eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Magnuszew › Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień (2 postępowanie)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień (2 postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAGNUSZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Saperów 24

1.5.2.) Miejscowość: Magnuszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-910

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@magnuszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-720e5d87-0692-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień (2 postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-720e5d87-0692-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015744/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253016

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień”
Zadanie 1: Przebudowa dróg gminnych w m. Trzebień (PGR)
1. Roboty przygotowawcze, w tym:
- roboty pomiarowe
- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni
2. Roboty ziemne :
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem nadmiaru urobku.
3. Wykonanie warstw przebudowy, w tym :
- profilowanie podłoża wraz z zagęszczeniem mechanicznym
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej kruszywem CBGM klasy 3/4
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
- montaż oporników betonowych 12x30 cm na ławie betonowej
- montaż obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem
4. Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej gr. 8 cm.
5. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu – montaż oznakowania pionowego.
6. Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego – regulacja pionowa studzienek
i zaworów wodociągowych oraz hydrantu
7. Przestawianie słupa sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą słupa na słup pojedynczy

„Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień”
Zadanie 2: Rozbudowa drogi gminnej 170603W w m. Trzebień
1. Roboty przygotowawcze :
- roboty pomiarowe geodezyjne przy liniowych robotach ziemnych w terenie równiny
- cięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną
- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
- wycinka korzeni drzew pod jezdnią
2. Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
- rozbiórka istniejącej podbudowy z mieszanki betonowej
- wywóz gruzu z rozbiórki na odległość 3 km (masa bitumiczna na odległość 5 km- Utylizacja)
3. Roboty ziemne:
- roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wywozem nadmiaru ziemi wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem nadmiaru urobku na odległość 3 km.
4. Podbudowy:
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM klasy 3/4 - grubość warstwy 15 cm- jezdnia, zjazdy
- podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm – grubość 20 cm- jezdnia, zjazdy
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną AC16W
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową
5. Nawierzchnie:
- warstwa wiążąca nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm – jezdnia, zjazdy publiczne
- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm – jezdnia, zjazdy
- nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego
- nawierzchnia poboczy z kostki kamiennej
6. Oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu :
- słupki do znaków drogowych
- montaż tablic znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
- oznakowanie poziome drogi
7. Roboty wykończeniowe:
- rury ochronne Arot 110- zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej
- odtworzenie terenów zielonych – trawniki wykonane siewem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84814,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2868618,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2084814,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 671922286

7.3.3) Ulica: Perzyny

7.3.4) Miejscowość: Zwoleń

7.3.5) Kod pocztowy: 26-700

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2084814,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.