eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › "Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego - zamiatarki ulicznej"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego – zamiatarki ulicznej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368467945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bema 12A

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mzuk.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego – zamiatarki ulicznej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc2d00b0-d248-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc2d00b0-d248-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fc2d00b0-d248-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz.2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i przekazuje się jako załącznik, lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”.
c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
biuro@mzuk.oswiecim.pl (nie dotyczy składania ofert).
d) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
e) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typ
wewnętrzny.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej „RODO”), informuję, że:
1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32 -600 Oświęcim;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail: biuro@mzuk.oswiecim.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, art. 269 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w oparciu o Pani/Pana dane Administrator danych osobowych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Pozostałe informacje w rozdz. 1.4
swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK/02/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojazd fabrycznie nowy
Dostawca musi podać w ofercie przetargowej producenta oferowanego urządzenia
Urządzenie nie może być prototypem
Zamówienie obejmuje dostawę wraz z przeprowadzeniem prób technicznych i szkoleniem z obsługi – do 4 osób.
Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Książki gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz katalogi części zamiennych w języku polskim
Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii.
Przeglądy gwarancyjne zabudowy zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji wraz z materiałami. Przeglądy gwarancyjne zabudowy realizowane na bazie w siedzibie Zamawiającego lub stacjonarnie jeśli odległość od serwisu nie przekracza 60 km od siedziby Zamawiającego. Przegląd gwarancyjny minimum 1 raz w roku w okresie udzielonej gwarancji min 24 miesięcy. Bieg gwarancji liczony od dnia wydania pojazdu
Przeglądy gwarancyjne podwozia zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji wraz z materiałami. Przeglądy gwarancyjne podwozia realizowane na bazie w siedzibie Zamawiającego lub stacjonarnie jeśli odległość od serwisu nie przekracza 60 km od siedziby Zamawiającego. Przegląd olejowy minimum 1 raz w roku w okresie udzielonej gwarancji min 24 miesięcy Bieg gwarancji liczony od dnia wydania pojazdu.

Wymagania techniczne dla podwozia pojazdu:
Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2023
Kierownica po lewej stronie
Układ napędowy 4x2
Rozstaw osi nie większy niż 3.260 m
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu od 16.00 kg do 18.00 kg
Silnik spalinowy, spełniający normę EURO 6 o mocy minimum 172 kW
i momencie obrotowym minimalnym 900 Nm
Wydech spalin z tłumikiem za kabiną (wylot spalin do góry)
Tłumik ze stali szlachetnej z katalizatorem
Kabina kierowcy krótka, dzienna, liczba miejsc 2
Resory przednie paraboliczne
Resory tylne paraboliczne
Wzmocniona przednia część ramy pojazdu pod montaż zabudów specjalnych
(np. montaż szczotki lub pługa odśnieżnego)
Filtr przeciwpyłkowy
Klimatyzacja fabryczna
Radio fabryczne
Elektryczna regulacja lusterek głównych
Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna pod przednią szybą
Schowek na komorze silnika
Fotel kierowcy amortyzowany
Tapicerka welurowa
Główny zbiornik paliwa o pojemności min. 95 l
Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25 l
Wzmocniona oś przednia o minimalnym nacisku/ nośności: 6.000 kg
Wzmocniona oś tylna o minimalnym nacisku/ nośności: 10.500 kg
Kluczyki do pojazdu 2 komplety
Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego
Światła ostrzegawcze pomarańczowe na kabinie pojazdu
Tachograf cyfrowy z ważną kalibracją i legalizacją
Tempomat z układem ostrzegania i utrzymania stałej odległości od pojazdów z przodu
Ręczna skrzynia biegów z biegiem bezpośrednim, całkowicie zsynchronizowana,
z minimum 9 biegami do jazdy w przód (w tym 1 bieg pełzający), oraz z biegiem wstecznym
Podwozie przystosowane do zabudowy typu zamiatarka
System informacyjny pojazdu (określenie ewentualnych usterek pojazdu)
Gaśnica
Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka, apteczka
Podnośnik dostosowany do pojazdu
Profesjonalny klucz do odkręcania kół
Światła do jazdy dziennej
Kabina kierowcy wyposażona w instalacje pozwalającą na montaż dodatkowych odbiorników elektrycznych Zamawiającego
Kolor kabiny biały
Gwarancja na podwozie min. 24 miesiące

Wymagane parametry techniczne dla zabudowy pojazdu:
- z uwagi na ograniczoną liczbę znaków - w informacjach dodatkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34921100-0 - Zamiatarki drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej:.

d.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedna dostawa, której przedmiotem była dostawa pojazdu do zamiatania dróg / ulic typu zamiatarka lub pojazdu o DMC powyżej 3,5 tony, za kwotę minimum 500 000,00 zł brutto.

Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-mówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Na-rodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
d.2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia): Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

d.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.5 do SWZ.
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie za-rządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1,
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 2) stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – Wykonawca przedkłada dowody wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) Wykazu zrealizowanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z wzorem wykazu
stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art.7 pkt 20 nowego Pzp przez pojęcie przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać dokumentów bądź też innych środków – w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia Wykonawcy wskazującego na dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Zostały one wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia oraz powinny zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego służą ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty.
Przedmiotowy środek dowodowy w postaci opisu technicznego oferowanego pojazdu Wykonawca składa na druku
stanowiącym załącznik nr 1.7 do swz wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowy środek dowodowy w postaci opisu technicznego oferowanego pojazdu Wykonawca składa na druku stanowiącym załącznik nr 1.7 do swz.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w rozdz. 5.3 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe kwestie dot. wadium znajdują się w rozdziale 20 swz.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązania-mi wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w swz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu.
3. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:
1) zmiany stawek cenowych brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT: zmiana stawki VAT w trakcie trwania umowy upoważnia wykonawcę do zmiany treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach.
2) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego:
Zamawiający z uwagi na swoje bieżące potrzeby (m.in. dotyczące pozyskania finansowania zewnętrznego przedmiotu umowy) może wydłużyć termin realizacji dostawy nie dłużej jednak niż o 4 tygodnie względem zaoferowanego terminu dostawy,
3) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
4) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości wykonawcy;
5) zmiana nie jest istotna w rozumieniu uPzp;
6) zmiana zaoferowanych elementów wyposażenia pojazdu o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanych rozwiązań lub komponentu do ich produkcji. Wymagane jest oświadczenie producenta i wyłączna zgoda Zamawiającego,
7) zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa miejscowego mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
8) zmiana wymagań obowiązujących lub planowanych przepisów prawa w zakresie wyposażenia pojazdów do utrzymania czystości i porządku w gminach,
9) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana osób do kontaktu itp.);
2) zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze
zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
6. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty poza przypadkami określonymi w treści niniejszej umowy, treści swz nr MZUK/02/2024 oraz przepisach prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fc2d00b0-d248-11ee-a3b5-e25d731b0da9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d.Wymagane parametry techniczne dla zabudowy pojazdu:
Zabudowa fabrycznie nowa
Rok produkcji i montażu na podwoziu ciężarowym min 2023
Zbiornik na śmieci, stalowy o grubości min. 3 mm z hydraulicznym podnoszeniem z ręczna pompą do awaryjnego unoszenia zbiornika
Podłoga zbiornika ze stali szlachetnej o grubości min. 4 mm
Podnoszenie zbiornika na zmiotki oraz obsługa drzwi wyładowczych za pomocą dodatkowego pulpitu sterowania zbiornikiem umieszczonym przy drzwiach kierowcy, również na zewnątrz pojazdu
Rynna zsypowa ocynkowana o szerokości min. 300 mm
Wysyp śmieci do tyłu przez hydrauliczne uniesienie pojemnika pod katem min. 600
Kontrolka oraz sygnał dźwiękowy w kabinie informujące o podniesionym pojemniku zmiotki
Sito spustu nadmiaru brudnej wody w zbiorniku na śmieci wykonane ze stali szlachetnej
Sito zatrzymujące śmieci w zbiorniku ocynkowane
Pojemność zbiornika na śmieci wg EN 15429 min. 5,8 m3
Drzwiczki w zbiorniku na śmieci do wrzucania większych przedmiotów
Napęd zamiatarki poprzez własny silnik napędowy Diesel o mocy min. 55 kW, minimum Euromot 5 ( stage 5)
Pojemność skokowa silnika min. 2.900 cm3
Moment obrotowy maksymalny: min 260 Nm
Turbina ssawna o maks przepływie powietrza min. 18.000 m3 / h wytwarzająca podciśnienie min. 1/035 mmH20
Materiał wirnika turbiny: stal trudnościeralna
Obroty turbiny osiągające pełen zakres przynajmniej od 2.100 obr/min do 3.100 obr/min
Dwa agregaty zamiatające z lewej i prawej strony z systemem zraszania z możliwością pracy jednocześnie dwoma agregatami
Szczotki talerzowe stalowe
Agregaty zamiatające posiadające odchylane, ciągnione szczotki talerzowe o średnicy min. 750 mm, wózki zasysające każdy na 2 kołach tocznych (pełne opony gumowe), posiadające dysze ssące z klapkami sterowanymi pneumatycznie do wciągania większych przedmiotów
Szerokość ssawy min. 680 mm z przewodem zasysającym o średnicy min. 250 mm
Za dyszami ssącymi poprzeczne szczotki walcowe domiatające z tworzywa sztucznego średnicy min. 300 mm i min 650 mm długości napędzane hydraulicznie i uruchamiane jednocześnie agregatem
Automatyczne unoszenie agregatów zamiatających po włączeniu biegu wstecznego
Nagarniająca szczotka walcowa o średnicy min. 400 mm i długości min 1.300 mm, z systemem zraszania, zawieszona wahliwie pod podwoziem pomiędzy osiami (pod agregatami zamiatającymi), ustawiająca się automatycznie przy wyborze pracy lewym lub prawym agregatem
Nagarniająca szczotka walcowa z tworzywa sztucznego
Fartuch przy szczotce walcowej z regulowaną klapą w zależności od rodzaju nieczystości na drodze
Pneumatyczna blokada szczotki walcowej
Pneumatyczny układ sterowania zapewniający:
- zmianę docisku lub odciążenia szczotek talerzowych
- zmianę docisku lub odciążenia szczotki walcowej
Cyfrowy wyświetlacz w kabinie pokazujący:
liczbę godzin pracy
liczbę godzin czasu od uruchomienia
kilometry zamiatania
przejechany dystans
Układ sterowania z kabiny kierowcy pozwalający przynajmniej na:
bezstopniową regulację obrotów szczotek talerzowych pełnym zakresie
do min. 150 obr/min
regulację siły docisku szczotek talerzowych i szczotki walcowej
Centralny pulpit sterując z wodoszczelnymi przyciskami oraz pokrętłami regulacyjnymi
Pulpit sterujący obsługujący pokładowy system diagnostyczny zamiatarki
Podręczny dodatkowy pulpit sterujący do sterowania w trybie zamiatania
Światło ostrzegawcze pomarańczowe na zbiorniku
Światła robocze LED dla agregatów zamiatających
Szerokość zamiatania ścieku przykrawężnikowego (szczotka talerzowa + ssawa) min. 1.200 mm
Szerokość zamiatania jednym agregatem (szczotka talerzowa + ssawa + szczotka walcowa) min. 2.350 mm
Zbiorniki wody o pojemności łącznej min. 1.600 1 ze stali szlachetnej
z przyłączem do wody typu „C” i wizualnym wskaźnikiem poziomu wody
Wskaźnik poziomu wody na wyświetlaczu panelu sterującego

pozostałe wymagania w załączniku nr 1.6 do swz - OPZ (niezamieszczone z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.