eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Świadczenie usług drukowania materiałów wielkoformatowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.Ogłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług drukowania materiałów wielkoformatowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 630 30 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl lub bezpośredni link do postępowania: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/389126

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług drukowania materiałów wielkoformatowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04a700b9-ca19-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072818/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Świadczenie usług drukowania materiałów wielkoformatowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151494

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/17/MGW/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 166229,09 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 25929,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. W ramach zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i do sukcesywnej dostawy materiałów wielkoformatowych (dalej jako „Materiały”), których wszystkie szczegóły techniczne zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ – stanowiącej załącznik 3 do niniejszego rozeznania - plik excel umożliwiający również wycenę poszczególnych materiałów oraz określenie łącznej wartości zamówienia).
a) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące czynności:
• Druk Materiałów
• Dostawę Materiałów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Zabrza,
b) Poszczególne zamówienia realizowane będą na podstawie Zleceń.
c) Zamawiający będzie przesyłać Zlecenia pocztą elektroniczną, na wskazany w umowę adres e-mail wykonawcy.
d) Przedmiot zlecenia przesyłany będzie w plikach PDF, programu CorelDraw, Adobe lub innego.
e) Zlecenie będzie zawierać – poza projektem Materiału:
• termin wykonania – zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków zamówienia,
• dane techniczne zgodne z zapisami SWZ: np. format i kolory,
• ilość zamawianych materiałów,
• sposób pakowania, z podziałem (jeśli będzie taka konieczność),
• miejsce dostawy na terenie jednej z lokalizacji Muzeum w Zabrzu (ul. Georgiusa Agricoli 2, ul. Maurycego Mochnackiego 12, ul. Wolności 408, ul. Karola Miarki 8, ul. 3 Maja 93, lub ul. 3 Maja 19).
3. Termin realizacji umowy: Umowa zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 22 grudnia 2023 r. z tym zastrzeżeniem, że po tej dacie Wykonawca jest zobowiązany zrealizować wcześniej złożone zlecenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19421,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26420,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19421,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Icon S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6263006960

7.3.3) Ulica: Piekarska 109

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19421,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.