eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa stacji pogodowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa stacji pogodowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006742820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czereśniowa 98

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-456

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 571-61-00

1.5.8.) Numer faksu: (22) 571-61-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@modr.mazowsze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.mazowsze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://modr-mazowsze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa stacji pogodowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67d26f8b-b9d9-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217599

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wsparcie korzystania z usług doradczych, w ramach PROW na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00059271

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG.26.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa domowych stacji pogodowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Liczba stacji pogodowych: 3800 szt. Szczegółowy opis stacji pogodowych, będących przedmiotem zamówienia: a) typ zasilania urządzenia: bateryjny lub sieciowy (zasilacz w zestawie), b) zasilanie stacji pogody: 2x AA 1,5 V/ DC 5 V, c) zasilanie czujnika zewnętrznego: 2x AA 1,5 V, d) synchronizacja czasu wg sygnału DCF77, e) zakres pomiaru temperatury wewnątrz: od 0°C do 50°C, f) zakres pomiaru temperatury zewnątrz: od -20°C do 60°C, g) zakres pomiaru ciśnienia: od 600hPa/mb do 1100hPa/mb, h) zakres pomiaru wilgotności: 20%-95% RH, i) pomiar wartości: zewnętrzny i wewnętrzny, j) kalendarz: tak, k) format temperatury: °C i °F, l) format czasu: 12 lub 24-godzinny, m) funkcja alarmu: tak, n) funkcja drzemki: tak, o) fazy księżyca: tak, p) funkcja prognozowania pogody: tak, q) częstotliwość działania nadajnika: 433.92 MHz, r) zasięg łączności z nadajnikiem: do 60 metrów, s) wyświetlacze: LCD kolorowy, t) gwarancja: co najmniej 24 miesiące.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38127000-1 - Stacje pogodowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Był to jedyny wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.