eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w latach 2024-2025

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w latach 2024-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000868307

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 62

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@urazowka.piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urazowka.piekary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w latach 2024-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99f4e32c-d255-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00010937/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://urazowka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://urazowka.ezamawiajacy.pl/pn/urazowka/demand/149096/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Oferta powinna być:
3.1.sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
3.2.złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://urazowka.ezamawiajcy.pl ,
3.3.podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3.4.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
9.1.Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich (kod pocztowy 41-940).
2. W Szpitalu powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl, tel.: 32 3934309.
3. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEIDG, KRK), będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Ubezpieczenie mienia i oc szpitala” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.270-16/2024, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji z nią związanej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy, w tym w celu wystawienia faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz lit. c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami wymienionymi powyżej oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu i na zasadach określonych o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Ponadto w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym do Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą
w Warszawie), podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom. Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, licząc od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywana obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru oferty
i zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy
lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach prawa,
w tym RODO.
9. Skorzystanie przez Panią / Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
10. Informuje się również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.270-16/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1 (PAKIET NR I) UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności leczniczej oraz pozostałej, w tym posiadanie i użytkowanie mienia,
2) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności leczniczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 5% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane
w szczegółowych warunkach zamówienia).
2. Sposób punktowania ofert według następujących kryteriów i ich wag:
A. cena 80 %
B. warunki ubezpieczenia 20 %
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
4. Klauzule obligatoryjne muszą być bezwzględnie przyjęte przez Wykonawcę.
5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w każdym z kryteriów.
6. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM – cena (C )

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ¬________________________________ x 100 x 80%
Cena badanej oferty brutto
KRYTERIUM – warunki ubezpieczenia (W)
Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, według zasady - za przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba punktów możliwa do uzyskania za przyjęcie danej klauzuli wskazana jest w formularzu ofertowym.
Kn
Zn = ¬________________________ x 100 x 20 %
Kmax
Uwagi:
Zn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium warunki ubezpieczenia
n - numer oferty
Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert
Kn - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n
7. Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie wyliczona będzie wg następującego wzoru:
WŁ = C +W
WŁ – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
W- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium warunki ubezpieczenia
8. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium „cena” (C) i kryterium „warunki ubezpieczenia” (W).
9. Punkty liczone będą dla każdego zadania (pakietu) oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2 (PAKIET NR II) UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
1) ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych,
2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) od wszelkich ryzyk,

4.2.6.) Główny kod CPV: 66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 5% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane
w szczegółowych warunkach zamówienia).
2. Sposób punktowania ofert według następujących kryteriów i ich wag:
A. cena 80 %
B. warunki ubezpieczenia 20 %
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
4. Klauzule obligatoryjne muszą być bezwzględnie przyjęte przez Wykonawcę.
5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w każdym z kryteriów.
6. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM – cena (C )

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ¬________________________________ x 100 x 80%
Cena badanej oferty brutto
KRYTERIUM – warunki ubezpieczenia (W)
Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, według zasady - za przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba punktów możliwa do uzyskania za przyjęcie danej klauzuli wskazana jest w formularzu ofertowym.
Kn
Zn = ¬________________________ x 100 x 20 %
Kmax
Uwagi:
Zn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium warunki ubezpieczenia
n - numer oferty
Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert
Kn - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n
7. Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie wyliczona będzie wg następującego wzoru:
WŁ = C +W
WŁ – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
W- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium warunki ubezpieczenia
8. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium „cena” (C) i kryterium „warunki ubezpieczenia” (W).
9. Punkty liczone będą dla każdego zadania (pakietu) oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 3 (PAKIET NR III) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
2) dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od ryzyk autocasco włącznie z kradzieżą
3) dobrowolne ubezpieczenie pojazdów w zakresie ryzyk assistance
4) dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i ich pasażerów

4.2.6.) Główny kod CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 5% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane
w szczegółowych warunkach zamówienia).
2. Sposób punktowania ofert według następujących kryteriów i ich wag:
A. cena 80 %
B. warunki ubezpieczenia 20 %
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
4. Klauzule obligatoryjne muszą być bezwzględnie przyjęte przez Wykonawcę.
5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w każdym z kryteriów.
6. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM – cena (C )

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ¬________________________________ x 100 x 80%
Cena badanej oferty brutto
KRYTERIUM – warunki ubezpieczenia (W)
Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, według zasady - za przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba punktów możliwa do uzyskania za przyjęcie danej klauzuli wskazana jest w formularzu ofertowym.
Kn
Zn = ¬________________________ x 100 x 20 %
Kmax
Uwagi:
Zn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium warunki ubezpieczenia
n - numer oferty
Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert
Kn - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n
7. Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie wyliczona będzie wg następującego wzoru:
WŁ = C +W
WŁ – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
W- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium warunki ubezpieczenia
8. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium „cena” (C) i kryterium „warunki ubezpieczenia” (W).
9. Punkty liczone będą dla każdego zadania (pakietu) oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji/przerwania/anulowania operacji wszczepienia implantu

4.2.6.) Główny kod CPV: 66515300-6 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 5% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane
w szczegółowych warunkach zamówienia).
2. Sposób punktowania ofert według następujących kryteriów i ich wag:
A. cena 80 %
B. warunki ubezpieczenia 20 %
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
4. Klauzule obligatoryjne muszą być bezwzględnie przyjęte przez Wykonawcę.
5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w każdym z kryteriów.
6. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM – cena (C )

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ¬________________________________ x 100 x 80%
Cena badanej oferty brutto
KRYTERIUM – warunki ubezpieczenia (W)
Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, według zasady - za przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba punktów możliwa do uzyskania za przyjęcie danej klauzuli wskazana jest w formularzu ofertowym.
Kn
Zn = ¬________________________ x 100 x 20 %
Kmax
Uwagi:
Zn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium warunki ubezpieczenia
n - numer oferty
Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert
Kn - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n
7. Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie wyliczona będzie wg następującego wzoru:
WŁ = C +W
WŁ – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
W- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium warunki ubezpieczenia
8. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium „cena” (C) i kryterium „warunki ubezpieczenia” (W).
9. Punkty liczone będą dla każdego zadania (pakietu) oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY:
1. którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
2. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 ustawy.
3. wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania określone poniżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2.Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz o braku zachodzenia wobec Wykonawcy przesłanek określonych w art. 108 ustawy skutkujących wykluczeniem z postępowania
1.3.oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie na formularzu zamieszczonym w załączniku nr 8 do SWZ (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby z zastrzeżeniem, że podmiot udostepniający zasoby składa oświadczenie w części II, tylko wtedy gdy przypada na niego ponad 10% wartości zamówienia)
1.4.Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązani są do złożenia następujących środków dowodowych:
1.1.Oświadczenie w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia,
o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 58 ustawy:
2.1.Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.2.Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2.3.Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2.4.Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy kodeksu cywilnego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt V. 1) SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3. powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (tj. oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Strona, która chce zmienić postanowienia Umowy lub wprowadzić do Umowy nowe postanowienia, zobligowana jest wystąpić do drugiej Strony na piśmie ze stosownym wnioskiem. Wniosek musi zawierać opis proponowanych zmian wraz z projektem konkretnych postanowień, które mają zostać wprowadzone lub zmienione, uzasadnienie oraz termin, od którego postanowienia mają obowiązywać.

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://urazowka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.