eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Dostawa wyżywienia do przedszkola w gminie Maków

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyżywienia do przedszkola w gminie Maków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akacjowa 2A

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-124

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugmakow.nv.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/gminamakow/postepowania/676

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyżywienia do przedszkola w gminie Maków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebca5066-91a1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006629/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyżywienia do przedszkola w Gminie Maków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026529

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Gminnego Przedszkola w Makowie 96-124 Maków, ul. Główna 4.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści.
Zlecenie zamówienia zostanie przekazane wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin na realizację zamówienia od momentu przesłania zamówienia: 1 dzień roboczy (przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku).
Po odebraniu dostawy zostaje wystawiona protokół odbioru. Po zakończeniu realizacji w danym miesiącu wykonawca otrzyma protokół miesięcy.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół miesięczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku dostępnym pod adresem: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/gminamakow/postepowania/676.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 18643,64 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Gminnego Przedszkola w Makowie 96-124 Maków, ul. Główna 4.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści.
Zlecenie zamówienia zostanie przekazane wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin na realizację zamówienia od momentu przesłania zamówienia: 1 dzień roboczy (przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku).
Po odebraniu dostawy zostaje wystawiona protokół odbioru. Po zakończeniu realizacji w danym miesiącu wykonawca otrzyma protokół miesięcy.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół miesięczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku dostępnym pod adresem: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/gminamakow/postepowania/676.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

03212200-2 - Warzywa strączkowe suszone, łuskane

03221000-6 - Warzywa

4.5.5.) Wartość części: 19506,55 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Gminnego Przedszkola w Makowie 96-124 Maków, ul. Główna 4.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści.
Zlecenie zamówienia zostanie przekazane wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin na realizację zamówienia od momentu przesłania zamówienia: 1 dzień roboczy (przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku).
Po odebraniu dostawy zostaje wystawiona protokół odbioru. Po zakończeniu realizacji w danym miesiącu wykonawca otrzyma protokół miesięcy.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół miesięczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku dostępnym pod adresem: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/gminamakow/postepowania/676.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15551300-8 - Jogurt

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.5.5.) Wartość części: 9597 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Gminnego Przedszkola w Makowie 96-124 Maków, ul. Główna 4.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści.
Zlecenie zamówienia zostanie przekazane wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin na realizację zamówienia od momentu przesłania zamówienia: 1 dzień roboczy (przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku).
Po odebraniu dostawy zostaje wystawiona protokół odbioru. Po zakończeniu realizacji w danym miesiącu wykonawca otrzyma protokół miesięcy.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół miesięczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku dostępnym pod adresem: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/gminamakow/postepowania/676.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15229000-9 - Mrożone produkty rybne

15331100-8 - Warzywa świeże lub mrożone

15331170-9 - Warzywa mrożone

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 10209,56 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Gminnego Przedszkola w Makowie 96-124 Maków, ul. Główna 4.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści.
Zlecenie zamówienia zostanie przekazane wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin na realizację zamówienia od momentu przesłania zamówienia: 1 dzień roboczy (przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku).
Po odebraniu dostawy zostaje wystawiona protokół odbioru. Po zakończeniu realizacji w danym miesiącu wykonawca otrzyma protokół miesięcy.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół miesięczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku dostępnym pod adresem: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/gminamakow/postepowania/676.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15811500-1 - Pieczywo gotowe

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 2390,10 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Gminnego Przedszkola w Makowie 96-124 Maków, ul. Główna 4.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści.
Zlecenie zamówienia zostanie przekazane wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin na realizację zamówienia od momentu przesłania zamówienia: 1 dzień roboczy (przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku).
Po odebraniu dostawy zostaje wystawiona protokół odbioru. Po zakończeniu realizacji w danym miesiącu wykonawca otrzyma protokół miesięcy.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół miesięczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku dostępnym pod adresem: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/gminamakow/postepowania/676.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15851100-9 - Makaron niegotowany

15131130-5 - Wędliny

15897000-2 - Produkty puszkowane i polowe racje żywnościowe

4.5.5.) Wartość części: 49503 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19304,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19304 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19304 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. "Publima" Lichota & Lichota Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6611002540

7.3.4) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19304 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 333 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3111 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3111 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3111 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. "Publima" Lichota & Lichota Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6611002540

7.3.4) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3111 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 333 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25844,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25844,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25844,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piekarnia MAKÓW Siejkowska Alina

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8361344883

7.3.4) Miejscowość: Maków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25844,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 333 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
W ramach Zadania nr 6 zostały złożone oferty przez wykonawcę Tomasz Sitarz Jedynka oraz przez wykonawcę P.P.H.U. "Publima" Lichota & Lichota Spółka Komandytowa. Oferta wykonawcy Tomasz Sitarz Jedynka została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Ustawy, natomiast oferta wykonawcy P.P.H.U. "Publima" Lichota & Lichota Spółka Komandytowa została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.