eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów › Dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Czachowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291130694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czachów

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-500

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@dps-czachow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-czachow.domypomocy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a910da6d-934e-11ee-ba3b-4e891c384685

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a910da6d-934e-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531744

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania
określone w normie PN-C-96024:2011 dla L-1, z przeznaczeniem na cele grzewcze, zwanego dalej „olejem opałowym” do
Domu Pomocy Społecznej w Czachowie, Czachów 54 o szacunkowej ilości ok. 25 000l.
− wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg;
− temperatura zapłonu – min. + 56°C;
− zawartość siarki – max. 0,100% (m/m)
− gęstość w temperaturze + 15°C – max. 0,86c/cm3
Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo (certyfikat) jakości potwierdzający
parametry określone w powyższej normie.
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej lub faksem z 2-dniowym
wyprzedzeniem.
Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi zgodnie z przepisami
prawa.
pojemność zbiorników Domu Pomocy Społecznej w Czachowie : 5x1000 litrów oraz 2x750 litrów. Dopuszcza się możliwość
rozładunku grawitacyjnego, jak też z obiegiem wymuszonym. Jednorazowa dostawa maksymalnie 5500 litrów możliwość
dostawy autocysterną o małych gabarytach, do zweryfikowania przez ewentualnego Wykonawcę,
ilość jednorazowego zamówienia oleju opałowego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 128847 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128847 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 128847 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARON Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5211032732

7.3.3) Ulica: Chorzowska 40

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-852

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 128847,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.