eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bircza › "Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bircza" w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bircza”
w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bircza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900476

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ojca Św. Jana Pawła II 2

1.5.2.) Miejscowość: Bircza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-740

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166726090

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bircza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bircza.pl/asp/start,0

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bircza”
w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e4b2024-d264-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00217578/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bircza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bircza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 20.1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/bircza . Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi się o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl pod numer (22)1010202, cwk@platformazakupowa.pl,
20.2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/bircza do konkretnego wykonawcy.
20.3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/bircza przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
20.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę
za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/bircza .
20.5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego
na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/bircza, w zakładce dedykowanej postępowaniu.
20.6. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty
w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
20.7. Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: informacje ogólne, informacje dot. sposobu i formy
złożenia oferty oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego
z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),
Szczegóły w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
30.2. 1/ Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawcę lub inne podmioty w ramach niniejszego postępowania jest Wójt Gminy Bircza, 37-740 Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2,
2/ Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bircza jest Adam Ziemiński, email adam.zieminski@cbi24.pl
30.2.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
30.2.2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.2.3. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.2.4. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.2.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.2.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.2.7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.2.8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.2.9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie modernizacji oświetlenia polegającą na wykonaniu czynności związanych z wymianą lamp dotychczasowych na lampy LED zgodnie z warunkami technicznymi wymiany oświetlenia oraz minimalnymi parametrami technicznymi lamp. Wymiana musi być przeprowadzona na podstawie Warunków technicznych określonych przez Zamawiającego i PGE Dystrybucja S.A Rejon Przemyśl.
Modernizacja obejmuje:
Wymianę następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego):
- 225 opraw drogowych LED o mocy 100W – programowalne profile mocowe,
2. Wymiana/montaż przewodów do opraw oświetleniowych instalowanych na słupach betonowych – 200 szt.
3. Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej na słupach betonowych – 200 szt.
4. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 225 szt.
5. Sporządzenie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów.
Realizacja drugiego wariantu uwzględniająca zastosowanie zasilaczy z programowalnymi profilami mocowymi wykorzystała dwuetapowy scenariusz redukcji strumienia świetlnego opraw oświetleniowych 100W wg. poniższego harmonogramu:
1. od 6:00 do 22:00 - brak redukcji strumienia świetlnego,
2. od 22:00 do 01:00 - redukcja do 70% wartości strumienia nominalnego,
3. od 01:00 do 06:00 – redukcja do 50% wartości strumienia nominalnego
6. Dostawa dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej.
7. Zamawiający wymaga, aby kierowanie robotami wymiany lamp odbywało się przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych
8. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
9. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
10. Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego zobowiązany jest wykonać projekty modernizacji oświetlenia obejmujące w swoim zakresie rzeczowym, ilościowym i jakościowym elementy które zdefiniowane zostały w niniejszym dokumentacji technicznej i załącznikach do dokumentacji, następnie uzgodnić opracowaną dokumentację projektową w całości z właściwym zakładem energetycznym oraz z Zamawiającym a następnie wykonać całość prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71355200-3 - Wykonywanie badań

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegać one będą min. na wymianie opraw oświetleniowych w zakresie do 40 % ilości podanej w zamówieniu podstawowym. Wartość tych dostaw i robót została uwzględniona przy obliczeniu całkowitej wartości zamówienia. Ewentualne zamówienia udzielone zostaną na podobnych warunkach umownych jak zamówienie podstawowe. Cena negocjowana będzie w oparciu o aktualny poziom cen rynkowych. Możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego i nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.
Roboty podobne będące przedmiotem postępowania przetargowego polegać będą na wykonaniu robót dotyczących m.in.:
- demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego
 montaż opraw oświetleniowych,
 montaż przewodów do opraw oświetleniowych
- montaż skrzynek bezpiecznikowych
- badania i pomiary instalacji
oraz,
 inne wymienione szczegółowo w przedmiarach robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji/ rękojmi – roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji/ rękojmi – materiały

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

WYJAŚNIENIA:
* w przypadku, gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą łącznie spełniać warunek.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy (lub kierownik robót),
oraz
b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie
co najmniej jedno zamówienie (dla potrzeb postępowania, zamówienie to także: jedna umowa/jeden stosunek zobowiązaniowy zrealizowany bez zastosowania ustawy Pzp), o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) polegające (lub obejmującą swoim zakresem) wymianę opraw oświetleniowych w ilości min. 100 sztuk

WYJAŚNIENIA:
1) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2) wszystkie ww. osoby kadry technicznej muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego przez w/w osoby, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego bieżącego i symultanicznego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym
a personelem Wykonawcy;
3) przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 14.1 ppkt 4) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);

15.2. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki w zakresie pkt 15.1. ppkt 4 lit. a) podlega sumowaniu, tzn.
że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp muszą łącznie spełniać warunek tzn. wspólnie dysponować osobą
o wymaganych uprawnieniach oraz z odpowiednim doświadczeniem.
15.3. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp warunek określony w pkt 15.1 ppkt 4 lit b) nie podlega sumowaniu, tzn. że przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby musi wykazać się realizacją roboty budowlanej o wskazanych parametrach w której wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
15.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 18.2.2 W celu wykazania spełnienia braku podstaw wykluczenia wykonawca składa na wezwanie zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych:
• OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, Pzp
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

18.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
18.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych oraz wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą.
18.1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:
- certyfikat ENC,
- ertyfikat ENEC OPRAWY PLUS.

18.2 W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 15 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
18.2.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć:
a) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
b) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

18.2.1.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy przedłożyć:

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.5.1. FORMULARZ OFERTOWY – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU w zakresie wskazanym w pkt 19.2. SWZ –
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
19.5.3. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
19.5.4. OŚWIADCZENIE Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
19.5.5. ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
19.5.6. PEŁNOMOCNICTWO LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
19.5.7. DOKUMENT ZAPŁATY WADIUM, w przypadku wniesienia w poręczeniach lub gwarancjach.
19.5.8. ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA (jeżeli dotyczy),
19.5.9. WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami; (jeżeli dotyczy),
19.5.10. Przedmiotowe środki dowodowe.

19.6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w niniejszym
pkt 19.5.4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2) wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, o którym mowa w rozdz. 23.
3) wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp;
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr:
11 9113 1014 2003 5000 0228 0044.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
5) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być:
Miasto i Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 10, 37-740 Bircza
NIP: 795-23-08-157, REGON: 650900476,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
6) w przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp;
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp;
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem),
3) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia
i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,
5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów,
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór załącznika nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym przekazaniu terenu(ów) budowy(ów) wypłaci zaliczkę w wysokości co najmniej 2 % wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż całość wkładu własnego Zamawiającego na podstawie uzgodnionego wzajemnie dokumentu księgowego wypełniającego dyspozycje ustawy o rachunkowości.
Szczegóły opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwości jej zmiany.
26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy. stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bircza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne.
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część
dokumentacji.
19.13.1 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.