eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU B ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RACIBORZU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMIOgłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU B ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RACIBORZU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSOMS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000836201

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kozielska 19

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324154459

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsoms@smsraciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.smsraciborz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU B ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RACIBORZU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-602eab0b-f1f7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001447/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Malowanie elewacji budynku B Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wraz z robotami towarzyszącymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-602eab0b-f1f7-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3) Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
5) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
6) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający zaleca aby zebrać dokumenty w jeden skompresowany plik o rozszerzeniu: .zip.
8) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif. bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
10) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z ezamowienia.gov.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej.
11) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem ezamowienia.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: zsoms@smsraciborz.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku mogą zostać Państwo zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SMS.III.26.05.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 217673 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem umowy jest wykonanie, na podstawie dokumentacji zawartej w Załączniku nr 1 do SWZ robót budowlanych, polegających na remoncie (malowaniu) elewacji budynku B Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wraz z robotami towarzyszącymi.
2) Zakres robót obejmuje w szczególności:
a. zdemontowanie wszystkich elementów i urządzeń mocowanych do elewacji (krat, lamp, kamer). Istniejące na elewacji instalacje natynkowe poprowadzić w bruzdach,
b. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,
c. rozbiórka istniejących schodów na elewacji frontowej oraz wykonanie nowych żelbetowych wraz z okładziną granitową,
d. wzmocnienie konstrukcji murowej ścian podłużnych,
e. rozbiórka istniejącego zsypu na elewacji tylnej, częściowe zamurowanie otworu drzwiowego z piwnicy do wysokości terenu wraz z montażem okna oraz kraty stalowej, całkowite zamurowanie drugiego otworu, skucie i odtworzenie tynku cementowego ściany piwnicznej w obrębie likwidowanego zsypu wraz z wykonaniem hydroizolacji,
f. zabezpieczenie instalacji przechodzących przez zsyp za pomocą pokryw łupinowych na ławie betonowej, uzupełnienie terenu po zsypie wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej wraz z zabezpieczeniem instalacji zewnętrznej,
g. wymiana obróbek blacharskiej w obrębie okien/gzymsu II piętra oraz zadaszenia nad wejściem głównym na tytanowo – cynkowe,
h. likwidacja istniejących krat okiennych i zabezpieczeń na parterze i piętrze, montaż nowych zabezpieczeń we wszystkich oknach parteru i piętra (poza klatką schodową) w postaci dwóch profili prostokątnych 40x20 ze stali nierdzewnej,
i. renowacja elewacji frontowej - oczyszczenie wstępne z kurzu i zabrudzeń powierzchniowych, ocena stanu tynku, skucie luźnych i odspojonych tynków, czyszczenie ciśnieniowo – ścierne elewacji, uzupełnienie ubytków tynku oraz istniejącego ocieplenia na ścianach szczytowych,
j. malowanie farbami silikonowymi oraz powłoką antygraffitową ścian zewnętrznych elewacji zgodnie z zawartą dokumentacją,
k. montaż elementów uprzednio zdemontowanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442110-1 - Malowanie budynków

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg ustalonych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres realizacji zakresu renowacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż zaoferowana cena,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
i. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na renowacji elewacji o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
ii. skieruje do realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowaną osobę/osoby posiadającą/ce posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w przypadku większej liczby osób Wykonawca wskaże, która z tych osób będzie pełniła funkcję kierownika robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z tytułu okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z tytułu okoliczności wskazanych w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy PZP

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających wymagane uprawnienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł;
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Raciborzu nr rachunku: 91 8475 0006 2001 0011 6189 0006 z adnotacją: „Wadium Nr sprawy: SMS.III.26.05.2022r. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za wniesione skutecznie zostanie uznane jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na ww. rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Pod pojęciem oryginału w postaci dokumentu elektronicznego należy rozumieć dokument wygenerowany elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania gwaranta, jako wystawcy tego dokumentu.
6) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunków płatności, w przypadku:
1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej;
2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych;
3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań;
4) zatrzymania robót przez urząd Nadzoru Budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami;
5) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Zmiana w tym przypadku może zostać przeprowadzona o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy w powiązaniu z zasadami dokonywania płatności;
6) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – o czas niedostępności ww. materiałów;
7) wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową – o czas wykonywania tych zamówień;
8) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, jeśli zmiany te wpływają na zakres robót budowlanych – o czas niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian projektowych;
2. Zmiana osób nadzorujących roboty budowlane - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierowników branżowych, inspektorów nadzoru jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SWZ i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
3. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz ze zmianą wynagrodzenia w uzasadnionym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego zakresie, w przypadku, gdy:
1) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne lub wielce korzystne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te wskazane w ofercie Wykonawcy lub SWZ;
2) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych parametrach niż te wskazane w SWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania roboty budowlanej;
3) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu lub dostępnością materiałów budowlanych, urządzeń, technologii. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty;
4) dojdzie do zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy, z której wynika zmiana zakresu rzeczowego inwestycji;
5) zmiany postanowień umowy, wynikają z potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany.
4. Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.