy
a) przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych, zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli – przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót; W takiej sytuacji zmianie może ulec:
a) zakres prac – poprzez jego zmniejszenie – robota zaniechana nie będzie wykonana,
b) wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego obniżenie zgodnie ze sposobem wskazanym ppkt. 1).
1.4. wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym z dokumentacji projektowej, jeżeli:
a) uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają realizację określonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub
b) zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, W takim przypadku zmianie może ulec:
a) sposób wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. technologia, materiały,
b) termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedłużenie o czas niezbędny do wykonania prac,
1.5. wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy:
a) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń lub innych nakazujących określony tryb postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:
 opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb postępowania, do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów,
 odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb postępowania,
 wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, wytycznych, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych Etapów lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy,
o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy.
W takim przypadku zmianie może ulec:
a) termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,
b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnięć/ zaleceń,
Z uwagi na brak wystarczającej ilości miejsca w formularzu ogłoszenia szczegółowe warunki zmiany umowy określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.