eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › "Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo - edukacyjnej w Powiecie Mińskim"Ogłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Miński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Kościuszki 3

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatminski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatminski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cac1747d-dbfc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003751/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176731/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Znak postępowania: I.272.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I - Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.
Zadanie polega na budowie w formule „zaprojektuj i wykonaj” roboty polegające na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, instalacji technicznych wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażeniem nowych pomieszczeń w meble i sprzęt dydaktyczny;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 11315461 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II – Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie
Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
Zadanie polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obiektu szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami technicznymi, wyposażenie w sprzęt sportowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 3013312 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18981360,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8792040,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.