eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup subskrypcji:M365 Business Premium85 szt.,PowerBIPro5 szt., PowerAutomate1 szt., EntraIDP2 10 szt. lub rozw.równoważnych na rok+ opcja do 5szt.M365 BusinessPremium oraz wsparcie dla Fortigate.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup subskrypcji:M365 Business Premium85 szt.,PowerBIPro5 szt., PowerAutomate1 szt., EntraIDP2 10 szt. lub rozw.równoważnych na rok+ opcja do 5szt.M365 BusinessPremium oraz wsparcie dla Fortigate.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145822072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 6 a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-564

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@osw.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osw.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opracowywanie oraz udostępnianie informacji o wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz i ekspertyz

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup subskrypcji:M365 Business Premium85 szt.,PowerBIPro5 szt., PowerAutomate1 szt., EntraIDP2 10 szt. lub rozw.równoważnych na rok+ opcja do 5szt.M365 BusinessPremium oraz wsparcie dla Fortigate.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb98cea6-d236-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00209580/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Przedłużenie i zakup subskrypcji usługi Microsoft 365 Business Premium + OPCJA, Power BI Pro,Power Automate,Entra ID P2lub rozw. równoważnych oraz usł. wsparcia dla zapory sieciowej Fortigate.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb98cea6-d236-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. . Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: zamowienia@osw.waw.pl (składnie ofert tą drogą jest niedopuszczalne). Wówczas w tytule wiadomości Zamawiający i Wykonawca powołują się na znak sprawy: ZP26/1/2024. W ofercie Wykonawca jest zobowiązany podać adres e-mail, z wykorzystaniem którego prowadzona będzie korespondencja w sytuacjach, o których mowa wyżej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty przekazywane w niniejszym postępowaniu (oferty, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo) sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57). Zamawiający zaleca stosowanie przez Wykonawców formatu PDF.
2 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 8.1, przekazywane w niniejszym postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57) - Zamawiający zaleca stosowanie przez Wykonawców formatu PDF, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości e-mail (także - wiadomości przesyłanej za pomocą Platformy e-Zamówienia przy wykorzystaniu Formularzy do komunikacji).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym:
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych OSW: IOD@osw.waw.pl;
2) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 2022 r. poz. 902,);
3) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie obowiązującego prawa do dostępu do informacji publicznej oraz osoby uprawnione do kontrolowania działalności OSW;
4) przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat z uwagi na obowiązek archiwizowania dokumentów przez jednostkę sektora finansów publicznych;
5) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) osoba, której dane przekazano, posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia,
d) przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
7) osobie, której dane przekazano, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu – wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP26/1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 122995,47 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 96668,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa usługi Microsoft 365 Business Premium 85 sztuk (dalej również „szt.”), Power BI Pro 5 szt., Power Automate 1 szt., Entra ID P2 10 szt. lub rozwiązań równoważnych na okres 12 miesięcy wraz z prawem opcji do 5 szt. Microsoft 365 Business Premiu

4.2.5.) Wartość części: 96668,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest dostawa na rzecz Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy do 5 dodatkowych subskrypcji Microsoft 365 Business Premium , wynikającej z potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 Wykonawca podaje cenę ofertową netto i brutto oferty na formularzu ofertowym.
1.2. Wykonawca winien podać cenę ofertową obliczoną na zasadach określonych w SWZ, w oparciu o całość dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem.
1.3 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w SWZ oraz wszelkie koszty i obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
1.4 Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.5 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
1.6 Wykonawca w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 3 do SWZ) podaje Cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia zarówno w części 1 jak i w części 2.
1.7 Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, że cena oferty nie może być rażąco niska. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa pakietu usług wsparcia producenta na okres 12 miesięcy dla dwóch posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Fortinet pracujących w klastrze HA. Model urządzenia Fortigate 101E – ilość 2 sztuki,

4.2.5.) Wartość części: 26327,14 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 Wykonawca podaje cenę ofertową netto i brutto oferty na formularzu ofertowym.
1.2. Wykonawca winien podać cenę ofertową obliczoną na zasadach określonych w SWZ, w oparciu o całość dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem.
1.3 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w SWZ oraz wszelkie koszty i obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
1.4 Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.5 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
1.6 Wykonawca w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 3 do SWZ) podaje Cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia zarówno w części 1 jak i w części 2.
1.7 Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, że cena oferty nie może być rażąco niska. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wyłącznie w przypadku zaoferowania produktów równoważnych - oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany jako równoważny przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego oraz podanie pełnej nazwy oferowanej licencji, wraz z wszystkimi danymi jednoznacznie identyfikującymi oferowaną licencję oprogramowania - typ licencji, rodzaj licencji, producenta oprogramowania, nazwę wszystkich elementów oprogramowania, wersję oprogramowania, na Załączniku nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Przedmiotowe środki dowodowe – wyłącznie w przypadku zaoferowania produktów równoważnych dla część 1- oświadczenie wraz z dokumentacją zawierającą pełną nazwę oferowanej licencji, wraz z wszystkimi danymi jednoznacznie identyfikującymi oferowaną licencję oprogramowania - typ licencji, rodzaj licencji, producenta oprogramowania, nazwę wszystkich elementów oprogramowania, wersję oprogramowania rozwiązania równoważnego potwierdzające, że zaoferowany jako równoważny przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, na Załączniku nr 5 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. C Rozdz. II SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres Zmian w umowie został określony w załączniku nr 2.1 i 2.2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zmówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.