eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Magnuszew › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAGNUSZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Saperów 24

1.5.2.) Miejscowość: Magnuszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-910

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@magnuszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2958130e-890a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2958130e-890a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015744/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2024 rok.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00504183

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.60.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Magnuszew w okresie od dnia 2 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.
Na usługę składa się (zgodnie z OPZ):
1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z Gminy Magnuszew,
2) Wyposażenie nieruchomości w worki na odpady komunalne, właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Magnuszew
3) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Magnuszew w pkt III.
4) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska w pkt IV.
5) Przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów w pkt V.
6) Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w pkt VI.
7) Wymogi dotyczące zagospodarowania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z pkt VII.
8) Pojazdy pkt VIII.
9) Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów określono w pkt IX.
10) Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pkt. X.
11) Zamawiający wymaga rozpatrzenia reklamacji z tytułu braku odbioru odpadów komunalnych w przeciągu 24 h od momentu zgłoszenia

4.5.3.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90511400-6 - Usługi zbierania papieru

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1180669,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1180669,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1180669,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142486350

7.3.3) Ulica: Farna 4

7.3.4) Miejscowość: Warka

7.3.5) Kod pocztowy: 05-660

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1180669,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.